Hovedtall

 

  Januar - Mars  
  2021 2020 2020
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 668 1,40 710 1,61 2.759 1,50
Netto provisjons- og andre inntekter 808 1,69 570 1,30 2.572 1,40
Netto avk. på finansielle investeringer 289 0,61 101 0,23 951 0,52
Sum inntekter 1.766 3,70 1.381 3,14 6.281 3,42
Sum driftskostnader 806 1,69 716 1,63 2.952 1,61
Resultat før tap 960 2,01 665 1,51 3.329 1,81
Tap på utlån, garantier m.v. 59 0,12 308 0,70 951 0,52
Resultat før skatt  901 1,89 357 0,81 2.378 1,30
Skattekostnad 133 0,28 67 0,15 400 0,22
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 0 0,00 1 0,00
Periodens resultat 768 1,61 290 0,66 1.978 1,08
Renter hybridkapital 20   24   59  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 748   266   1.919  
             
Nøkkeltall 31.3.21   31.3.20   31.12.20  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 14,8 %   5,7 %   10,0 %  
Kostnadsprosent 2) 46 %   52 %   47 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 137.471   127.272   134.648  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 185.342   170.771   182.801  
Innskudd fra kunder 102.390   88.152   97.529  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 74 %   69 %   72 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 55 %   52 %   53 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 8,5 %   6,0 %   9,0 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 16,2 %   8,7 %   13,5 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 190.867   175.922   183.428  
Forvaltningskapital 193.822   185.182   187.912  
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 2) 0,13 %   0,73 %   0,54 %  
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 1,66 %   1,61 %   1,23 %  
             
Soliditet
           
Kapitaldekningsprosent  21,9 %   20,1 %   22,3 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  19,7 %   18,0 %   20,0 %  
Ren kjernekapitalprosent 18,0 %   16,3 %   18,3 %  
Kjernekapital 18.636   17.792   18.636  
Netto ansvarlig kapital 20.741   19.879   20.759  
Likviditetsreserve (LCR) 190 %   185 %   171 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,0 %   6,9 %   7,1 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 42   46   45  
Antall årsverk 1.544   1.553   1.560  
             
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten 
    

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.3.21 31.3.20 31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64 % 64 % 64 % 64,0 % 64,0 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,22 129,22 129,39 129,30 129,62 129,38
Børskurs 107,40 67,60 97,60 100,20 84,20 82,25
Børsverdi (mill. kroner) 13.878 8.735 12.629 12.956 10.914 10.679
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 96,70 86,85 94,71 90,75 83,87 78,81
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 3,40 1,26 8,87 12,14 9,97 8,71
Utbytte per EKB 3)     4,40 5,0 5,10 4,40
Pris / Resultat per EKB 2) 7,91 13,46 11,01 8,26 8,44 9,44
Pris / Bokført egenkapital 2) 1,11 0,78 1,03 1,10 1,00 1,04
             
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

 

 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN