Endring i egenkapital

 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier- andels- kapital Over- kurs- fond   Grunn- fonds- kapital Utjev- nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Hybrid- kapital Sum egen- kapital
                       
                       
Egenkapital per 1.1.20 2.597 895   5.432 6.144 1.314 189 - 1.250 17.822
Periodens resultat - -   130 230 890 50 - 56 1.356
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 9 - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -16 - -16
Totalresultat for perioden - -   130 230 890 50 -16 56 1.340
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2019 - -   - 194 -840 - - - -647
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   109 - -474 - - - -364
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -56 -56
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 16 - -3
Sum transaksjoner med eierne -0 -   103 182 -1.314 - 16 -56 -1.070
Egenkapital per 31.12.20 2.597 895   5.664 6.556 890 239 - 1.250 18.092

  

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier- andels- kapital Over- kurs- fond   Grunn- fonds- kapital Utjev- nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Hybrid- kapital Sum egen- kapital
                       
                       
Egenkapital per 1.1.21 2.597 895   5.664 6.556 890 239 - 1.250 18.092
Periodens resultat - -   - - - - 450 - 450
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -1 - -1
Totalresultat for perioden - -   - - - - 450 - 450
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - - -168 - - - -168
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -95 - - - -95
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -19 -19
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - - - -
Sum transaksjoner med eierne 0 -   - -0 -263 - - -19 -282
Egenkapital per 31.03.21 2.597 895   5.664 6.556 627 239 450 1.231 18.259

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier- andels-  kapital Over- kurs-  fond   Grunn- fonds-  kapital Utjev- nings-  fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Hybrid- kapital IKE 1) Sum egen- kapital
                       
Egenkapital per 1.1.20 2.586 895   5.432 6.123 1.314 189 1.827 1.293 761 20.420
Periodens resultat - -   130 230 890 50 493 59 126 1.978
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 31 - - 31
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 9 - - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 15 - - 15
Totalresultat for perioden - -   130 230 890 50 508 59 126 1.993
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2019 - -   - 194 -840 - - - - -647
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   109 - -474 - - - - -364
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -59 - -59
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) 2 -   - 2 - - 11 - - 14
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 17 - -1
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 3 - - 3
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -49 -49
Sum transaksjoner med eierne 2 -   103 183 -1.314 - 31 -59 -49 -1.103
Egenkapital per 31.12.20 2.588 895   5.664 6.536 890 239 2.366 1.293 838 21.310
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier- andels- kapital Over- kurs- fond   Grunn- fonds- kapital Utjev- nings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egen- kapital Hybrid- kapital IKE 1) Sum egen- kapital
                       
Egenkapital per 1.1.21 2.588 895   5.664 6.536 890 239 2.366 1.293 838 21.310
Periodens resultat - -   - - - - 706 - 61 768
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -28 - - -28
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -28 - - -28
Totalresultat for perioden - -   - - - - 678 - 61 739
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - - -168 - - - - -168
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -95 - - - - -95
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -20 - -20
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) -3 -   - -25 - - 6 - - -23
Andre egenkapitalføringer - -   - - - - 2 - - 2
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -3 - - -3
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -9 -9
Sum transaksjoner med eierne -3 -   - -25 -263 - 6 -20 -9 -315
Egenkapital per 31.03.21 2.584 895   5.664 6.511 627 239 3.050 1.273 891 21.734
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet


  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN