Endring i egenkapital

 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eier-
andels- kapital
Over-
kurs- fond
  Grunn-
fonds- kapital
Utjev-
nings- fond
Utbytte
og
gaver
Fond for
urealiserte
gevinster
Annen
egen-kapital
Hybrid-
kapital
Sum
egen-
kapital
                     
Egenkapital per 1.1.20 2.597 895   5.432 6.144 1.314 189 - 1.250 17.822
Periodens resultat - -   130 230 890 50 - 56 1.356
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 9 - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -16 - -16
Totalresultat for perioden - -   130 230 890 50 -16 56 1.340
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2019 - -   - 194 -840 - - - -647
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   109 - -474 - - - -364
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -56 -56
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 16 - -3
Sum transaksjoner med eierne -0 -   103 182 -1.314 - 16 -56 -1.070
Egenkapital per 31.12.20 2.597 895   5.664 6.556 890 239 - 1.250 18.092
                     
                     
Egenkapital per 1.1.21 2.597 895   5.664 6.556 890 239 - 1.250 18.092
Periodens resultat - -   268 476 1.517 -68 - 48 2.242
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -37 - -37
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -38 - -38
Totalresultat for perioden - -   268 476 1.517 -68 -38 48 2.204
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2020 - -   - - -569 - - - -569
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -321 - - - -321
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -48 -48
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - -0
Andre egenkapitalføringer - -   -14 -25 - - 38 - -2
Sum transaksjoner med eierne 0 -   -14 -25 -890 - 38 -48 -940
Egenkapital per 31.12.21 2.597 895   5.918 7.007 1.517 171 - 1.250 19.356

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-
andels- kapital
Over-
kurs- fond
  Grunn-
fonds- kapital
Utjev-
nings- fond
Utbytte
og gaver
Fond for
urealiserte gevinster
Annen
egen-
kapital
Hybrid-
kapital
IKE1) Sum
egen-
kapital
                       
Egenkapital per 1.1.20 2.586 895   5.432 6.123 1.314 189 1.827 1.293 761 20.420
Periodens resultat - -   130 230 890 50 493 59 126 1.978
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 31 - - 31
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - 9 - - 9
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -25 - - -25
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 15 - - 15
Totalresultat for perioden - -   130 230 890 50 508 59 126 1.993
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2019 - -   - 194 -840 - - - - -647
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   109 - -474 - - - - -364
Betalte renter hybridkapital - -   - -  - - - -59 - -59
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis -0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets 2) 2 -   - 2 - - 11 - - 14
Andre egenkapitalføringer - -   -7 -12 - - 17 -  - -1
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 3 - - 3
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -49 -49
Sum transaksjoner med eierne 2 -   103 183 -1.314 - 31 -59 -49 -1.103
Egenkapital per 31.12.20 2.588 895   5.664 6.536 890 239 2.366 1.293 838 21.310
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet
 

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eier-
andels-
kapital
Over-
kurs-
fond
  Grunn-
fonds-
kapital
Utjev-
nings-
fond
Utbytte
og gaver
Fond for
urealiserte gevinster
Annen
egen-
kapital
Hybrid-
kapital
IKE1) Sum
egen-
kapital
                       
Egenkapital per 1.1.21 2.588 895   5.664 6.536 890 239 2.366 1.293 838 21.310
Periodens resultat - -   268 476 1.517 -68 501 50 160 2.904
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 26 - - 26
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -1 - - -1
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -38 - - -38
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -13 - - -13
Totalresultat for perioden - -   268 476 1.517 -68 488 50 160 2.891
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2020 - -    - - -569 - - - - -569
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -321 - - - - -321
Betalte renter hybridkapital - -   - -  - - - -50 - -50
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - -0 - - - - - -0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets 2) -0 -   - -13 - - 7 - - -5
Andre egenkapitalføringer - -   -14 -25 - - 48 -  - 9
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -14 - - -14
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - -9 -9
Sum transaksjoner med eierne -0 -   -14 -38 -890 - 41 -50 -9 -960
Egenkapital per 31.12.21 2.588 895   5.918 6.974 1.517 171 2.896 1.293 989 23.241
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser
2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN