Styrets beretning

Foreløpig årsregnskap 2021

Fjerde kvartal 2021

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).  

 • Resultat 703 millioner kroner (450 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 12,7 prosent (8,9 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 18,0 prosent (18,3 prosent)
 • Vekst i utlån på 1,8 prosent (1,9 prosent) og på innskudd 1,5 prosent (vekst 2,2 prosent)
 • Utlån til personkunder økte med 1,6 prosent i kvartalet (1,6 prosent), 0,4 prosentpoeng lavere vekst enn i tredje kvartal. Utlån til næringslivet økte med 2,1 prosent (2,5 prosent) som var 1,4 prosentpoeng høyere enn i tredje kvartal
 • Innskudd fra personkunder økte med 1,4 prosent (0,1 prosent), mot nedgang på 0,5 prosent i tredje kvartal. Innskudd fra næringslivskunder økte med 1,5 prosent (3,8 prosent), mot nedgang på 0,3 prosent i tredje kvartal
 • Netto resultat eierinteresser på 186 millioner kroner (117 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 33 millioner kroner (80 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 32 millioner kroner (242 millioner), 0,07 prosent av brutto utlån (0,54 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis 3,20 kroner (1,99). Bokført verdi per egenkapitalbevis 103,48 kroner (94,71)

Foreløpig årsregnskap 2021

 • Resultat 2.902 millioner kroner (1.978 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 13,5 prosent (10,0 prosent)
 • Vekst i utlån 6,9 prosent (9,0 prosent) og innskudd 14,1 prosent (13,5 prosent)
 • Vekst i utlån til personkunder var på 6,8 prosent (8,2 prosent) siste 12 måneder. Vekst i utlån til næringsliv var på 7,1 prosent (10,6 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 68 prosent (68 prosent) av totale utlån
 • Innskudd fra personkunder økte med 9,8 prosent (13,8 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 17,2 prosent (13,3 prosent)
 • Netto resultat eierinteresser på 705 millioner kroner (681 millioner)
 • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 321 millioner (269 millioner)
 • Tap på utlån og garantier 161 millioner kroner (951 millioner), 0,09 prosent (0,54 prosent) av brutto utlån
 • Resultat per egenkapitalbevis 13,31 kroner (8,87)
 • Styret foreslår et utbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis (4,40 kroner) som er 56,3 prosent av resultatet, og 547 millioner kroner (321 millioner) som samfunnsutbytte

 

Hendelser i kvartalet 

Tross høye smittetall forventes oppgangen i norsk økonomi å fortsette

Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 i september og med ytterligere 0,25 i desember. SpareBank 1 SMN har i likhet med de fleste bankene varslet økte boliglånsrenter.

Oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom høsten. Mot slutten av året ble aktiviteten bremset, særlig i tjenesteytende næringer, av sterk økt smitte og innføring av omfattende smitteverntiltak. Arbeidsledigheten ser ut til å holde seg lavere enn tidligere prognoser. Støttetiltak innført av regjeringen bidrar til dette. Lettelser i smitteverntiltakene og omfattende vaksinering vil trolig bidra til at den økonomiske oppgangen fortsetter. Tross høy smitte også i tiden som kommer, antas omikronvarianten å gi lettere sykdomsforløp enn deltavarianten av koronaviruset.

Økte strømpriser har gitt høy prisvekst. Den underliggende inflasjonen har også steget mer enn ventet og er nå nær inflasjonsmålet. Både kapasitetsbegrensninger i økonomien og vedvarende prispress utenlands kan gi ytterlige lønns- og prisvekst i Norge.

Norges Bank har over tid signalisert økt styringsrente, og et forsterket behov for å stabilisere inflasjonen kan tilsi at det vil gjennomføres fire økninger i styringsrenten i 2022 til 1,50 prosent ved slutten av året.

SpareBank 1-alliansen ble etablert 11. november i 1996, og fylte 25 år i 2021. SpareBank 1-alliansen består av 15 selvstendige sparebanker over hele landet som samarbeider om felles plattform og merkevare. Alle de 15 sparebankene i SpareBank 1-alliansen er i dag solide med gjennomgående god lønnsomhet og sterke posisjoner i sine markedsområder.

SpareBank 1 SMN har gått inn som en av flere sentrale støttespillere i Trondheim Tech Port. Trondheim Tech Port ble lansert i oktober og samler næringsliv, forskning og utdanning, offentlig sektor, myndigheter, innbyggere, kapitalmiljø samt oppstartsbedrifter for å øke innovasjonskraften innen teknologi.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN inngikk i oktober 2021 nasjonal avtale med LO hvor Regnskapshuset blir eneleverandør av regnskaps- og rådgivningstjenester til selvstendig næringsdrivende gjennom fordelsprogrammet LO-selvstendig. 

Trond Søraas er ansatt som ny Finansdirektør og tiltrer 1. mars 2022. Han kommer fra tilsvarende stilling i BN Bank, og tar over etter Kjell Fordal som går av med pensjon

Årets konjunkturbarometer for næringslivet i regionen ble lagt frem i november 2021. Barometeret bekrefter en positiv utvikling for regionen og generelt høy optimisme.   

Aksjefondet ODIN Bærekraft ble lansert. Som et aktivt forvaltet og bærekraftig aksjefond investerer ODIN Bærekraft i bærekraftige kvalitetsselskaper over hele verden.

 

SpareBank 1 SMN etablerer seg i Oslo

SpareBank 1 Markets har styrket markedsposisjonen de siste år. Som hovedaksjonær og i tråd med konsernstrategien ser SpareBank 1 SMN et stort potensial i å utnytte relasjoner og aktiviteter i fellesskap med SpareBank 1 Markets.

SpareBank 1 SMN har allerede et betydelig antall person- og næringslivskunder med lån på til sammen 6,5 milliarder kroner i Oslo-området. Gjennom en etablering i Oslo vil SpareBank 1 SMN kunne tilby et enda bedre relasjonskonsept og større nærhet til disse kundene. Tilstedeværelse i Oslo vil over tid gi flere nye kunder og en forsterket mulighet til å ta ut hele produktbredden i et stort marked.

Planen er å gjennomføre en gradvis oppbygging med hovedvekt på synergi mellom næringsliv i banken og kapitalmarkedstjenester i SpareBank 1 Markets, med kontrollert vekst, begrenset konsentrasjon og moderat risiko.

Godt resultat i fjerde kvartal 2021

Resultat i fjerde kvartal ble 703 millioner kroner (450 millioner), og avkastning på egenkapitalen 12,7 prosent (8,9 prosent). Resultatet er 28 millioner kroner høyere enn i tredje kvartal. Resultatforbedringen fra forrige kvartal er i all hovedsak økte netto renteinntekter i banken og resultatforbedring i SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Markets. Resultatforbedringen sammenlignet med fjerde kvartal i fjor kan i stor grad knyttes til lavere tap på utlån.

Resultatet per egenkapitalbevis ble 3,20 kroner (1,99) og bokført verdi per egenkapitalbevis 103,48 kroner (94,71). I tredje kvartal 2021 var resultat per egenkapitalbevis 3,22 kroner.

Netto renteinntekter ble 723 millioner kroner (688 millioner), som var 16 millioner høyere enn i tredje kvartal og 35 millioner kroner bedre enn samme kvartal ifjor. NIBOR ble om lag 40 punkter høyere i fjerde kvartal 2021 enn i tredje kvartal og også 40 punkter høyere enn fjerde kvartal 2020. Dette resulterte i lavere marginer på utlån og økte marginer på innskudd. Økte utlån og innskudd har styrket netto renteinntekter. Markedsrente uttrykt ved NIBOR er den viktigste komponenten i bankenes finansieringskostnad.

Netto provisjons- og andre inntekter økte fra foregående kvartal med 48 millioner kroner til 671 millioner kroner (738 millioner). Veksten i fjerde kvartal skyldes i stor grad høyere inntekter fra verdipapirtjenester, samt økte betalingsinntekter og garantiprovisjoner. Nedgangen fra tilsvarende kvartal i 2020 er også knyttet til verdipapirtjenester, hvor det var svært høye inntekter i fjerde kvartal 2020.

Konsernets andel av resultater fra eierinteresser og tilknyttede selskaper var 186 millioner kroner (117 millioner). I tredje kvartal var resultatandelen 179 millioner kroner. Positiv resultatutvikling i Fremtind Forsikring og SpareBank 1 Forsikring i kvartalet. 

Avkastning på finansielle instrumenter (inkludert utbytte) var 33 millioner kroner (80 millioner) og i tredje kvartal 69 millioner kroner. 

Driftskostnadene ble 765 millioner kroner (824 millioner), i tredje kvartal var driftskostnadene 698 millioner kroner. Kostnadene i fjerde kvartal 2020 inkluderte 80 millioner kroner i omstillingskostnader. Økningen fra tredje kvartal skyldes økte kostnader i SpareBank 1 Markets som følge av høy aktivitet, samt noe vekst i banken etter bonusutbetaling til ansatte, økte teknologikostnader og økte forbruksrelaterte kostnader.

Tap på utlån og garantier ble 32 millioner kroner (242 millioner) i fjerde kvartal og i tredje kvartal 31 millioner kroner. Lavere tap sammenlignet med fjerde kvartal i fjor tilskrives bedre utsikter i olje- og offshorenæringen.

Det var god vekst i utlån og innskudd i 2021. Samlede utlån økte med 6,9 prosent (9,0 prosent) og innskuddene økte med 14,1 prosent (13,5 prosent). I fjerde kvartal var utlånsveksten 1,8 (1,9) prosent og innskuddsveksten 1,5 prosent (2,2 prosent). Innskuddene økte i fjerde kvartal både i personmarkedet og næringsliv etter noe nedgang i tredje kvartal.

Ren kjernekapitaldekning var per 31. desember 2021 18,0 prosent (18,3 prosent), nedgang på 0,1 prosent fra forrige kvartal. Målsatt ren kjernekapitaldekning er 16,9 prosent, inklusive et pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet vil fastsette nye Pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN med virkning fra første kvartal 2022.  

Resultat per egenkapitalbevis ble 13,31 kroner (8,87). Bokført verdi var 103,48 kroner (94,71) per egenkapitalbevis inklusive foreslått utbytte på 7,50 kroner (4,40 kroner) for 2021.

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved årsskiftet 149,00 kroner (97,60).

Forslag til overskuddsdisponering

Det er konsernets resultat fratrukket renter på hybridkapitalen og ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultatet, som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet, disponeringen gjennomføres i morbanken. 

Resultatet er fordelt mellom grunnfondet og eierkapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at utbytte og avsetning til utjevningsfond utgjør 64,0 prosent av det disponerte resultatet.

Resultat per egenkapitalbevis ble 13,31 kroner. I tråd med bankens utbyttepolitikk foreslår styret overfor bankens representantskap en utdelingsgrad på 56,3 prosent. Dette gir et utbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis, totalt 970 millioner. Videre foreslår styret at det avsettes 547 millioner kroner i samfunnsutbytte. Av dette beløpet overføres 250 millioner til allmennyttige formål og 297 millioner kroner til Sparebankstiftelsen SMN. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 476 millioner kroner og 268 millioner kroner. 

Forskjell konsern - morbank 2021 2020
Årsoverskudd konsern  2.902 1.978
Renter hybridkapital  -48 -56
Årsoverskudd konsern fratrukket renter hybridkapital 2.854 1.922
Resultat i datterselskaper -693 -427
Utbytte og konsernbidrag datterselskap 309 220
Resultatandel tilknyttede selskaper -705 -681
Utbytte fra tilknyttede selskaper 418 272
Elimineringer konsern 11 -6
Årsoverskudd morbank fratrukket renter hybridkapital 2.194 1.300
     
Overskuddsdisponering 2021 2020
Årsoverskudd morbank fratrukket renter hybridkapital 2.194 1.300
Overført fond for urealiserte gevinster 68 -50
Årsoverskudd til disponering 2.262 1.250
Utbytte 970 569
Utjevningsfond 476 230
Grunnfondskapital 268 130
Samfunnsutbytte 547 321
Sum disponert 2.262 1.250

Morbankens disponible resultat inkluderer mottatt utbytte fra datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet, og er korrigert for rentekostnader på hybridkapital etter skatt.

I konsernregnskapet foretas full konsolidering av datterselskaper, mens resultatandel fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet konsolideres etter egenkapitalmetoden. Utbytte inkluderes derfor ikke i konsernresultatet. 

Årsoverskudd til disponering fremkommer etter endringer i fond for urealiserte gevinster på 68 millioner kroner.

Samlet beløp til disponering er med dette 2.262 millioner kroner.

Etter disponering av resultatet for 2021 er egenkapitalbevisbrøken fortsatt 64,0 prosent. 

Økte netto renteinntekter

Våren 2020 reduserte Norges Bank styringsrenten fra 1,5 til 0,0 prosent med påfølgende rentenedsettelser på utlån og innskudd. I september 2021 satte Norges Bank styringsrenten til 0,25 prosent og fulgte som forventet opp med ytterligere økning til 0,50 i desember 2021 med tilsvarende økte markedsrenter. Banken økte rentene på utlån og innskudd på inntil 25 punkter fra medio november og har varslet tilsvarende økning med virkning fra februar 2022 etter at styringsrenten ble satt opp i desember 2021.

Netto renteinntekter ble 723 millioner (688 millioner) mot 707 millioner kroner i tredje kvartal 2021. Markedsrentene økte fra tredje til fjerde kvartal, og marginene på utlån gikk ned, mens marginene på innskudd økte. Vekst i utlån og innskudd i kvartalet, samt økt forrentning på egenkapitalen styrket netto renteinntekter.

Norges Bank har signalisert ytterligere økninger i styringsrenten i 2022 med lysere utsikter for økonomien og tendenser til økt inflasjon. Dette kan legge ytterligere press på boliglånsmarginene, mens marginene på innskudd og forrentningen på egenkapitalen vil øke. 

Provisjons- og andre driftsinntekter

Provisjonsinntekter og andre driftsinntekter ble 671 millioner (738 millioner) mot 623 millioner kroner i tredje kvartal 2021.

Gode kundetilbud og høy produktdekning bidrar til kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for konsernet.  

Provisjonsinntekter (mill. kr) 4. kvartal 2021 3. kvartal 2021 4. kvartal 2020
Betalingstjenester 72 61 56
Kredittkort 14 14 14
Sparing og forvaltning 13 17 13
Forsikring 55 54 51
Garantiprovisjoner 22 13 6
Eiendomsmegling 100 107 93
Regnskapstjenester 114 114 111
Markets 158 110 245
Øvrige provisjoner 17 7 9
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 565 497 598
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 102 123 136
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 3 3 4
Sum provisjonsinntekter 671 623 738

Provisjonsinntektene fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde samlet 105 millioner kroner (140 millioner). I tredje kvartal 2021 var provisjonene 127 millioner kroner. Nedgang i fjerde kvartal 2021 skyldes økte finansieringskostnader i SpareBank 1 Boligkreditt.

Øvrige provisjonsinntekter ble 565 millioner kroner (598 millioner) mot 497 millioner kroner i tredje kvartal. Økningen på 68 millioner kroner fra tredje kvartal er i hovedsak fra verdipapirtjenester i SpareBank 1 Markets, økte betalingsinntekter og økte garantiprovisjoner. Det var svært høye inntekter fra verdipapirtjenester i fjerde kvartal 2020.

Avkastning finansielle investeringer

Avkastning på finansielle investeringer i fjerde kvartal ble 32 millioner kroner (53 millioner) og i tredje kvartal 68 millioner kroner. Finansielle instrumenter, herunder obligasjoner og sertifikater, hadde kurstap på 9 millioner kroner i (gevinst 51 millioner kroner) og tilskrives endrede kredittmarginer på bankens likviditetsbeholdning. Inntekter fra valutaforretninger på 24 millioner kroner (3 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets.

Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 4. kvartal 2021 3. kvartal 2021 4. kvartal 2020
Gevinst/(tap) på aksjer 15 36 -3
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter  -9 14 51
Gevinst/(tap) på valuta 24 16 3
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 1 2 2
Netto resultat fra finansielle instrumenter 32 68 53

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Produktselskapene tilfører SpareBank 1 SMN et bredt produktspekter og provisjonsinntekter, samt avkastning på investert kapital. Samlet resultatandel fra produktselskapene og andre tilknyttede selskaper ble et overskudd på 186 millioner kroner (117 millioner). I tredje kvartal var tilsvarende resultat 179 millioner kroner.   

Resultat fra eierinteresser 4. kvartal 2021 3. kvartal 2021 4. kvartal 2020
SpareBank 1 Gruppen (19,5%) 173 83 87
SpareBank 1 Boligkreditt (20,9%) -2 11 -4
SpareBank 1 Næringskreditt (12,8%) 0 -1 5
SpareBank 1 Kreditt (19,2%) 2 10 0
BN Bank (35%) 42 40 36
SpareBank 1 Betaling (21,5%) -9 -0 1
SpareBank 1 Forvaltning (19,9%) 12 13 -
Andre selskaper -32 23 -9
Sum resultat fra tilknyttede selskaper 186 179 117

 

SpareBank 1 Gruppen 

Selskapet eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Factoring, Sparebank 1 Spleis og Modhi Finance. Gruppen er majoritetseier i Fremtind Forsikring med 65 prosent. 

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i fjerde kvartal 2021 ble 1.079 millioner kroner (594 millioner) og i tredje kvartal 2021 621 millioner kroner. Av resultatet på 1.079 millioner kroner tilfaller 887 millioner kroner majoritetseierne i SpareBank 1. Egenkapitalavkastning i 2021 ble 21,9 prosent. 

Fremtind Forsikring fikk et resultat i fjerde kvartal på 549 millioner kroner (443 millioner) etter skatt, med godt forsikringsresultat og høye finansinntekter. Forsikringsresultatet i kvartalet var på 449 millioner kroner (381 millioner) og en skadeprosent på 60,2 prosent (64,6 prosent). Skadeprosenten er økende, men fortsatt lav som følge av lav reiseaktivitet og positiv utvikling på produktene PM bil og ansvar. Finansinntektene ble 217 (182) millioner kroner i fjerde kvartal.

SpareBank 1 Forsikring hadde i fjerde kvartal 2021 et resultat på 524 millioner kroner (72 millioner) etter skatt. Resultatet er påvirket av verdiregulering av eiendommer med 712 millioner kroner og inntektsføring av administrasjonsreserve med 270 millioner kroner. Avkastning på finansielle eiendeler i selskapsporteføljen ble 215 millioner kroner (32 millioner) og risikoresultatet ble 48 millioner kroner (32 millioner).

Inkassoselskapet Modhi Finance oppnådde et resultat etter skatt i fjerde kvartal på 40 millioner kroner (11 millioner), blant annet som følge av justering av porteføljeverdier. SpareBank 1 Factoring hadde i fjerde kvartal et resultat på 16 millioner kroner (13 millioner).

Konsernets resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen ble 173 millioner kroner (87 millioner kroner) og i tredje kvartal 2021 83 millioner kroner.

SpareBank 1 Forvaltning 

Selskapet ble etablert i 2021 for å styrke SpareBank 1 bankenes konkurransekraft i sparemarkedet. Odin Forvaltning, SpareBank1 Kapitalforvaltning, SpareBank 1 SR Forvaltning og Sparebank 1 verdipapirservice inngår i konsernet SpareBank 1 Forvaltning. SpareBank 1 SMN eier 19,9 prosent av selskapet, og resultatandelen i fjerde kvartal var 12 millioner kroner og i tredje kvartal 13 millioner. Resultatet er tilfredsstillende tatt i betraktning at regnskapet for 2021 er preget av en del oppstartskostnader.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 31. desember 2021 har banken solgt lån på samlet 46,7 milliarder kroner (46,6 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 35,1 prosent (37,5 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens andel av resultatet i selskapet ble minus 2 millioner kroner (minus 4 millioner).

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31. desember 2021 er utlån på 1,4 milliarder kroner (1,5 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 0 millioner kroner (5 millioner). SpareBank 1 SMN sin eierandel er i tredje kvartal 2021 redusert fra 31,0 prosent til 14,5 prosent og i fjerde kvartal 2021 til 12,8 prosent etter rebalansering av eierskapet. BN Bank er blitt eier i SpareBank 1 Næringskreditt som reflekterer BN Bank sin andel av lån til næringseiendom. Aksjene er tidligere eid av eierbankene på vegne av BN Bank. Endringene er gjennomført for å få en ryddigere konsernstruktur.

 

SpareBank 1 Kreditt

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i fjerde kvartal ble 2 millioner kroner (0 millioner), og SpareBank 1 SMN sine kunders portefølje av kredittkort og forbrukslån var 998 millioner kroner (946 millioner) og eierandelen 19,2 prosent.

BN Bank

BN Bank tilbyr boliglån og lån til næringseiendom med hovedmarked i Oslo og Østlandsområdet. BN Bank har god vekst i utlån til personmarkedskunder med 13,8 prosent i 2021 (8,7 prosent) og vekst i fjerde kvartal på 3,5 prosent (3,9 prosent). Veksten på utlån til næringslivskunder var 6,3 prosent i 2021 (11,3 prosent) og en vekst på 4,5 prosent siste kvartal (nedgang 0,7 prosent). Samlede utlån er 52 milliarder kroner (47 milliarder).

Resultatet i BN Bank ble 121 millioner kroner (105 millioner) i fjerde kvartal, som gir en avkastning på egenkapitalen på 10,5 prosent (9,4 prosent). Økte netto renteinntekter og provisjonsinntekter forklarer resultatforbedringen. SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank er 42 millioner kroner (36 millioner).

SpareBank 1 Betaling

SpareBank 1 Betaling er SpareBank 1-bankenes eierselskap for betalingsløsningene i Vipps. Vipps inngikk 30. juni 2021 en avtale om å slå mobilbetalingsdelen av Vipps sammen med danske MobilePay og finske Pivo. Sammenslåingen åpner for mobilbetaling på tvers av landegrensene og enda bedre løsninger til brukere og bedrifter i Danmark, Finland og Norge. BankAxept og BankID vil samtidig skilles ut fra Vipps, og blir et nytt norskeid selskap med egen ledelse. Dette selskapet skal fortsatt eies 100 prosent av de norske bankene.

SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet utgjør minus 9 millioner kroner (1 million) i fjerde kvartal.

Driftskostnader

Samlede kostnader i fjerde kvartal ble 765 millioner (824 millioner), en nedgang på 59 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2020. I tredje kvartal var samlede kostnader 698 millioner.

Driftskostnader 4. kvartal 2021 3. kvartal 2021 4. kvartal 2020
Personalkostnader 463 423 553
IT-kostnader 97 85 82
Markedsføring 22 19 14
Avskrivninger 40 56 43
Driftskostnader faste eiendommer 11 14 22
Kjøpte tjenester 57 60 55
Øvrige driftskostnader 76 41 54
Sum driftskostnader 765 698 824

I banken ble kostnadene 368 millioner kroner (426 millioner) og forrige kvartal 345 millioner kroner. Fjerde kvartal i 2020 inkluderte 80 millioner kroner i avsetning til omstilling. Gjennomsnittlig årsverksforbruk er redusert og det er oppnådd reduksjoner i andre driftskostnader etter tiltak fra «Ett SMN». Fra tredje til fjerde kvartal er det kostnadsvekst i banken med 23 millioner kroner i hovedsak som følge av bonusutbetaling til ansatte, økte teknologikostnader og økte forbruksrelaterte kostnader.

I datterselskapene er det sammenlignet med fjerde kvartal 2020 kostnadsvekst i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN knyttet til oppkjøp av selskaper og investeringer i ny teknologi, og i EiendomsMegler 1 Midt-Norge med høy aktivitet i boligmarkedet i 2021. Det var reduserte kostnader i SpareBank 1 Markets hvor kostnadene var høye i fjerde kvartal i 2020 knyttet til svært høye inntekter.

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 47 prosent (51 prosent), i morbanken 40 prosent (47 prosent). 

Reduserte tap 

Tap på utlån ble 32 millioner kroner (242 millioner) og i tredje kvartal 31 millioner kroner. 

Tap  4. kvartal 2021 3. kvartal 2021 4. kvartal 2020
Privatmarked 4 3 6
Næringsliv 27 28 236
Herav: Offshore -27 15 155
       
Sum tap 32 31 242

Tap på utlån til næringslivskunder er 27 millioner kroner (236 millioner), hvorav netto inngang på 27 millioner kroner (tap 155 millioner) innen offshoreporteføljen og økte tap på 54 millioner kroner på øvrig næringsliv. 47 millioner av dette er i banken og fordeler seg på et bredt antall kunder og næringer. Tap på utlån utgjør 0,07 prosent (0,54 prosent) av totale utlån.

Utlånstap til privatmarkedskunder er 4 millioner kroner (6 millioner).  

Det er ikke foretatt endringer i scenariovekting eller andre forutsetninger i konsernets tapsmodell.

Tap på utlån er betydelig redusert i 2021, og ser ut til å ha stabilisert seg på et lavere nivå. Det er lysere utsikter i offshorenæringen, og en stor andel av engasjementene er allerede nedskrevet. Risikobildet i lån til øvrig næringsliv og personmarkedskunder er stabilt og reflekterer en sunn utvikling i regionen, selv om tap på næringsliv utenfor offshore øker i dette kvartalet. 

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier utgjør 1.520 millioner kroner (1.630 millioner).

Problemlån (Trinn 3) utgjør 3.290 millioner kroner (2.255 millioner) tilsvarende 1,68 prosent (1,23 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Økningen i problemlån knytter seg i hovedsak til implementering av ny misligholdsdefinisjon fra første januar 2021. Se beskrivelse i note 1

Ny misligholdsdefinisjon har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og effekten av dette på konsernets tap er marginal.

Forvaltningskapital 199 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital var 199 milliarder kroner (188 milliarder) og har økt som følge av høyere utlån og høyere likviditetsbeholdning.

Utlån på til sammen 48 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler utlån inkluderer solgte utlån.

Utlån

Totale utlån økte i 2021 med 12,6 milliarder kroner (14,0 milliarder), tilsvarende 6,9 prosent (9,0 prosent) og var 195,4 milliarder (182,8 milliarder) ved årsskiftet. Vekst i fjerde kvartal er 1,8 prosent (1,9 prosent).

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 8,4 milliarder kroner (9,4 milliarder) til 132,9 milliarder (124,5 milliarder). Vekst på 6,8 prosent (8,2 prosent). I fjerde kvartal 1,6 prosent (1,6 prosent)
 • Utlån til næringslivskunder økte siste 12 måneder med 4,1 milliarder kroner (5,6 milliarder) til 62,5 milliarder (58,3 milliarder). Vekst på 7,1 prosent (10,6 prosent). I fjerde kvartal 2,1 prosent (2,5 prosent)
 • Utlån til personkunder utgjorde 68 prosent (68 prosent) av totale utlån til kunder 

Det er god vekst i utlån til personkunder og konsernet styrker sin markedsposisjon. En betydelig del av veksten er til LO-kunder. Veksten i utlån til næringslivskunder er i hovedsak til små og mellomstore kunder i hele markedsområdet. Veksten er fordelt på ulike bransjer, og det skal unngås bransjemessige eller størrelsesmessige konsentrasjoner.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte i 2021 med 13,8 milliarder kroner (11,6 milliarder) til 111,3 milliarder (97,5 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 14,1 prosent (13,5 prosent). Vekst i fjerde kvartal 1,5 prosent (2,2 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 4,0 milliarder kroner (4,9 milliarder) til 44,6 milliarder (40,6 milliarder), tilsvarende 9,8 prosent (13,8 prosent). I fjerde kvartal 1,4 prosent (0,1 prosent)
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 9,8 milliarder kroner (6,7 milliarder) til 66,7 milliarder (56,9 milliarder), tilsvarende 17,2 prosent (13,3 prosent). I fjerde kvartal 1,5 prosent (3,8 prosent)
 • Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 57 prosent (53 prosent)

Innskuddsveksten har vært svært høy de siste to årene som en følge av pandemien. 

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Personkunder

Personmarkedsdivisjonen og EiendomsMegler 1 tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester. Forbedring av samhandlingen mellom bank og eiendomsmegler gir kundene et bedre tjenestetilbud og bidrar til økt vekst og lønnsomhet.

Resultat før skatt (mill. kr) 4. kvartal 2021 3. kvartal 2021 4. kvartal 2020
Personmarked 288 311 320
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 1 8 2

Personmarkedsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 288 millioner kroner (320 millioner) og 311 millioner kroner i forrige kvartal. 

Utlån i personmarkedsdivisjonen er 138 milliarder kroner (129 milliarder) og innskudd 51 milliarder kroner (47 milliarder). Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak. 

Samlede driftsinntekter ble 531 millioner kroner (543 millioner) og 539 millioner kroner i forrige kvartal. Netto renteinntekter utgjorde 306 millioner kroner (287 millioner) og 300 millioner kroner i tredje kvartal. Provisjonsinntektene ble 225 millioner (255 millioner) og 240 millioner kroner i forrige kvartal. Netto renteinntekter er økt sammenlignet med fjerde kvartal i 2020 som følge av vekst og styrket innskuddsmargin, mens lavere marginer på utlån har svekket rentenettoen og provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt.

Utlånsmarginen ble 1,25 prosent (1,73 prosent) og i tredje kvartal 2021 1,57. Innskuddsmarginen ble 0,43 prosent (minus 0,01 prosent) og 0,06 i forrige kvartal (målt mot tre måneders NIBOR). Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR økte fra tredje kvartal 2021 med om lag 40 punkter, noe som har svekket utlånsmarginen, men styrket innskuddsmarginen i fjerde kvartal.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 6,6 prosent (8,2 prosent) og 6,8 prosent (14,0 prosent). I fjerde kvartal ble veksten på utlån og innskudd henholdsvis 1,7 prosent (1,7 prosent) og 1,6 prosent (minus 0,2 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til personkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Låneporteføljen er i stor grad sikret med pant i boligeiendom. Det ble netto inngang på tap med 10 millioner kroner (tap 56 millioner) i 2021

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Både driftsinntektene og -kostnadene ble 100 millioner kroner i fjerde kvartal (henholdsvis 94 og 91 millioner i 2020), og resultat før skatt ble 1 millioner kroner (2 millioner). Boligmarkedet hadde høy aktivitet i andre halvår 2020, og selskapet oppnådde høyt salg kombinert med økte boligpriser. Boligmarkedet var preget av høy aktivitet også i 2021, og fjerde kvartal hadde høyere driftsinntekter enn tilsvarende kvartal i 2020. Kostnadene økte også, og driftsresultatet ble noe svakere enn samme kvartal ifjor. Antall solgte eiendommer i fjerde kvartal var 1.770 mot 1.671 i samme periode 2020. Selskapets markedsandel per 31. desember 2021 var 36 prosent (36 prosent). 

Bedriftskunder

Bedriftsmarkedet i SpareBank 1 SMN består av Næringsliv i banken, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets. Disse forretningsområdene betjener næringslivet med et komplett tilbud av regnskaps-, bank- og kapitalmarkedstjenester. Det er et betydelig potensial for økt samhandling mellom forretningsområdene.

Resultat før skatt (mill. kr) 4. kvartal 2021 3. kvartal 2021 4. kvartal 2020
Næringsliv 229 200 -31
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  3 21 22
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  45 35 52
SpareBank 1 Markets (66,7%) 51 23 91

Næringslivsdivisjonen oppnådde et resultat før skatt på 229 millioner kroner (minus 31 millioner) og 200 millioner kroner i tredje kvartal 2021. Lavere tap styrker resultatet. 

Totale utlån til næringslivskunder i banken er 46 milliarder kroner (43 milliarder) og totale innskudd 60 milliarder (49 milliarder) per 31. desember 2021. Porteføljen er diversifisert med utlån til og innskudd fra næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Driftsinntektene ble 370 millioner kroner (301 millioner) og 334 millioner kroner i tredje kvartal. Netto renteinntekter ble 291 millioner kroner (253 millioner) og 273 millioner kroner i tredje kvartal. Provisjonsinntektene ble 78 millioner (48 millioner) mot 61 millioner kroner i tredje kvartal. Økt NIBOR ga reduserte utlånsmarginer i kvartalet, men økte innskuddsmarginer. Økte utlån og innskudd har styrket inntjeningsgrunnlaget. Sterk vekst i provisjonsinntekter er økte garantiprovisjoner og betalingsinntekter.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,39 prosent (2,64 prosent) og minus 0,16 prosent (minus 0,21 prosent). Utlånene økte i 2021 med 7,4 prosent (12,7 prosent) og innskuddene økte med 20,6 prosent (15,6 prosent). Utlånsveksten i kvartalet var 1,6 prosent (2,8 prosent) og innskuddsveksten 1,0 prosent (6,5 prosent).

Tap på utlån til i næringslivskunder i banken ble 20 millioner kroner (232 millioner) og 25 millioner kroner i tredje kvartal.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har hver for seg en stor andel av bedriftene i markedsområdet som kunder. Utvikling av kundetilbudet skal sikre at kundene ser merverdien av å være kunde både i banken og Regnskapshuset.

Som et resultat av forsterket satsing på små og mellomstore bedrifter har mange nye kunder i 2021 valgt SpareBank 1 SMN som bank. Næringslivskundene har sterk tilknytning til banken og kundeavgangen er svært lav. 

SpareBank 1 Finans Midt-Norge oppnådde et resultat før skatt på 45 millioner kroner (52 millioner). Selskapets satsingsområder er leasing og fakturakjøp til bedrifter og billån til personkunder.

Selskapets inntekter ble samlet 87 millioner kroner (98 millioner). Kostnadene i fjerde kvartal 2021 ble 30 millioner kroner (33 millioner). Det var tap på 12 millioner kroner (12 millioner).

Selskapet har leasingavtaler og lån til næringslivskunder på 4,2 milliarder kroner (3,9 milliarder) og billån 6,0 milliarder kroner (5,5 milliarder). Vekst i 2021 var henholdsvis 8,2 prosent og 10,1 prosent. Fakturasalg porteføljen fra SpareBank 1 Spire Finans er inkludert i selskapet fra 2021 og det ble kjøpt faktura for 613 millioner kroner i 2021.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge og andre SpareBank 1 banker eier 47 prosent av aksjene i bilabonnementsselskapet Fleks. Bertel O Steen har tilsvarende eierandel. Kundenes behov endrer seg raskt og delingsøkonomi er i vekst. Fleks tilbyr fleksible bilabonnementsløsninger. Elektrifisering av bilparken og abonnementsordningen bidrar til reduserte utslipp. Fleks har i dag 1.700 biler og planer om å vokse til 6.000 biler innen 2024.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 3 millioner kroner (22 millioner). Driftsinntektene ble 123 millioner kroner (118 millioner) og kostnadene 120 millioner kroner (96 millioner). Kostnadsveksten i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2020 følger av oppkjøp av selskaper, samt investeringer i nye tjenester og i ny IT-plattform.

Selskapets ønsker å skape en bredere inntektsplattform utover den tradisjonelle regnskapsproduksjonen. Gjennom 2021 er det investert betydelig i fortsatt utvikling av selskapets konkurransekraft. Dette omfatter alt fra rådgiverkompetanse og kapasitet, økt satsing på digitalisering, samt i nye inntektsstrømmer. 

Selskapets markedsandel i Trøndelag, Møre og Romsdal og Gudbrandsdal er 25 prosent.

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt i fjerde kvartal ble 51 millioner kroner (91 millioner). Det har vært høy aktivitet i forretningsområdene. SpareBank 1 Markets har tilrettelagt flere store transaksjoner i kvartalet. Inntektene fra rente- og valutavirksomheten har vært høye sammenlignet med samme kvartal i fjor, mens lavere aktivitet i markedet for fremmedkapital har medført reduserte inntekter. Samlede inntekter ble 212 millioner kroner (285 millioner). Driftskostnadene var 160 millioner kroner (196 millioner).  

SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. I SpareBank 1 SMN sitt markedsområde er SpareBank 1 Markets det ledende kapitalmarkedsmiljøet.

SpareBank 1 SMN Invest 

Selskapet eier aksjer i regionale virksomheter. Porteføljen blir forvaltet sammen med øvrige anleggsaksjer i banken og vil trappes ned.

Resultat før skatt var minus 4 millioner kroner (minus 3 millioner kroner) og i forrige kvartal 61 millioner kroner. Porteføljeresultatet i selskapet var null og resultatandelen fra selskapets eierandel i Grilstad Marina minus 10 millioner kroner.

Selskapets aksjer er verdt 592 millioner kroner (430 millioner) per 31. desember 2021.

 

Per 31. desember 2021

Godt resultat

SpareBank 1 SMN har et resultat på 2.902 millioner kroner (1.978 millioner), og en egenkapitalavkastning på 13,5 prosent (10,0 prosent). Resultatet er 924 millioner kroner bedre enn i 2020 som følge av økte inntekter og reduserte tap. Resultatet per egenkapitalbevis ble 13,31 kroner (8,87).  

Driftsresultatet etter tap ble 2.475 millioner kroner (1.419 millioner) og 1.048 millioner kroner bedre enn i 2020, som følge av økte inntekter, ingen kostnadsvekst i banken og reduserte tap.

Netto renteinntekter ble 2.796 millioner kroner (2.759 millioner). Gjennomsnittlig NIBOR i 2021 var om lag 20 punkter lavere enn året før. Utlånsmarginene i gjennomsnitt blitt redusert med i overkant av 20 punkter, mens innskuddsmarginene totalt i 2021 var omtrent på samme nivå som i 2020. Både utlån og innskudd har økt, noe som har bidratt til å styrke netto renteinntekter.

Netto provisjonsinntekter ble 2.832 millioner kroner (2.516 millioner). Inntektsvekst på 316 millioner kroner forklares i hovedsak med økte inntekter både fra verdipapirtjenester, eiendomsmegling, forsikring, garantiprovisjoner, regnskapstjenester og betaling. I tillegg var det økte provisjonsinntekter på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt.

Avkastning på finansielle investeringer (inkludert utbytte) var 321 millioner kroner (269 millioner). Økningen er i stor grad følge av gevinst på aksjeporteføljen i SpareBank 1 SMN Invest i første kvartal 2021.

Resultat fra tilknyttede selskaper ble 705 millioner kroner (681 millioner). Resultatet er positivt påvirket av gode resultater både i Fremtind Forsikring, SpareBank 1 Forsikring og i BN Bank. 2020 inkluderer gevinst fra SpareBank 1 Forsikring på 340 millioner kroner.

Driftskostnadene ble 2.993 millioner (2.904 millioner), som gir en vekst på 89 millioner kroner eller 3,1 prosent. Kostnadene i 2020 inkluderer avsetning til omstilling på 80 millioner kroner i banken.

Korrigert for omstillingskostnaden var det nullvekst i kostnader i banken i 2021. SpareBank 1 Markets oppnådde svært gode inntekter i 2021 med påfølgende økte kostnader. Høy aktivitet i EiendomsMegler 1 og oppkjøp og teknologiinvesteringer i SpareBank 1 SMN Regnskapshuset har også gitt kostnadsvekst.

Tap på utlån ble 161 millioner kroner (951 millioner). På utlån til næringslivskunder var tapene 159 millioner kroner (873 millioner). Lavere tap innen offshore forklarer mye av reduksjonen. På utlån til personmarkedskunder ble det netto tap på 1 million kroner (78 millioner). 

Utlånsveksten var 6,9 prosent (9,0 prosent). Vekst i utlån til privatkunder var 6,8 prosent (8,2 prosent). Utlån til næringslivskunder økte med 7,1 prosent (10,6 prosent).

Innskudd økte med 14,1 prosent (13,5 prosent). Innskuddene fra personmarkedskunder økte med 9,8 prosent (13,8 prosent). Innskudd fra næringslivskunder økte med 17,2 prosent (13,3 prosent).   

Personkunder

Resultat før skatt (mill. kr)  2021 2020
Personmarked 1.167 1.093
EiendomsMegler 1 Midt-Norge (87%) 71 52

Personmarked i banken oppnådde et resultat før skatt på 1.167 millioner kroner (1.093 millioner) i 2021. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 13,4 prosent (13,4 prosent).

Samlede driftsinntekter ble 2.074 millioner kroner (2.078 millioner). Netto renteinntekter utgjorde 1.165 millioner kroner (1.213 millioner) og provisjonsinntektene 908 millioner (865 millioner). Provisjonsinntektene øker i hovedsak som følge av høyere provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt, men det er også økte inntekter fra betalingstjenester og spareprodukter.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet ble henholdsvis 6,6 prosent (8,2 prosent) og 6,8 prosent (14,0 prosent) siste 12 måneder.

Utlånsmarginen ble 1,53 prosent (1,80 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,13 prosent (minus 0,03 prosent) målt mot tremåneders NIBOR. Utlånsmarginene ble redusert med om lag 27 punkter i 2021, mens innskuddsmarginene økte med 16 punkter.

Det ble netto inngang på tap på 10 millioner kroner (tap 56 millioner).

EiendomsMegler 1 Midt-Norge. Driftsinntektene ble 453 millioner kroner (394 millioner), mens driftskostnadene var 382 millioner kroner (342 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt ble 71 millioner kroner (52 millioner). Det har vært høy aktivitet i boligmarkedet fra andre halvår i 2020, og antall salg (bolig og næring) var 2021 i 7.763 mot 7.164 i 2020.

Bedriftskunder 

Resultat før skatt (mill. kr) 2021 2020
Næringsliv 795 113
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN (88,7%)  85 110
SpareBank 1 Finans Midt-Norge (56,5%)  198 184
SpareBank 1 Markets (66,7%) 254 169

Næringsliv i banken oppnådde et resultat før skatt på 795 millioner kroner (113 millioner) i 2021. Resultatforbedringen skyldes lavere tap. Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 11,5 prosent (2,1 prosent). 

Driftsinntektene ble 1.386 millioner kroner (1.381 millioner). Netto renteinntekter ble 1.120 millioner kroner (1.149 millioner) og provisjonsinntektene (inklusive inntekter fra valutaforretninger) 266 millioner (232 millioner). 

Utlånene økte med 7,4 prosent (12,7 prosent) og innskuddene økte med 20,6 prosent (15,6 prosent) i 2021. En del av innskuddsveksten forklares med at Trondheim Kommune har valgt SpareBank 1 SMN som sin hovedbankforbindelse.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,61 prosent (2,79 prosent) og minus 0,29 prosent (minus 0,15 prosent). Utlånsmarginene ble redusert med 17 punkter i 2021, innskuddsmarginene økte med 14 punkter.

Netto samlede tap i næringslivssegmentet i banken ble 145 millioner kroner (846 millioner).

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 198 millioner (184 millioner). Sammenligningstallene er omarbeidet for å inkludere SpareBank 1 Spire Finans, som ble fusjonert inn fra første januar 2021.

Selskapets inntekter ble 364 millioner kroner (364 millioner). Kostnadene per 31. desember 2021 ble 141 millioner kroner (131 millioner). Tap ble 25 millioner kroner (49 millioner).

I SpareBank 1 Spire Finans var det et fremførbart underskudd som har redusert skattekostnaden til SpareBank 1 Finans Midt-Norge med 35 millioner kroner.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde et resultat før skatt på 85 millioner kroner (110 millioner). Driftsinntektene ble 562 millioner kroner (533 millioner) og kostnadene 476 millioner kroner (423 millioner). En relativt høy kostnadsvekst mot inntektsveksten skyldes kostnader ved utvikling av nye tjenester og ny teknologiplattform.

SpareBank 1 Markets sitt resultat før skatt for 2021 ble 254 millioner kroner (169 millioner). Selskapets inntekter i 2021 var på 901 millioner kroner (759 millioner), kostnadene var 647 millioner kroner (590 millioner).

Det har vært spesielt høy aktivitet i forretningsområdene Investment Banking og Aksjemegling. Inntektene fra rente- og valutavirksomheten var på nivå med fjoråret, mens Fremmedkapital har noe reduserte inntekter. Samlede inntekter er høyere enn året før, og årets resultat er det beste i selskapets historie.

God finansiering og likviditet 

Banken følger en konservativ likviditetsstrategi, med likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere for å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er 138 prosent per 31. desember 2021 (171 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. desember 2021 var 57 prosent (53 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Av bankens pengemarkedsfinansiering er 89 prosent (83 prosent) med over ett års løpetid. 

SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er bankens viktigste finansieringskilder og lån på 48 milliarder kroner (48 milliarder) er solgt til kredittforetakene per 31. desember 2021.

SpareBank 1 SMN har etablert og offentliggjort et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner. Rammeverket er verifisert av ratingbyrået Sustainalytics. SpareBank 1 SMN utstedte i 2021 en grønn seniorobligasjon med 7 års løpetid pålydende 500 millioner euro. 

SpareBank 1 SMN hadde per 31. desember 2021 3,5 mrd kr i etterstilt senior gjeld (MREL). 

Rating

Bankens rating hos Moody’s er A1 (outlook stable).  

Soliditet 

Ren kjernekapitaldekning per 31. desember 2021 ble 18,0 prosent (18,3 prosent). Krav til ren kjernekapital er 14,4 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav, og et Pilar 2-krav på 1,9 prosent. Finanstilsynet vil fastsette nye pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN med virkning fra første kvartal 2022.

SpareBank 1 SMN har mål om en ledelsesbuffer på om lag en prosent over samlede kapitalkrav for å kunne absorbere svingninger i risikovektet balanse samt svingninger i konsernets resultat. Målet vil evalueres i etterkant av Finanstilsynets fastsettelse av pilar 2 guidance.

Konsernet legger til grunn full motsyklisk buffer i sin kapitalplanlegging, og har ved utgangen av 2021 et mål om en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent.

Ren kjernekapitaldekning har en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra tredje kvartal. Beregningsgrunnlaget økte med 0,8 prosent i fjerde kvartal samtidig som at ren kjernekapital økte med 0,3 prosent. Det er lagt til grunn en utdelingsgrad på 56,3 prosent av konsernresultatet for 2021. 

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) på 6,9 prosent (7,1 prosent) viser at banken er svært solid. 

Bærekraft

Bærekraft er en av fem strategiske prioriteringer i konsernstrategien. SpareBank 1 SMN er i ferd med å gjennomføre bærekraftstrategien innen de fem målområdene innovasjon, kundetilbud, klimafotavtrykk, kompetanse og mangfold.

Fra arbeidet kan fremheves:

 • Karakter A- oppnådd i rapporten «Bærekraft på Børs». Det innebærer at SpareBank 1 SMN rapporterer i tråd med beste praksis og standarder, med grunnlag i en tydelig strategi og klare målsettinger 
 • SpareBank 1 SMN utstedte i februar 2021 en grønn seniorobligasjon med 7 års løpetid pålydende 500 millioner euro 
 • Tilbud om økonomisk støtte til eksperthjelp fra SINTEF og SpareBank 1 SMN er lansert for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å digitalisere, automatisere og bli mer bærekraftige 
 • Banken og Eiendomsmegler 1 har etablert konseptet "Kjøp av bolig i grønne boligprosjekter" med attraktive betingelser på boliglån og meglerhonorar 
 • Sterk vekst i andelen grønne boliglån i 2021. Nye lån har økt med en halv milliard kroner
 • Nytt produkttilbud for grønne landbrukslån er lansert
 • SpareBank 1 SMN har signert grønnvaskingsplakaten
 • Bærekraft er en integrert del av kredittprosessen for næringslivslån
 • Konsernets ansatte har gjennomført obligatorisk kompetanseløp i bærekraft
 • Rutiner og gebyrer for opprettelse av kundeforhold for flyktninger er forbedret som en del av arbeidet med finansiell inkludering
 • Bærekraftsbarometeret for Trøndelag og Møre og Romsdal er presentert for tredje år på rad som en del av SpareBank 1 SMNs Konjunkturbarometer

I fjerde kvartal er det startet et arbeid med å endre metode for energi- og klimaregnskap, og beregning av utlånsporteføljens klimabelastning.

 • Forprosjekt i beregning av utlånsporteføljens klimabidrag er gjennomført
 • Det er inngått partnerskap med Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
 • Forbedret metodikk for beregning av egne direkte og indirekte klimagassutslipp, ved å benytte Klimakost (miljøutvidet kryssløpsmodell)

I 2022 vil konsernet ta i bruk en ny metode for måling og styring av konsernets klimarisiko. Bedre estimering av utlånsporteføljens klimabidrag, samt egne direkte og indirekte utslipp, skal gi grunnlag for energi- og klimaregnskap med bedre kvalitet og relevans. Ny innsikt kan gjøre det nødvendig å justere og konkretisere konsernets klimamål innenfor rammen av Paris-avtalens målsettinger. SpareBank 1 SMN vil i 2022 fortsette å stimulere til innovasjon og kompetanseutvikling innenfor bærekraft blandt konsernets kunder. 

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Børskurs per 31. desember 2021 var 149,0 (97,60) kroner, og bokført verdi per egenkapitalbevis var 103,48 kroner (94,71). Resultat per egenkapitalbevis ble 13,31 kroner (8,87). Det er i 2021 utbetalt tilsammen 4,40 kroner i utbytte per egenkapitalbevis.

Pris/Inntjening var 11,19 (11,01) og pris/bok 1,44 (1,03).

Utsikter

SpareBank 1 SMN oppnådde i 2021 sitt beste resultat noensinne. Alle forretningsområdene presterer godt og styrker markedsposisjonen. Dette gir et godt grunnlag for å realisere konsernets ambisjoner.

Tross høye smittetall er det gode utsikter for norsk økonomi. Omikronvarianten av viruset gir høy smitte, men få sykehusinnleggelser, og smitteverntiltakene er betydelig lettet. Arbeidsledigheten er ytterligere redusert og det er generell optimisme i næringslivet i norsk og regional økonomi. Det er imidlertid utfordrende at det i enkelte næringer er mangel på arbeidskraft, noe som kan begrense veksten.

En usikker situasjon i forholdet mellom Russland og Ukraina og høye energipriser er forhold som kan skape usikkerhet.  

Norges Bank har økt styringsrenten til 0,50 prosent, og ytterligere økninger forventes fremover. Renteøkningen reflekterer at det går bedre i økonomien. Banken er godt posisjonert til å dra nytte av renteøkningen.

Bedre utsikter i offshorenæringen har gitt betydelig lavere utlånstap i 2021. Tapene har stabilisert seg på et lavere nivå og utsiktene i næringen er bedre. Risikobildet i øvrig næringsliv og blant personkunder er stabilt og reflekterer en sunn utvikling i regionen. SpareBank 1 SMN har lav eksponering i de mest koronautsatte næringene.

SpareBank 1 SMN er lønnsom og meget solid. Det er gjennomført en betydelig omstilling av hele organisasjonen, som sammen med en forsterket satsing på datadrevet innovasjon har gitt en moderne, kunderettet og effektiv distribusjon. SpareBank 1 SMN har utviklet en bred produkt-plattform med lønnsomme datter- og produktselskaper som vil gi økt salg, flere kunder og større markedsandeler, både i egen region og landet for øvrig. 

SpareBank 1 SMN har en implisitt markedsverdi på 30 milliarder og er landets nest største sparebank. Denne posisjonen skal styrkes både gjennom organisk og strukturell vekst.

SpareBank 1 SMN har i 2021 arbeidet med tiltak innenfor de fem målområdene i bærekraftstrategien. Arbeidet med bærekraft vil kreve forsterket innsats og innovasjon i samspill med kundene. 

Kampen mot økonomisk kriminalitet er et viktig samfunnsansvar som krever stadig økt innsats fra SpareBank 1 SMN.

Styret vil overfor bankens representantskap foreslå et utbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis (4,40 kroner) som er 56,3 prosent av resultatet, og 547 millioner kroner (321 millioner) som samfunnsutbytte. Samfunnsutbyttet bidrar til å styrke regionen, og bankens markedsposisjon.

Styret er meget godt fornøyd med 2021. Resultatene ble svært gode, samtidig som det er gjennomført en krevende omstilling. Med et godt utgangspunkt, gode markedsutsikter og mange pågående utviklingsinitiativ forventer styret at 2022 blir et godt år. 

 

Trondheim, 09. februar 2022
Styret i SpareBank 1 SMN
     
     
Kjell Bjordal Christian Stav Janne T. Thomsen
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Tonje Eskeland Foss Morten Loktu
     
     
Freddy Aursø Christina Straub Inge Lindseth
  Ansatterepresentant Ansatterepresentant
     
     
    Jan-Frode Janson
    Konsernsjef

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN