Balanse

  Morbank     Konsern   
31.12.20 30.6.20 30.6.21 (mill. kr) Note 30.6.21 30.6.20 31.12.20
2.764 4.115 1.170 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.170 4.115 2.764
12.901 12.851 20.192 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   12.184 5.252 5.091
124.214 120.677 131.190 Netto utlån til kunder 5 140.379 129.360 133.131
26.684 29.034 28.454 Sertifikater og obligasjoner  17 28.376 28.955 26.606
7.175 9.927 4.233 Derivater 17 4.317 10.069 7.226
319 456 320 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 17 1.998 1.673 2.366
4.933 4.724 5.058 Investering i eierinteresser   7.346 6.810 7.324
2.317 2.406 2.374 Investering i konsernselskaper   - - -
82 82 98 Virksomhet holdt for salg 2 109 42 41
515 501 504 Immaterielle eiendeler   897 873 905
963 2.089 1.339 Øvrige eiendeler 14 3.650 3.335 2.457
182.870 186.862 194.931 Eiendeler   200.426 190.484 187.912
14.629 15.760 15.991 Innskudd fra kredittinstitusjoner   16.291 15.845 15.094
98.166 94.871 110.753 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 110.133 94.289 97.529
41.920 44.129 41.645 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 41.645 44.129 41.920
6.845 8.548 3.739 Derivater 17 3.895 8.644 7.179
1.466 4.237 1.820 Annen gjeld 15 4.254 5.459 3.084
- - - Virksomhet holdt for salg 2 32 1 1
1.752 1.752 1.752  Ansvarlig lånekapital  16 1.795 1.797 1.795
164.778 169.297 175.700 Sum gjeld   178.044 170.164 166.602
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -9 -9 -9
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
6.556 6.338 6.556  Utjevningsfond    6.520 6.320 6.536
569 - 401  Avsatt utbytte   401 - 569
321 - 226  Avsatt gaver    226 - 321
5.664 5.541 5.664  Grunnfondskapital    5.664 5.541 5.664
239 189 239  Fond for urealiserte gevinster    239 189 239
- -44 -1  Annen egenkapital    2.235 1.757 2.366
1.250 1.213 1.221  Hybridkapital    1.262 1.254 1.293
  835 1.433  Ordinært resultat    1.523 1.008  
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    829 768 838
18.092 17.565 19.231  Sum egenkapital    22.382 20.320 21.310
182.870 186.862 194.931  Gjeld og egenkapital    200.426 190.484 187.912

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN