Note 14 - Øvrige eiendeler

 

Morbank   Konsern 
31.12.20 30.9.20 30.9.21 (mill. kr) 30.9.21 30.9.20 31.12.20
- - - Utsatt skattefordel 97 154 129
67 74 86 Varige driftsmidler 211 200 194
298 311 265 Bruksrett eiendom 468 450 470
135 133 121 Opptjente ikke motatte inntekter 156 233 185
11 50 2.225 Fordringer verdipapirer 2.823 688 678
112 83 112 Pensjonsmidler 112 83 112
340 313 452 Andre eiendeler 741 650 690
963 964 3.261 Sum øvrige eiendeler 4.609 2.459 2.457

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN