Balanse

 

  Morbank     Konsern   
31.12.20 31.3.20 31.3.21 (mill. kr) Note 31.3.21 31.3.20 31.12.20
2.764 5.848 37 Kontanter og fordringer på sentralbanker   37 5.848 2.764
12.901 9.408 17.265 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   9.487 2.239 5.091
124.214 117.784 126.954 Netto utlån til kunder 5 135.919 126.128 133.131
26.684 27.473 30.953 Sertifikater og obligasjoner  17 30.875 27.395 26.606
7.175 11.379 4.345 Derivater 17 4.395 11.757 7.226
319 358 296 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 17 2.051 1.437 2.366
4.933 4.525 4.922 Investering i eierinteresser   7.374 6.652 7.324
2.317 2.362 2.339 Investering i konsernselskaper   - - -
82 82 82 Virksomhet holdt for salg 2 40 40 41
515 507 511 Immaterielle eiendeler   889 876 905
963 1.654 1.108 Øvrige eiendeler 14 2.754 2.810 2.457
182.870 181.379 188.813 Eiendeler   193.822 185.182 187.912
12.630 12.740 12.016 Innskudd fra kredittinstitusjoner   12.166 13.150 13.095
98.166 89.007 103.094 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 102.390 88.152 97.529
43.919 49.303 47.273 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 47.273 49.303 43.919
6.845 7.932 4.671 Derivater 17 4.879 8.004 7.179
1.466 3.503 1.748 Annen gjeld 15 3.584 4.900 3.084
- - - Virksomhet holdt for salg 2 0 1 1
1.752 2.026 1.752  Ansvarlig lånekapital  16 1.795 2.071 1.795
164.778 164.513 170.554 Sum gjeld   172.088 165.582 166.602
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -12 -12 -9
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
6.556 6.338 6.556  Utjevningsfond    6.511 6.311 6.536
569 - 401  Avsatt utbytte   401 - 569
321 - 226  Avsatt gaver    226 - 321
5.664 5.541 5.664  Grunnfondskapital    5.664 5.541 5.664
239 189 239  Fond for urealiserte gevinster    239 189 239
- -27 -1  Annen egenkapital    2.282 1.760 2.366
1.250 1.227 1.231  Hybridkapital    1.273 1.268 1.293
  106 450  Ordinært resultat    768 290  
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    891 760 838
18.092 16.866 18.259  Sum egenkapital    21.734 19.600 21.310
182.870 181.379 188.813  Gjeld og egenkapital    193.822 185.182 187.912

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN