Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

 

Konsern 30. september 2021  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter 840 826 -3 1 297 -0 - - 112 2.073
Renter av anvendt kapital 19 2 - - - - - - -21 -
Sum renteinntekter 859 828 -3 1 297 -0 -  -  91 2.073
Netto provisjons- og andre inntekter 682 178 611 342 -19 439 - - -71 2.161
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 2 10 81 10 - - 298 122 285 808
Sum inntekter  1.542 1.016 689 353 278 439 298 122 304 5.042
Sum driftskostnader 673 325 486 282 111 357  -  - -7 2.228
Resultat før tap 869 691 203 71 167 82 298 122 311 2.814
 Tap på utlån, garantier m.v.  -11 125 - - 13 - - - 1 129
Resultat før skatt  880 566 203 71 153 82 298 122 310 2.685
EK avkastning *) 13,4 % 11,1 %               13,8 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 135.344 46.859 - - 10.094 - - - -321 191.976
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -46.867 -1.237 - - - - - - 100 -48.004
Nedskrivning utlån -125 -1.381 - - 10.003 - - - -10.065 -1.568
Andre eiendeler 130 17.899 3.025 422 -9.868 622 2.004 1.635 41.851 57.721
Sum eiendeler 88.482 62.140 3.025 422 10.230 622 2.004 1.635 31.565 200.124
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder 49.909 59.006 - - - - - - 776 109.691
Annen gjeld og egenkapital 38.573 3.134 3.025 422 10.230 622 2.004 1.635 30.788 90.433
Sum egenkapital og gjeld 88.482 62.140 3.025 422 10.230 622 2.004 1.635 31.565 200.124
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 16,9 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål

 

 

Konsern 30. september 2020 
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-
huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter 823 828 -10 1 282 0 - - 147 2.071
Renter av anvendt kapital 103 68 - - - - - - -172 -
Sum renteinntekter 926 896 -10 1 282 0 -  -  -25 2.071
Netto provisjons- og andre inntekter 612 166 375 300 -16 415 - - -74 1.779
Netto avkastning på finansielle investeringer **) -3 17 109  - - - 107 84 439 753
Sum inntekter  1.536 1.079 474 300 267 415 107 84 340 4.603
Sum driftskostnader 704 321 394 251 97 327  -  - -14 2.080
Resultat før tap 832 758 80 50 170 88 107 84 354 2.523
 Tap på utlån, garantier m.v.  58 614 - - 37 - - - -0 709
Resultat før skatt  773 144 80 50 133 88 107 84 354 1.814
EK avkastning *) 12,6 % 3,4 %               10,4 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 126.939 43.700 - - 9.531 - - - -748 179.423
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -44.447 -1.436 - - - - - - 100 -45.782
Nedskrivning utlån -154 -1.235 - - -65 - - - -4 -1.457
Andre eiendeler 197 8.457 2.747 355 51 568 2.061 1.477 38.802 54.716
Sum eiendeler 82.536 49.487 2.747 355 9.518 568 2.061 1.477 38.151 186.900
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 47.574 46.404 - - - - - - 1.413 95.391
Annen gjeld og egenkapital 34.962 3.084 2.747 355 9.518 568 2.061 1.477 36.737 91.509
Sum egenkapital og gjeld 82.536 49.487 2.747 355 9.518 568 2.061 1.477 38.151 186.900
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,4 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål

 

  

Konsern 31. desember 2020  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ elim Total
Netto renteinntekter  1.112 1.085 -13 2 387 1 - - 186 2.759
Renter av anvendt kapital 101 63 - - - - - - -165 -
Sum renteinntekter 1.213 1.149 -13 2 387 1 -  -  21 2.759
Netto provisjons- og andre inntekter 867 211 636 392 -22 533 - - -101 2.516
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  -2 21 137  - - - 194 120 481 951
Sum inntekter  2.078 1.381 759 394 364 533 194 120 401 6.225
Sum driftskostnader 929 422 590 342 131 423  -  - 68 2.904
Resultat før tap 1.149 959 169 52 234 110 194 120 333 3.321
 Tap på utlån, garantier m.v.   56 846 - - 49 - - - 1 951
Resultat før skatt 1.093 113 169 52 184 110 194 120 333 2.370
EK avkastning *) 13,4 % 2,1 %               10,0 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  129.149 44.845 - - 9.622 - - - -815 182.801
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -46.899 -1.354 - - - - - - 100 -48.153
Nedskrivning utlån  -148 -1.298 - - -66 - - - -5 -1.517
Andre eiendeler  156 10.471 3.265 357 66 592 2.151 1.514 36.210 54.781
Sum eiendeler 82.258 52.663 3.265 357 9.623 592 2.151 1.514 35.490 187.912
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  47.478 49.420 - - - - - - 631 97.529
Annen gjeld og egenkapital  34.780 3.244 3.265 357 9.623 592 2.151 1.514 34.859 90.383
Sum egenkapital og gjeld 82.258 52.663 3.265 357 9.623 592 2.151 1.514 35.490 187.912
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i Privatmarked og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,4 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål

 

 

**) Spesifikasjon av netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser (mill. kr)  30.9.21 30.9.20 31.12.20
Utbytte 21 12 39
Gevinst/(tap) på aksjer 161 -2 -4
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner -196 166 103
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 232 -78 32
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring -7 0 1
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 0 -14 -11
Gevinst/(tap) på valuta 46 79 82
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 30 26 28
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 267 177 230
SpareBank 1 Gruppen 298 107 194
Gevinst Fremtind Forsikring  - 340 340
SpareBank 1 Boligkreditt  18 22 18
SpareBank 1 Næringskreditt 6 14 18
BN Bank 122 84 120
SpareBank 1 Kreditt 11 2 2
SpareBank 1 Betaling -6 -3 -2
Andre selskaper 69 -1 -10
Sum avkastning på eierinteresser 519 564 681
Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser  808 753 951
       
Virkelig verdi sikring      
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -460 502 467
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko 454 -502 -465
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -7 0 1

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN