Styrets beretning

Første kvartal 2021

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 901 millioner kroner (357 millioner)
 • Resultat 768 millioner kroner (290 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 14,8 prosent (5,7 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,0 prosent (16,3 prosent)
 • Vekst i utlån 8,5 prosent (6,0 prosent) og innskudd 16,2 prosent (8,7 prosent). Vekst i første kvartal var på utlån 1,4 prosent (1,8 prosent) og på innskudd 5,0 prosent (2,6 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 0,8 prosent i kvartalet (1,7 prosent), 0,8 prosentpoeng lavere vekst enn i fjerde kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,6 prosent (1,9 prosent) som var 0,1 prosentpoeng høyere enn i fjerde kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 128 millioner kroner (217 millioner, inklusive 340 millioner i gevinst forsikring)
 • Svært godt resultat før skatt i SpareBank 1 Markets på 125 millioner kroner (minus 15 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter 158 millioner (tap 124 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 59 millioner kroner (308 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,40 kroner (1,26). Bokført verdi per egenkapitalbevis 96,70 kroner (86,85)

Hendelser i kvartalet

Utrulling av vaksiner gir optimisme, men fortsatt stor usikkerhet

Den økonomiske utviklingen er tett koblet til forventet utvikling og håndtering av koronapandemien. For både Norge og landets viktigste handelspartnere legges nå til grunn vaksinering av den voksne delen av befolkningen i løpet av høsten 2021. Norges Bank har oppjustert veksten for Fastlands-Norge til 3,8 prosent for 2021. Arbeidsledigheten ser imidlertid inntil videre ut til å bite seg fast på et høyere nivå enn normalt, særlig i sektorene som er mest rammet av smitteverntiltakene (serviceyrker, reiseliv og transport). Det er tydelige tegn på at veksten kommer tilbake, men usikkerheten er fortsatt stor – særlig når det gjelder utviklingen av muterte virus og vaksinenes effekt på disse.

Ett SMN

Ett SMN er sentralt i realiseringen av konsernets strategi frem mot 2023, og gir grunnlag for et samlet og fremtidsrettet konsern. Overordnede mål er bedre kundeopplevelser, styrket markedsposisjon og lønnsomhetsforbedring. Det er målsatt resultatforbedring på 400 millioner kroner før skatt gjennom økte synergier mellom forretningsområdene, økte inntekter, kostnadseffektivisering og bedret kapitalutnyttelse.

Kundeorientert og forenklet distribusjon, økt digitalisering og effektivisering av støttefunksjoner reduserer antall årsverk i konsernet med 100 i 2021. Per første kvartal 2021 er det oppnådd en netto årsverkreduksjon på 16, hovedsakelig i banken. Kostnadene er redusert i konsernet både i banken og datterselskapene som følge av nedbemanning og lavere driftskostnader. Bemanningen skal reduseres ytterligere utover året, med påfølgende kostnadsreduksjon.

Forenkling og modernisering av konsernets distribusjon av produkter og tjenester har hatt høyt fokus også gjennom første kvartal. Dette vil styrke kundetilbudet og øke salgseffektiviteten. Det etableres 17 finanshus hvor bank, megler og regnskap samlokaliseres. 

Arbeidet med å forsterke synergiene mellom personmarked i banken og EiendomsMegler 1 Midt-Norge, og mellom næringsliv i banken og SpareBank 1 SMN Regnskapshuset har kommet godt i gang. Det forventes tydelige effekter i form av økt finansieringsandel bank – megler, og økt andel felles kunder bank – regnskap. Anvendelse av kundeinnsikt for utvikling av nye kundetilbud og bedre prismodeller er prioritert. 

Bærekraft

Styret i SpareBank 1 SMN vedtok i desember 2020 ny strategi for bærekraft. SpareBank 1 SMN skal gjennom en ansvarlig forretningsmodell stimulere til bærekraftig utvikling i regionen ved å være en:

 1. Pådriver for grønn omstilling
 2. Partner for inkluderende samfunnsutvikling
 3. Veiviser for ansvarlig forretningskultur

Konsernet har prioritert fem målområder for 2021 som et første steg i omstillingsplanen mot 2030. Målområdene er innovasjon, kundetilbud, klimafotavtrykk, kompetanse og mangfold.

 1. Skape grønn vekst og næringsutvikling gjennom samarbeid og partnerskap. Konsernet vil engasjere kunder og samarbeidspartnere i utviklingen av innovative lokalsamfunn
 2. Tilby produkter og tjenester som stimulerer kundenes omstilling og digitalisering. Det er målsatt ti prosent årlig økning i utlån som kvalifiserer til grønn obligasjonsfinansiering
 3. Redusere klimafotavtrykket i hele verdikjeden. For å oppnå en halvering i konsernets klimafotavtrykk til 2030 er det målsatt en årlig reduksjon på åtte prosent mot referanseåret 2019
 4. Styrke (klimarisiko) kompetanse og rapportering. Konsernet vil tilby et kompetanseprogram for både kunder og ansatte
 5. Medvirke til mangfold og rettferdig omstilling. Konsernet skal arbeide for å forsterke like muligheter i arbeidsliv, hverdagsliv og næringsliv

Det arbeides bredt i alle konsernets forretningsområder med konkretisering av nøkkelresultater innenfor rammen av en ny, helhetlig konsernstandard for bærekraft.

SpareBank 1 SMN utstedte i februar 2021 en grønn seniorobligasjon med 7 års løpetid pålydende 500 millioner euro. Over 100 investorer deltok. 

SpareBank 1 SMN har lansert Mitt Klimaspor, en løsning i nett- og mobilbanken hvor kundene får oversikt og innsikt i eget klimafotavtrykk ved å oversette kjøp av produkter og tjenester til klimafotavtrykk. Løsningen skal bevisstgjøre forbrukere gjennom å hjelpe de til å forstå hva som skaper utslipp og forstå hvordan enkle adferdsendringer kan skape reduksjon i klimafotavtrykk.

 

Resultat første kvartal 2021

SpareBank 1 SMN har i første kvartal et resultat på 768 millioner kroner (290 millioner), og en egenkapitalavkastning på 14,8 prosent (5,7 prosent). Resultatet i første kvartal er 318 millioner kroner høyere enn i fjerde kvartal 2020. Resultatforbedringen sammenlignet med forrige kvartal og første kvartal i fjor er i stor grad knyttet til lavere tap.

Resultatet per egenkapitalbevis i første kvartal ble 3,40 kroner (1,26) og bokført verdi per egenkapitalbevis 96,70 kroner (86,85).  Resultat per egenkapitalbevis var i fjerde kvartal 2020 1,99 kroner.

Samlede driftsinntekter i første kvartal 2021 utgjorde 1.477 millioner kroner (1.280 millioner). Det gir en økning på 197 millioner kroner fra året før og en økning fra fjerde kvartal på 32 millioner kroner. Sammenlignet med første kvartal 2020 har økningen kommet i bankens datterselskaper og i hovedsak i SpareBank 1 Markets.

Konsernets andel av resultater fra eierinteresser og tilknyttede selskaper var 128 millioner kroner (217 millioner, inklusive gevinst forsikring på 340 millioner). I fjerde kvartal var resultatandelen 117 millioner kroner. SpareBank 1 Gruppen leverte et resultat i tråd med forventning, mens BN Bank har resultatforbedring på grunn av reduserte tap.

Avkastning på finansielle instrumenter var 158 millioner kroner (minus 124 millioner) i første kvartal 2021 og i fjerde kvartal 2020 53 millioner kroner. Det var i første kvartal 2021 aksjegevinster på 102 millioner kroner, mens første kvartal i fjor var preget av koronakrisen.

Driftskostnadene ble 806 millioner kroner (716 millioner) i første kvartal 2021, i fjerde kvartal 2020 var driftskostnadene 845 millioner kroner. Kostnadsøkningen sammenlignet med første kvartal i fjor skyldes økte kostnader i SpareBank 1 Markets som følge av det meget gode resultatet. Utover dette er det reduserte kostnader i konsernet sammenlignet med første kvartal i 2020. 

Tap på utlån og garantier ble 59 millioner kroner (308 millioner) i første kvartal og i fjerde kvartal 242 millioner kroner. Lavere tap sammenlignet med første kvartal i fjor er i hovedsak knyttet til høye koronarelaterte tap i fjor både i PM og NL, mens nedgangen sammenlignet med siste kvartal 2020 i stor grad tilskrives reduserte tap i offshoreporteføljen.

Det har vært god vekst i utlån og innskudd. Samlede utlån økte med 8,5 prosent (6,0 prosent) og innskuddene med 16,2 prosent (8,7 prosent) siste 12 måneder. I første kvartal var utlånsveksten 1,4 prosent og innskuddsveksten 5,0 prosent. Det fremheves høy vekst i utlån til og innskudd fra næringslivskunder.

Ren kjernekapitaldekning var per 31. mars 2021 18,0 prosent (16,3 prosent). Målsatt ren kjernekapitaldekning er 16,9 prosent. Ved årsskiftet var ren kjernekapitaldekning 18,3 prosent.

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved kvartalsskiftet 107,40 kroner (67,60). Det ble avsatt et utbytte for 2020 på 4,40 kroner (5,00 kroner). Av dette er det på bakgrunn av Finansdepartementets tilråding utbetalt 1,30 kroner per egenkapitalbevis for 2020. Styret har fullmakt til å beslutte utdeling av hele eller deler av resterende utbytte og samfunnsutbytte etter 30. september 2021 dersom forholdene tillater det.

 

Økte netto renteinntekter

Våren 2020 reduserte Norges Bank styringsrenten fra 1,50 prosent til 0. SpareBank 1 SMN satte deretter ned renten på boliglån og innskuddsrentene. NIBOR ble i løpet av 2020 redusert med om lag 145 punkter.

Netto renteinntekter ble 668 millioner (710 millioner) i første kvartal 2021 og 688 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Endring i netto renteinntekter på 20 millioner sammenlignet med fjerde kvartal 2020 tilskrives i hovedsak reduserte marginer på boliglån som følge av økt NIBOR i kvartalet og færre rentedager. Dette kompenseres dels med økte innskuddsmarginer og utlåns- og innskuddsvekst. Svakere rentenetto enn i første kvartal 2020 skyldes redusert forrentning på egenkapitalen etter betydelig fall i rentenivået. 

Norges Bank opprettholder uendret styringsrente, men har signalisert mulig økning til høsten 2021. Deretter forventer Norges Bank en gradvis heving av renten etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres.

Økte provisjons- og andre driftsinntekter

Provisjonsinntekter og andre driftsinntekter ble 808 millioner (570 millioner) i første kvartal og 757 millioner kroner i fjerde kvartal 2020.

Provisjonsinntekter (mill. kr) 1. kv. 21 4. kv. 20 1. kv. 20
Betalingstjenester 49 56 59
Kredittkort 14 14 16
Sparing og forvaltning 32 32 22
Forsikring 52 51 47
Garantiprovisjoner 14 6 13
Eiendomsmegling 103 93 83
Regnskapstjenester 148 111 148
Markets 275 245 81
Øvrige driftsinntekter 5 9 10
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 693 617 479
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 112 136 88
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 4 4 4
Sum provisjonsinntekter 808 757 570

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjonsinntektene for lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde i første kvartal 2021 samlet 116 millioner kroner (91 millioner). I fjerde kvartal 2020 var provisjonene 140 millioner kroner. Reduksjonen fra fjerde kvartal skyldes reduserte marginer på boliglån. Økningen fra i fjor skyldes økt volum i solgte lån til SpareBank 1 Boligkreditt. 

Økning i øvrige provisjonsinntekter  på 214 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2020 er i hovedsak et resultat av svært sterk inntektsvekst i verdipapirtjenester i SpareBank 1 Markets på 194 millioner kroner. Det er i tillegg 20 millioner kroner i økte inntekter fra eiendomsmegling.

Reduserte inntekter på betaling og kredittkort skyldes mindre reising og generelt lavere aktivitet.

Høy produktdekning hos kundene er viktig for SpareBank 1 SMN. Det gir høy kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for konsernet. 

 

Avkastning finansielle investeringer 

Samlet avkastning på finansielle investeringer i første kvartal ble 158 millioner kroner (minus 124 millioner). Dette fordeler seg slik sammenlignet med første kvartal i fjor:

 • Kursgevinst på aksjer ble 102 millioner kroner (tap 42 millioner) og er gevinster på aksjeposter i SpareBank 1 SMN Invest
 • Gevinst på finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, ble 20 millioner kroner i første kvartal (tap 161 millioner kroner). Første kvartal i 2020 var preget av stor markedsusikkerhet etter nedstengingen 12. mars
 • Inntekter fra valutaforretninger på 15 millioner kroner (65 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets
 • Gevinster på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets var samlet 20 millioner kroner (14 millioner) 
Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 1. kv. 21 4. kv. 20 1. kv. 20
Gevinst/(tap) på aksjer 102 -3 -42
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  20 51 -161
Gevinst/(tap) på valuta 15 3 65
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 20 2 14
Netto resultat fra finansielle instrumenter 158 53 -124

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper  

Gjennom produktselskapene får bankene et bredere produktspekter og provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultat i produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble et overskudd på 128 millioner kroner (217 millioner) i første kvartal 2021. I første kvartal 2020 fikk SpareBank 1 SMN en gevinst på 340 millioner kroner ved overføring av personrisikoproduktene fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Livsforsikring. 

Netto resultat fra eierinteresser (mill. kr) 1. kv. 21 4. kv. 20 1. kv. 20
SpareBank 1 Gruppen (19,5%) 67 87 -115
Gevinst Fremtind - - 340
SpareBank 1 Boligkreditt (22,4%)  4 -4 -31
SpareBank 1 Næringskreditt (29,8%) 3 5 2
SpareBank 1 Kreditt (19,2%) 0 0 0
BN Bank (35,0%) 40 36 23
SpareBank 1 Betaling (21,5%) -1 1 -2
Andre selskaper 14 -9 -0
Sum netto resultat fra eierinteresser 128 117 217

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Gruppen Finans, og 65 prosent av Fremtind Forsikring. De øvrige aksjene i Fremtind er eid av DNB.

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i første kvartal 2021 ble 507 millioner kroner (minus 780 millioner). Første kvartal 2020 var sterkt påvirket av koronakrisen, betydelige forsikringsmessige avsetninger, høye kostnader og negativ finansavkastning på samtlige aktivaklasser, samt nedskrivninger på eiendomsporteføljer.

Fremtind Forsikring hadde et godt resultat i første kvartal 2021 på 624 millioner kroner (minus 659 millioner). Både forsikringsresultat og finansresultatet var tilfredsstillende.

SpareBank 1 Forsikring hadde et underskudd på 26 millioner kroner (minus 252 millioner) som følge av svakt risikoresultat

ODIN Forvaltning fikk et resultat på 48 millioner kroner (25 millioner). Resultatøkningen tilskrives i stor grad økte nytegninger i 2021.

Konsernets resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble i første kvartal 2021 67 millioner kroner (minus 115 millioner kroner). I 2020 var 340 millioner i resultateffekt av fusjon i Fremtind Livsforsikring inkludert i resultatet. 

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 31. mars 2021 har banken solgt lån på samlet 46,3 milliarder kroner (42,0 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 36,9 prosent (35,9 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens andel av resultatet i selskapet i første kvartal 2021 ble 4 millioner kroner (minus 31 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31. mars 2021 er utlån på 1,5 milliarder kroner (1,5 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet for første kvartal 2021 ble 3 millioner kroner (2 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank.   

SpareBank 1 Kreditt

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i første kvartal 2021 ble 0,2 millioner kroner (0,4 millioner), og andel av porteføljen er 882 millioner kroner (882 millioner). Et svakt resultat skyldes hovedsakelig lavere aktivitetsnivå blant publikum og dermed lavere kredittkortomsetning. 

BN Bank

BN Bank er en bank spesialisert for boliglån og lån til næringseiendom, og hovedmarkedet er Oslo og Østlandsområdet.

Resultatet i BN Bank i første kvartal 2021 ble 117 millioner kroner (69 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på 10,5 prosent (6,5 prosent). Resultatforbedringen skyldes i hovedsak lavere tap. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank i første kvartal 2021 ble 40 millioner kroner (23 millioner) justert for renter på hybridkapital.

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap for betalingsløsningene i Vipps. Vipps har mål om å være Nordens ledende miljø for finansteknologi, og for SpareBank 1 SMN vil Vipps være viktig for å holde på kunderelasjoner etter innføringen av PSD2.

SpareBank 1 Betaling fikk i første kvartal 2021 et underskudd på 4 millioner kroner (underskudd 11 millioner), og SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet utgjør 0,8 millioner kroner (minus 2,3 millioner).

Driftskostnader

Samlede kostnader i konsernet i første kvartal 2021 ble 806 millioner (716 millioner), en økning på 90 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2020, tilsvarende 12,6 prosent.

Driftskostnader 1. kv. 21 4. kv. 20 1. kv. 20
Personalkostnader 538 570 443
IT-kostnader 89 84 86
Markedsføring 20 15 24
Avskrivninger 54 45 42
Driftskostnader faste eiendommer 18 21 9
Kjøpte tjenester 47 56 53
Øvrige driftskostnader 41 55 58
Sum driftskostnader 806 845 716

I morbanken er kostnadene redusert med 23 millioner kroner til 344 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2020. Nedgangen er 6,2 prosent. Reduserte kostnader er følge av effektivisering, mindre reising og gjennomføring av en rekke tiltak i forbedringsprogrammet Ett SMN. Sammenlignet med fjerde kvartal 2020 ble kostnadene redusert med 39 millioner kroner, men i forrige kvartal var avsetning til omstilling med 83 millioner kroner inkludert. Kostnadsveksten i første kvartal er i all hovedsak i SpareBank 1 Markets. Selskapet har i første kvartal 2021 hatt en meget sterk inntektsvekst sammenlignet med første kvartal i 2020, og har satt av 119 millioner kroner til variabel avlønning (null i første kvartal 2020).

Det er i første kvartal gjennomført fusjon mellom SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Spire Finans, og det er reduserte kostnader i det fusjonerte selskapet. Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 46 prosent (52 prosent), i morbanken 36 prosent (44 prosent). De øvrige datterselskapene har samme kostnadsnivå som i 2020, selv om aktivitetsnivået er høyere.

Reduserte tap 

I første kvartal 2021 ble tap på utlån 59 millioner kroner (308 millioner).

Tap  1. kv. 21 4. kv. 20 1. kv. 20
Privatmarked -2 6 49
Næringsliv 61 236 259
Herav:      
Offshore 56 155 42
Hotell/reiseliv 8
Sum tap 59 242 308

På utlån til konsernets næringslivskunder er det tap på 61 millioner kroner (259 millioner). Dette knytter seg i hovedsak til kunder innen offshoreporteføljen.  Netto tap på utlån utgjør 0,13 prosent (0,73 prosent) av totale utlån.

Samlede utlånstap til privatmarkedskunder er minus 2 millioner kroner (tap 49 millioner). Dette skyldes i hovedsak migrering fra trinn 2 som medfører redusert tapsavsetning. 

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 31. mars 2021 utgjør 1.665 millioner kroner (1.276 millioner).

Problemlån (Trinn 3) utgjør 3.073 millioner kroner (2.746 millioner) tilsvarende 1,66 prosent (1,61 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Økningen i problemlån knytter seg i hovedsak til implementering av ny misligholdsdefinisjon fra første januar 2021. Se beskrivelse i note 1. 

Den nye misligholdsdefinisjonen har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og det er derfor ingen effekt av betydning i konsernets tap i første kvartal.

Det er ikke foretatt endringer i scenariovekting eller andre forutsetninger i konsernets tapsmodell.

En lav andel av bankens samlede utlånseksponering er i utsatte næringer som følge av koronakrisen og oljepriskrisen, og kun fem prosent av eksponeringen er i næringer som regnes som svært utsatt – olje, offshore, varehandel, hotell og tjenesteytende næringer. 

Forvaltningskapital 194 milliarder

Bankens forvaltningskapital per første kvartal 2021 var 194 milliarder kroner (185 milliarder) og har økt med 9 milliarder tilsvarende 4,7 prosent det siste året. Forvaltningskapitalen har økt som følge av høyere utlånsvolum og høyere likviditetsbeholdning.

Per 31. mars 2021 er utlån på til sammen 48 milliarder kroner (43 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer dog utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Utlån

Totale utlån har økt med 14,6 milliarder kroner (9,7 milliarder), tilsvarende 8,5 prosent (6,0 prosent) siste 12 måneder og var 185,3 milliarder (170,8 milliarder) per 31. mars 2021. Vekst i første kvartal 1,4 prosent (1,8 prosent).

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 8,5 milliarder kroner (8,3 milliarder) til 125,5 milliarder (117,0 milliarder). Vekst på 7,3 prosent (7,6 prosent). I første kvartal 0,8 prosent (1,7 prosent)
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 6,1 milliarder kroner (1,4 milliarder) til 59,8 milliarder 53,8 milliarder). Vekst på 11,3 prosent (2,7 prosent). I første kvartal 2,6 prosent (1,9 prosent)
 • Utlån til personkunder utgjorde 68 prosent (69 prosent) av totale utlån til kunder per 31. mars 2021

Konsernet har god vekst i utlån til personkunder og styrker sin markedsposisjon, og en betydelig del av veksten er i LO segmentet. Veksten i utlån til næringslivsskunder er i hovedsak til små og mellomstore bedrifter i hele markedsområdet. I tillegg er det vekst på et fåtall større kunder innenfor eiendom og havbruk, uten at dette øker konsentrasjonsrisikoen i porteføljen.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 14,2 milliarder kroner (7,0 milliarder) til 102,4 milliarder (88,2 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 16,2 prosent (8,7 prosent). Vekst i første kvartal 5,0 prosent (2,6 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 8,5 milliarder kroner (3,1 milliarder) til 37,2 milliarder, tilsvarende 7,3 prosent (9,2 prosent). I første kvartal 1,8 prosent (4,3 prosent)
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 10,1 milliarder kroner (3,9 milliarder) til 61,1 milliarder, tilsvarende 19,8 prosent (8,3 prosent). I første kvartal 7,3 prosent (1,4 prosent)
 • Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 55 prosent (52 prosent)

Veksten i innskudd fra personkunder var svært høy i 2020 som følge av redusert forbruk. Det forventes at veksten blir noe lavere i 2021 etter hvert som økonomien gjenåpnes. Det er også meget høy vekst i innskudd fra næringslivskunder. Det er betydelig vekst fra offentlige kunder, men også fra øvrige næringslivskunder i hele markedsområdet. 

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Personkunder

Av konsernets forretningsområder tilbyr Personmarked i banken og EiendomsMegler 1 markedsområdets privatpersoner et bredt spekter av finansielle tjenester. Stadig forbedring av samhandlingen mellom bank og eiendomsmegler skal gi kundene et bedre tjenestetilbud og bidra til økt vekst for konsernet.

Resultat før skatt (mill. kr) 1. kv. 21 4. kv. 20 1. kv. 20
Personmarked 280 320 260
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 21 2 -0

Personmarked i banken oppnådde et resultat før skatt i første kvartal 2021 på 280 millioner kroner (260 millioner). Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 12,5 prosent (12,0 prosent).

Totale utlån i personmarkedet er 130 milliarder kroner (121 milliarder) og totale innskudd 48 milliarder kroner (44 milliarder) per 31. mars 2021. Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak.

Samlede driftsinntekter ble 496 millioner kroner (550 millioner) i første kvartal 2021. Netto renteinntekter utgjorde 346 millioner kroner (354 millioner) og provisjonsinntektene 149 millioner (196 millioner). Netto renteinntekter er i hovedsak redusert som følge av lavere forrentning på forretningsområdets andel av konsernets egenkapital og redusert innskuddsmargin. Økte utlån og innskudd kompenserer for en del av dette. Provisjonsinntektene er redusert som følge av lavere provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt.

Utlånsmarginen i første kvartal 2021 ble 1,59 prosent (1,63 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,08 prosent (0,50 prosent) målt mot tremåneders NIBOR. Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR økte i fjerde kvartal 2020 og i første kvartal 2021, noe som har redusert utlånsmarginen og økt innskuddsmarginen de siste kvartalene.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 7,4 prosent (7,3 prosent) og 10,2 prosent (7,9 prosent).

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom. Det ble netto inngang på tap i første kvartal 2021 på 12 millioner kroner (tap 44 millioner).

I første kvartal har tilpasninger i organisering og distribusjonsstruktur stått sentralt, samtidig som det gjennomføres bemanningsreduksjoner. Det etableres 17 finanshus hvor samlokalisering av bank, megler og regnskapshus er det sentrale. Dette er en krevende prosess, og det er ikke realisert gevinster av dette arbeidet ennå. Dette vil komme, og både kunderekruttering, salgseffektivitet og gevinster som følge av økt samhandling mellom personmarked og EiendomsMegler 1 skal styrkes.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Driftsinntektene i første kvartal 2021 ble 114 millioner kroner (83 millioner), mens driftskostnadene var 93 millioner kroner (83 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt i første kvartal 2021 ble 21 millioner kroner (0 kroner). Det er meget høy aktivitet i boligmarkedet, og antall salg (bolig og næring) i første kvartal 2021 1.830 mot 1.459 i samme periode 2020. Selskapets markedsandel per 31. mars 2020 var 36 prosent (37,0 prosent). 

Bedriftskunder

Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SMN består av Næringsliv i banken, SpareBank 1 SMN Regnskapshuset, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets.  Disse forretningsområdene betjener næringslivet i regionen med et komplett tilbud av bank- og kapitalmarkedstjenester. Særlig mellom næringslivområdet i banken og SpareBank 1 SMN Regnskpshuset er det et potensial for flere felleskunder.

Resultat før skatt (mill. kr) 1. kv. 21 4. kv. 20 1. kv. 20
Næringsliv 167 -31 3
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  27 22 27
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (61,2%)  55 52 39
SpareBank 1 Markets (66,7%) 125 90 -15

Næringsliv i banken oppnådde et resultat før skatt i første kvartal på 167 millioner kroner (3 millioner). Resultatforbedringen skyldes lavere tap. Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 9,6 prosent (0,2 prosent) i første kvartal 2021. 

Totale utlån til næringslivskunder er 46 milliarder kroner (41 milliarder) og totale innskudd 53 milliarder (43 milliarder) per 31. mars 2021. Dette er en diversifisert portefølje med utlån til og innskudd fra i næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 337 millioner kroner (373 millioner) i første kvartal 2021. Netto renteinntekter ble 273 millioner kroner (308 millioner) og provisjonsinntektene 64 millioner (65 millioner). Redusert forrentning på forretningsområdets andel av konsernets egenkapital og reduserte innskuddsmarginer forklarer mesteparten av nedgangen. Dette kompenseres dels av økte utlån og innskudd.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,68 prosent (2,69 prosent) og minus 0,29 prosent (0,04 prosent) i første kvartal 2021. Utlånene økte med 13,0 prosent (1,2 prosent) og innskuddene økte med 24,6 prosent (8,2 prosent) siste 12 måneder.

Netto samlede tap i næringslivssegmentet er 62 millioner kroner (258 millioner) i første kvartal.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SMN Regnskapshuset har hver for seg en stor andel av bedriftene i markedsområdet som kunder. Banken ønsker å utvikle kundetilbudet slik at kundene i større grad benytter seg av begges tjenester.

Det har vært meget god rekruttering av nye kunder i første kvartal 2021 både i kontornettet og i digitale kanaler. Dette er et resultat av forsterket satsing mot SMB segmentet. Næringslivskundene har sterk tilknytning til banken og kundeavgangen er svært lav.

Økt samhandling mellom bank og regnskap har høy prioritet. Dette arbeidet er ennå i en tidlig fase, men banken ser en økning i antall felleskunder.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 55 millioner kroner i første kvartal 2021 (39 millioner). I første kvartal ble SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Finans Spire fusjonert. SpareBank 1 Finans Midt-Norges satsingsområder er med dette leasing til SMB kunder, billån til personkunder og fakturakjøp fra småbedrifter. Fjorårstallene inkluderer SpareBank 1 Spire Finans.

Selskapet har hatt god inntektsvekst og inntektene ble samlet 90,9 millioner kroner (76,0 millioner). Det er tatt ut kostnadsgevinster ved fusjonen, og kostnadene i første kvartal 2021 ble 29 millioner kroner. Tap ble i første kvartal 2021 7,1 millioner kroner (4,9 millioner).

Selskapet har leasingavtaler per 31. mars 2021 på 3,9 milliarder kroner (3,5 milliarder) og billån 5,5 milliarder kroner (5,2 milliarder).

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde i første kvartal 2021 et overskudd før skatt på 27,0 millioner kroner (27,3 millioner). Både driftsinntektene og kostnadene er på samme nivå som første kvartal i fjor med henholdsvis 150 millioner kroner og 123 millioner kroner.

SpareBank 1 SMN Regnskapshuset arbeider kontinuerlig med effektivisering for å øke driftsinntektene per årsverk, samtidig som sterkt kostnadsfokus gir god kontroll på underliggende kostnadsutvikling. Selskapet kan vise til en høyere vekst og lønnsomhet enn bransjesnittet. I tillegg arbeider selskapet med å skape nye inntektsstrømmer utover den tradisjonelle regnskapsbransjen. 

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er 25 prosent.

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 138 årsverk i selskapet. SpareBank 1 Markets eier SpareBank 1 Kapitalforvaltning 100 prosent. Selskapet har en samlet forvaltningskapital på 20 milliarder kroner og 21 årsverk.

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt ble 125 millioner kroner (minus 15 millioner). Høy aktivitet i forretningsområdene har gitt høyere inntekter enn et normalt førstekvartal. Som følge av mange emisjoner har inntektene fra Investment Banking vært sterke. SpareBank 1 Markets har vært størst på børsintroduksjoner på Oslo Børs i første kvartal. Dette har også medført høye inntekter fra førstehånds aksjehandel. SpareBank 1 Kapitalforvaltning har inntekter på nivå med de foregående kvartalene. Samlede inntekter i konsernet ble 357 millioner kroner (105 millioner). Dette er selskapets beste kvartal noensinne. Første kvartal i 2020 var preget av korona som påvirket resultatet sterkt negativt.  Driftskostnadene var 227 millioner kroner (118 millioner). Økningen i driftskostnadene skyldes avsetninger til variabel godtgjørelse som en følge av de gode resultatene.

I SpareBank 1 SMN sitt markedsområde er SpareBank 1 Markets det ledende kapitalmarkedsmiljøet.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av SpareBank 1 SMN Invest samt eiendomssselskapene SpareBank 1 SMN Kvartalet, SpareBank 1 Bygget Steinkjer og St.Olavs plass.  

SpareBank 1 SMN Invest investerer i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et resultat før skatt i første kvartal 2021 på 108,5 millioner kroner (minus 18,8 millioner). Resultatet i første kvartal er i hovedsak relatert til urealiserte kursgevinster i aksjeporteføljen, samt bidrag fra eierandel i utbyggingsprosjekt. 

Selskapet har aksjer til en verdi av 548 millioner kroner (405 millioner) per 31. mars 2021. Porteføljeresultatet fra selskapets aksjebeholdning utgjør 100 millioner kroner og inntekter fra eierandel i Grilstad Marina 9 millioner kroner av selskapets resultat i første kvartal. SpareBank 1 SMN avvikler SpareBank 1 SMN Invest. Investering i aksjer er ikke lenger innenfor konsernets strategi. Aksjeporteføljen blir forvaltet sammen med andre anleggsaksjer i banken og vil bli nedtrappet over tid.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet 

Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Myndighetene stiller krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er beregnet til 190 prosent per 31. mars 2021 (185 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. mars 2021 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 55 prosent (52 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 89 prosent (89 prosent) per 31. mars 2021.

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde og lån på samlet 46 milliarder kroner (42 milliarder) er solgt til kredittforetaket per 31. mars 2021.

SpareBank 1 SMN har etablert og offentliggjort et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket er verifisert av ratingbyrået Sustainanalytics.

SpareBank 1 SMN utstedte i februar 2021 en grønn seniorobligasjon med 7 års løpetid pålydende 500 millioner euro. Over 100 investorer deltok. Utstedelsen understøtter bankens ESG-strategi, gir en bredere investormasse og reduserer bankens finansieringsrisiko i Euro.

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook stable).

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2021 ble 18,0 prosent (16,3 prosent).  Krav til ren kjernekapital er 14,4 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet vil fastsette nye pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN i løpet av 2021.

SpareBank 1 SMN har mål om en ledelsesbuffer på om lag en prosent over samlede pilar 1 samt pilar 2-krav for å kunne absorbere svingninger i risikovektet balanse samt svingninger i konsernets resultat.

Finansdepartementet økte systemrisikobufferen for IRB-banker med 1,5 prosent til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2020. Konsernet legger til grunn full motsyklisk buffer i sin kapitalplanlegging, og har et mål om en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent.

Ren kjernekapitaldekning ble redusert med 0,3 prosentpoeng til 18,0 prosent i første kvartal 2021. Beregningsgrunnlaget økte med 1,7 prosentpoeng i første kvartal 2021. Ren kjernekapital er uendret i 2021 til tross for et godt resultat i første kvartal. Dette skyldes i hovedsak engangseffekter knyttet til innføring av ny misligholdsdefinisjon som har medført økt fradrag for forventet tap knytte til IRB-modellene. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 50 prosent av periodens resultat.  

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 7,0 prosent, (6,9 prosent) viser at banken er meget solid. Banken vil fortsette arbeidet med kapitaleffektivisering for å styrke lønnsomhet og soliditet.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. mars 2021 var 96,70 kroner (86,85) og resultatet per egenkapitalbevis ble 3,40 kroner (1,26).

Pris/Inntjening var 7,91 (13,46) og pris/bok 1,11 (0,78).

Kursen ved kvartalsskiftet var 107,40 kroner (67,60 kroner). Det ble avsatt et utbytte for 2020 på 4,40 kroner (5,00 kroner). Av dette er det på bakgrunn av Finansdepartementets tilråding utbetalt 1,30 kroner per egenkapitalbevis for 2020. Styret har fullmakt til å beslutte utdeling av hele eller deler av resterende utbytte og samfunnsutbytte etter 30. september 2021 dersom forholdene tillater det.

Utsikter 

God fremdrift i utrulling av vaksiner i Norge gir grunn til økt optimisme. Det er tydelige tegn på at samfunnet kan normaliseres, med en positiv effekt på norsk økonomi. Norges Bank signaliserer renteøkning til høsten, som forventes å øke netto renteinntekter i banken.

Smittevernsrelaterte tiltak har skapt utfordringer for enkelte bransjer. Koronarelaterte utlånstap har vært lave så langt. Arbeidsledigheten er redusert fra et høyt nivå, men videre utvikling vil avhenge av gjenåpningstakten. Banken har lav eksponering mot de mest utsatte næringene, men følger disse tett opp med eventuelle tiltak.

Gode resultater i samtlige forretningsområder har gitt en meget høy egenkapitalavkastning i første kvartal 2021, og har synliggjort verdien av en bredt diversifisert forretningsmodell.

Forbedringsprosjektet Ett SMN har gått over i en implementeringsfase. Styret forventer at bedre samhandling mellom forretningsområdene vil gi økt kunderekruttering, økt kryss-salg, et bedre kundetilbud og reduserte kostnader.

Bærekraft er viktig for å sikre en langsiktig avkastning og grunnlag for verdiskaping. Konsernet skal stimulere til bærekraftig utvikling gjennom å være en pådriver for grønn omstilling, partner for inkluderende samfunnsutvikling og veiviser for ansvarlig forretningskultur. I første kvartal er strategien konkretisert innenfor fem hovedmål med tilhørende nøkkelresultater.

Ved utgangen av første kvartal er banken godt posisjonert i markedet, meget solid, og har god likviditet. Det gir handlingsrom for å realisere konsernets ambisjoner. Konsernets finansielle mål står fast.  

Av det avsatte utbytte for 2020 på 4,40 kroner er det utbetalt 1,30 kroner per egenkapitalbevis. Styret har fullmakt til å beslutte utdeling av resterende utbytte og samfunnsutbytte, og legger til grunn at dette vil bli utbetalt i løpet av fjerde kvartal, gitt dagens vurdering av fremtidsutsiktene.

 

           Trondheim, 6. mai 2021
           Styret i SpareBank 1 SMN  
     
     
Kjell Bjordal  Christian Stav  Freddy Aursø
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Morten Loktu Janne Thyø Thomsen
     
     
     
 Tonje Eskeland Foss   Inge Lindseth Christina Straub
   Ansatterepresentant  Ansatterepresentant 
     
     
     
    Jan-Frode Janson 
    Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN