Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
  Januar - Mars     Januar - Mars  
2020 2020 2021 (mill. kr) Note 2021 2020 2020
3.274 1.002 729 Renteinntekter effektiv rentes metode   843 1.102 3.722
478 149 97 Andre renteinntekter   96 148 475
1.423 533 267 Rentekostnader   271 540 1.439
2.329 618 558 Netto renteinntekter 10 668 710 2.759
1.205 286 310 Provisjonsinntekter   392 349 1.510
97 25 22 Provisjonskostnader   51 50 207
41 9 9 Andre driftsinntekter   468 271 1.269
1.149 270 297 Netto provisjons- og andre inntekter 11 808 570 2.572
528 76 114 Utbytte   4 8 39
- - - Netto resultat fra eierinteresser 3 128 217 681
14 -139 -19 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 158 -124 230
542 -62 95 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 13 289 101 951
4.019 826 951 Sum inntekter   1.766 1.381 6.281
732 176 166 Personalkostnader   538 443 1.883
744 191 177 Andre driftskostnader   269 273 1.069
1.477 367 344 Sum driftskostnader 12 806 716 2.952
2.543 459 607 Resultat før tap   960 665 3.329
902 302 51 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 59 308  951
1.641 157 556 Resultat før skatt  3 901 357 2.378
284 51 106 Skattekostnad   133 67 400
- - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 0 0 1
1.356 106 450 Periodens resultat   768 290 1.978
56 23 19 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   20 24 59
831 53 276 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   439 162 1.147
469 30 155 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   247 91 646
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   61 12 126
1.356 106 450 Periodens resultat   768 290 1.978
      Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 19 3,40 1,26 8,87

 

Totalresultat 

 

  Morbank    Konsern  
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2020 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2020
1.356 106 450 Periodens resultat 768 290 1.978
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-34 -40 - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - -40 -34
8 10 - Skatt på estimatavvik pensjon - 10 8
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 0 3 15
-25 -30 - Sum  0 -26 -11
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
9 3 -1 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -1 3 9
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -28 8 16
9 3 -1 Sum  -29 11 25
-16 -27 -1 Sum andre inntekter og kostnader   -28 -16 15
1.340 79 450 Totalresultat 739 274 1.993
56 23 19 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 20 24 59
821 36 275 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 421 152 1.156
463 20 155 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 237 86 652
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 61 12 126
1.340 79 450 Totalresultat 739 274 1.993Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN