Kontantstrømoppstilling

 

  Morbank    Konsern   
  Januar - September   Januar - September  
2020 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2020
1.356 1.155 1.841 Resultat etter skatt 2.199 1.528 1.978
102 77 74 + Av- og nedskrivninger 149 122 166
902 672 115 + Tap på utlån/garantier 129 709 951
2.360 1.904 2.029 Tilført fra årets virksomhet 2.477 2.358 3.096
-4.093 -7.090 1.201 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 1.330 -7.783 -4.681
3.582 5.005 -1.343 Økning/(reduksjon) annen gjeld -1.197 4.785 3.896
-8.075 -6.920 -8.408 Reduksjon/(økning) utlån -9.403 -7.606 -8.795
-3.721 -1.119 -2.800 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -2.258 -407 -2.981
11.296 9.086 12.163 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 12.163 9.474 11.611
5.045 3.486 -721 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -494 2.732 4.242
-3.490 -3.259 -3.347 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -3.425 -3.260 -3.491
2.905 1.093 -1.227 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -809 293 2.896
-38 -9 -49 Utbetalinger investeringer bygninger/driftsmidler -177 -50 -136
-418 -343 78 Innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -85 -588 -873
37 -6 -39 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -159 1.063 587
-420 -358 -4 B) Netto likviditetsendring investeringer -415 424 -422
-295 -295 -0 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -0 -294 -295
3 3 1 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital -6 18 14
-647 -647 -168 Utbetalt utbytte -168 -647 -647
-364 -364 -95 Gaveutdeling -95 -364 -364
-56 -47 -39 Innbetaling/(utbetaling) Hybridkapital -40 -49 -59
877 3.080 -27 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -26 3.083 880
-482 1.730 -328 C) Netto likviditetsendringer finansiering -335 1.748 -470
2.003 2.465 -1.558 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -1.558 2.465 2.003
761 761 2.764 Likviditetsbeholdning per 1.1 2.764 761 761
2.764 3.227 1.206 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 1.206 3.227 2.764
2.003 2.465 -1.558 Endring -1.558 2.465 2.003

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN