Kontantstrømoppstilling

Morbank   Konsern
Januar - Desember   Januar - Desember
2020 2021 (mill. kr) 2021 2020
1.356 2.242 Resultat etter skatt 2.902 1.978
102 95 + Av- og nedskrivninger 186 166
902 134 + Tap på utlån/garantier 161 951
2.360 2.471 Tilført fra årets virksomhet 3.249 3.096
-4.093 3.845 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 4.361 -4.681
3.582 -2.956 Økning/(reduksjon) annen gjeld -3.121 3.896
-8.075 -11.686 Reduksjon/(økning) utlån -12.920 -8.795
-3.721 -288 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 376 -2.981
11.296 13.862 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 13.757 11.611
5.045 -290 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -32 4.242
-3.490 -4.077 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -4.156 -3.491
2.905 881 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet 1.514 2.896
-38 -20 Utbetalinger investeringer bygninger/driftsmidler -164 -136
-418 268 Innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -8 -873
37 -83 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -288 587
-420 171 B) Netto likviditetsendring investeringer -454 -422
-295 0 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 0 -295
3 2 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital -5 14
-647 -569 Utbetalt utbytte -569 -647
-364 -321 Gaveutdeling -321 -364
-56 -48 Innbetaling/(utbetaling) Hybridkapital -50 -59
877 -1.628 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -1.627 880
-482 -2.564 C) Netto likviditetsendringer finansiering -2.572 -470
2.003 -1.512 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -1.512 2.003
761 2.764 Likviditetsbeholdning per 1.1 2.764 761
2.764 1.252 Likviditetsbeholdning ved utgangen av året 1.252 2.764
2.003 -1.512 Endring -1.512 2.003

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN