Note 4 - Kapitaldekning

Kapitaldekning beregnes og rapporteres i samsvar med EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak (CRR/CRD IV). SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. For foretaksporteføljene benyttes Avansert IRB. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer.

Per 30. september 2021 er samlet minstekrav til ren kjernekapital 12,5 prosent. Kravet til bevaringsbuffer er 2,5 prosent, systemrisikobufferen for norske IRB-A banker 4,5 prosent og den norske motsykliske kapitalbuffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. Motsyklisk kapitalbuffer øker til 1,5 prosent fra 30. juni 2022.

Systemrisikobufferen er på 4,5 prosent for de norske engasjementene. For engasjement i andre land skal det aktuelle lands sats benyttes. Per 30. september 2021 er derfor den reelle satsen for morbank og for konsern 4,4 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 30. september 2021 er både morbank og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer.

 

 

Morbank   Konsern
31.12.20 30.9.20 30.9.21 (mill. kr) 30.9.21 30.9.20 31.12.20
18.092 17.876 19.629 Sum balanseført egenkapital 23.077 20.829 21.310
-1.250 -1.203 -1.211 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.252 -1.244 -1.293
-515 -494 -500 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.040 -1.047 -1.044
-890 - -627 Fradrag for avsatt utbytte og gaver -627 - -890
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -848 -800 -838
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 504 414 488
- -1.155 -1.841 Periodens resultat -2.199 -1.528 -
- 368 723 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 1.079 739 -
-43 -47 -40 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -52 -59 -56
-47 -75 -581 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -616 -98 -74
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 5 13 10
-186 -186 -187 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -360 -510 -572
15.160 15.084 15.365 Sum ren kjernekapital 17.671 16.711 17.041
1.250 1.250 1.250 Fondsobligasjon 1.594 1.579 1.595
16.410 16.334 16.615 Sum kjernekapital 19.265 18.290 18.636
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.750 1.750 1.750 Ansvarlig kapital 2.247 2.240 2.262
-139 -157 -174 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -174 -157 -139
1.611 1.593 1.576 Sum tilleggskapital 2.072 2.083 2.123
18.020 17.927 18.190 Netto ansvarlig kapital 21.338 20.373 20.759

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
1.053 1.044 1.074 Spesialiserte foretak 1.254 1.236 1.240
920 981 955 Foretak 968 991 930
1.511 1.598 1.415 Massemarked eiendom 2.348 2.282 2.261
107 108 100 Massemarked øvrig 103 111 110
1.026 1.012 1.045 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 1
4.617 4.742 4.590 Sum kredittrisiko IRB 4.675 4.621 4.541
             
1 2 3 Stater og sentralbanker 4 2 2
93 115 130 Obligasjoner med fortrinnsrett 151 162 142
441 507 379 Institusjoner 324 402 332
- - - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 31 21 27
32 27 147 Foretak 382 253 281
20 16 11 Massemarked 506 470 476
11 14 28 Engasjementer med pant i fast eiendom 120 154 136
272 279 264 Egenkapitalposisjoner 513 400 408
99 100 94 Øvrige eiendeler 154 161 159
970 1.058 1.056 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.186 2.025 1.962
             
30 42 36 Gjeldsrisiko 38 43 31
- - - Egenkapitalrisiko 22 9 18
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 2 3 3
421 407 421 Operasjonell risiko 777 720 770
25 60 25 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 131 192 123
6.063 6.309 6.128 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.830 7.612 7.448
75.785 78.861 76.599 Beregningsgrunnlag (RWA) 97.879 95.156 93.096
3.410 3.549 3.447 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.405 4.282 4.189
             
      Bufferkrav       
1.895 1.972 1.915 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.447 2.379 2.327
3.410 2.366 3.447 Systemrisikobuffer, 4,5 prosent (3,0 prosent) 4.405 2.855 4.189
758 789 766 Motsykliskbuffer, 1,0 prosent (1,0 prosent) 979 952 931
6.063 5.126 6.128 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.830 6.185 7.448
5.687 6.409 5.790 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.436 6.243 5.404
      Kapitaldekning      
20,0 % 19,1 % 20,1 % Ren kjernekapitaldekning 18,1 % 17,6 % 18,3 %
21,7 % 20,7 % 21,7 % Kjernekapitaldekning 19,7 % 19,2 % 20,0 %
23,8 % 22,7 % 23,7 % Kapitaldekning 21,8 % 21,4 % 22,3 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
178.219 179.304  189.698 Balanseposter  270.700 252.366 256.978
6.190 7.518 12.601 Poster utenom balansen 11.887 8.333 7.514
-606 -617 -1.121 Øvrige justeringer -1.911 -1.543 -1.577
183.803 186.205 201.179 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 280.677 259.156 262.915
16.410 16.334 16.615 Kjernekapital 19.265 18.290 18.636
8,9 % 8,8 % 8,3% Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9% 7,1 % 7,1 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN