Hovedtall

  2. kvartal 1. halvår   
Resultatsammendrag (mill. kr) 2021 2020 2021 2020 2020
Netto renteinntekter 698 665 1.366 1.376 2.759
Netto provisjons- og andre inntekter 748 595 1.538 1.153 2.516
Netto avk. på finansielle investeringer 270 448 560 549 951
Sum inntekter 1.716 1.708 3.464 3.078 6.225
Sum driftskostnader 735 699 1.531 1.405 2.904
Resultat før tap 981 1.010 1.933 1.673 3.321
Tap på utlån, garantier m.v. 39 170 98 478 951
Resultat før skatt  942 840 1.836 1.195 2.370
Skattekostnad 191 124 322 193 400
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 4 3 10 7 9
Periodens resultat 755 719 1.523 1.008 1.978
Renter hybridkapital 10 14 30 38 59
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 745 705 1.493 970 1.919
           
Balansetall     30.6.21 30.6.20 31.12.20
Brutto utlån til kunder     141.935 130.627 134.648
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt     189.015 175.100 182.801
Innskudd fra kunder     110.133 94.289 97.529
Gjennomsnittlig forvaltningskapital     194.053 180.776 183.428
Forvaltningskapital     200.426 190.484 187.912
       
  2. kvartal 1. halvår   
Nøkkeltall  2021 2020 2021 2020 2020
Lønnsomhet          
Egenkapitalavkastning 1) 14,3 % 15,1 % 14,5 % 10,3 % 10,0 %
Kostnadsprosent 1) 43 % 41 % 44 % 46 % 47 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 78 % 72 % 78 % 72 % 72 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) 58 % 54 % 58 % 54 % 53 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 1) 2,0 % 2,5 % 7,9 % 7,0 % 9,0 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. 7,6 % 7,0 % 16,8 % 8,9 % 13,5 %
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt          
Tapsprosent utlån 1) 0,08 % 0,39 % 0,11 % 0,56 % 0,54 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1,87 % 1,35 % 1,87 % 1,35 % 1,23 %
           
Soliditet          
Kapitaldekningsprosent  22,2 % 21,1 % 22,2 % 21,1 % 22,3 %
Kjernekapitaldekningsprosent  20,0 % 18,9 % 20,0 % 18,9 % 20,0 %
Ren kjernekapitalprosent 18,3 % 17,2 % 18,3 % 17,2 % 18,3 %
Kjernekapital 19.011 18.182 19.011 18.182 18.636
Netto ansvarlig kapital 21.105 20.266 21.105 20.266 20.759
Likviditetsreserve (LCR) 184 % 163 % 184 % 163 % 171 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,0 % 6,9 % 7,0 % 6,9 % 7,1 %
           
Kontor og bemanning     30.6.21 30.6.20 31.12.20
Antall bankkontor     42 46 45
Antall årsverk     1.526 1.515 1.560
1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten           

  

Egenkapitalbevis (EKB)  30.6.21 30.6.20 31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 1) 129,36 129,39 129,39 129,30 129,62 129,38
Børskurs 119,20 78,30 97,60 100,20 84,20 82,25
Børsverdi (mill. kroner) 15.420 10.131 12.629 12.956 10.914 10.679
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 100,18 90,37 94,71 90,75 83,87 78,81
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 6,90 4,53 8,87 12,14 9,97 8,71
Utbytte per EKB
    4,40 6,50 5,10 4,40
Pris / Resultat per EKB 1) 8,64 8,65 11,01 8,26 8,44 9,44
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,19 0,87 1,03 1,10 1,00 1,04

1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten


  

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN