Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.20 30.9.20 30.9.21 (mill. kr) 30.9.21 30.9.20 31.12.20
9.160 8.994 9.205 Jordbruk og skogbruk 9.546 9.442 9.591
5.243 4.872 5.851 Fiske og fangst 5.869 4.872 5.259
1.704 1.384 1.843 Havbruk 2.093 1.790 2.100
2.234 1.962 2.203 Industri og bergverk 2.835 2.369 2.646
3.195 3.227 2.884 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.825 4.087 4.077
2.289 2.315 2.320 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.662 2.649 2.586
4.537 4.787 5.237 Sjøfart og offshore 5.237 4.787 4.537
15.427 15.136 16.724 Eiendomsdrift 16.839 15.215 15.509
3.644 3.293 4.083 Forretningsmessig tjenesteyting 4.500 3.014 3.423
6.032 6.089 5.433 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.367 6.994 6.942
9 6 2 Offentlig forvaltning 35 29 33
1.626 1.627 1.392 Øvrige sektorer 1.339 1.645 1.638
55.099 53.692 57.176 Sum næring  61.147 56.893 58.340
118.714 116.767 124.841 Lønnstakere 130.828 122.529 124.461
173.814 170.459 182.017 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 191.976 179.423 182.801
46.613 44.160 46.675 Herav Boligkreditt  46.675 44.160 46.613
1.540 1.622 1.329 Herav Næringskreditt 1.329 1.622 1.540
125.660 124.677 134.013 Brutto utlån til kunder 143.972 133.640 134.648
1.351 1.284 1.411 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 1.472 1.352 1.421
96 105 95 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 95 105 96
124.214 123.288 132.507 Netto utlån til kunder 142.404 132.183 133.131

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN