Resultater fra kvartalsregnskapene

 

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019
Renteinntekter 939 945 971 1.031 1.250 1.235 1.190 1.127 1.075
Rentekostnader 271 258 276 365 540 538 512 463 426
Netto renteinntekter 668 688 695 666 710 697 678 664 649
Provisjonsinntekter 392 416 414 331 349 371 374 363 329
Provisjonskostnader 51 58 52 47 50 47 55 51 40
Andre driftsinntekter 468 399 277 323 271 255 235 294 262
Netto provisjons- og andre inntekter 808 757 638 607 570 579 554 606 551
Utbytte 4 27 2 2 8 1 1 11 2
Netto resultat fra eierinteresser 128 117 170 177 217 8 85 231 555
Netto resultat fra finansielle instrumenter 158 53 32 269 -124 8 35 95 169
Netto avk. på finansielle investeringer 289 197 205 448 101 17 121 336 727
Sum inntekter 1.766 1.642 1.538 1.721 1.381 1.292 1.353 1.607 1.926
Personalkostnader 538 570 422 449 443 411 404 438 447
Andre driftskostnader 269 275 263 258 273 309 269 263 257
Sum driftskostnader 806 845 685 706 716 720 673 701 704
Resultat før tap 960 797 853 1.015 665 572 680 907 1.223
Tap på utlån, garantier m.v. 59 242 231 170 308 103 71 59 67
Resultat før skatt  901 554 621 845 357 469 609 848 1.155
Skattekostnad 133 104 102 126 67 123 121 165 109
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0
Periodens resultat 768 450 519 719 290 346 488 683 1.046

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN