Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. oktober 2019 til 30. september 2021

Kurs-2021-Q3-NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index 
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index 

 

Omsetningsstatistikk

1. oktober 2020 til 30. september 2021

Vol-2021-Q3-NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

20 største eiere Antall  Andel 
Sparebankstifelsen SMN 3.965.391 3,05 %
State Street Bank and Trust Comp 3.761.355 2,90 %
VPF Odin Norge 3.342.919 2,57 %
VPF Alfred Berg Gambak 3.298.178 2,54 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.842.491 2,19 %
VPF Nordea Norge 2.687.980 2,07 %
Danske Invest Norske aksjer institusjon II. 2.623.268 2,02 %
State Street Bank and Trust Comp 2.326.968 1,79 %
J. P. Morgan Chase Bank, N.A., London 2.144.112 1,65 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 2.056.707 1,58 %
Forsvarets personellservice 1.942.946 1,50 %
Pareto Invest AS 1.908.316 1,47 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 1.424.264 1,10 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 1.405.297 1,08 %
MP pensjon PK 1.352.771 1,04 %
VPF Nordea kapital 1.328.941 1,02 %
J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 1.304.855 1,00 %
Spesialfondet Borea utbytte 1.299.771 1,00 %
VPF Nordea avkastning 1.249.111 0,96 %
VPF Alfred Berg Norge 1.205.659 0,93 %
Sum for de 20 største eiere 43.471.300 33,48 %
Øvrige eiere 86.365.143 66,52 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN