Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
4. kvartal Januar - Desember     Januar - Desember 4. kvartal
2020 2021 2020 2021 (mill. kr) Note 2021 2020 2021 2020
733 827 3.274 3.067 Renteinntekter effektiv rentes metode   3.524 3.722 940 855
91 108 478 395 Andre renteinntekter   392 475 107 90
253 321 1.423 1.109 Rentekostnader   1.120 1.439 324 258
571 614 2.329 2.353 Netto renteinntekter 10 2.796 2.759 723 688
335 338 1.205 1.306 Provisjonsinntekter   1.583 1.443 404 393
28 28 97 97 Provisjonskostnader   207 196 55 54
11 17 41 47 Andre driftsinntekter   1.456 1.269 322 399
318 326 1.149 1.256 Netto provisjons- og andre inntekter 11 2.832 2.516 671 738
39 20 528 733 Utbytte   22 39 1 27
- - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 705 681 186 117
-14 -40 14 -53 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3,13 299 230 32 53
25 -20 542 680 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   1.026 951 219 197
914 920 4.019 4.289 Sum inntekter   6.655 6.225 1.613 1.622
241 162 732 650 Personalkostnader   1.882 1.850 463 553
185 206 744 745 Andre driftskostnader 12 1.111 1.054 302 271
426 368 1.477 1.395 Sum driftskostnader   2.993 2.904 765 824
488 552 2.543 2.895 Resultat før tap   3.662 3.321 848 798
230 20 902 134 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 161 951 32 242
258 533 1.641 2.760 Resultat før skatt  3 3.501 2.370 816 556
57 132 284 518 Skattekostnad   609 400 112 105
- - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 10 9 -0 -0
202 401 1.356 2.242 Periodens resultat   2.902 1.978 703 450
9 9 56 48 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   50 59 10 10
123 250 831 1.403 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.722 1.147 414 257
69 141 469 791 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   971 646 233 145
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   160 126 47 38
202 401 1.356 2.242 Periodens resultat   2.902 1.978 703 450
        Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 19 13,31 8,87 3,20 1,99

 

 Totalresultat 

 

Morbank    Konsern
4. kvartal Januar - Desember   Januar - Desember 4. kvartal
2020 2021 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2021 2020
202 401 1.356 2.242 Periodens resultat 2.902 1.978 703 450
        Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat        
29 -49 -34 -49 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -49 -34 -49 29
-7 12 8 12 Skatt på estimatavvik pensjon 12 8 12 -7
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 4 15 2 5
22 -37 -25 -37 Sum  -33 -11 -35 27
                 
        Poster som vil bli reklassifisert til resultat        
- - - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - - -
2 0 9 -1 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -1 9 0 2
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 21 16 38 11
- - - -  Skatt  - - - -
2 0 9 -1  Sum  20 25 38 12
23 -37 -16 -38  Sum andre inntekter og kostnader   -13 15 3 39
225 364 1.340 2.204 Totalresultat 2.889 1.993 707 490
9 9 56 48 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 50 59 10 10
138 227 821 1.379 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 1.714 1.156 416 282
78 128 463 777 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 966 652 234 159
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 160 126 47 38
225 364 1.340 2.204 Totalresultat 2.889 1.993 707 490

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN