Note 13 - Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser

 

Morbank   Konsern  
  3. kvartal  Januar - September   Januar - September 3. kvartal   
2020 2020 2021 2020 2021 (mill kr) 2021 2020 2021 2020 2020
          Vurdert til virkelig verdi over resultatet          
                     
-74 -39 -94 26 -293 Verdiendring på renteinstrumenter  -194 167 -72 -8 103
                     
          Verdiendring på derivater/sikring          
1 4 3 0 -7 Netto verdiendring på sikrede obligasjoner og derivater -7 0 3 4 1
-11 -2 -12 -14 0 Netto verdiendring på sikrede fastrente utlån og derivater 0 -14 -12 -2 -11
32 19 96 -78 232 Øvrige derivater 263 -52 98 24 59
                     
          Inntekter fra egenkapitalinstrumenter          
- - - - - Inntekter fra eierinteresser 519 564 179 170 681
492 70 -0 481 709 Utbytte fra eierinteresser - - - - -
-15 - 13 -3 8 Verdiendring og gevinst fra eierinteresser -2 -3 - - -9
36 3 2 8 5 Utbytte fra egenkapitalinstrumenter 21 12 1 2 39
-1 6 -7 18 1 Verdiendring og gevinst på egenkapitalinstrumenter 162 1 36 4 5
460 61 1 438 656 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 764 676 232 194 868
                     
          Vurdert til amortisert kost          
                     
          Verdiendring på renteinstrumenter          
-6 -0 -0 -5 -2 Verdiendring på renteinstrumenter holde til forfall -2 -5 -0 -0 -6
-6 -0 -0 -5 -2 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser til amortisert kost -2 -5 -0 -0 -6
                     
89 11 15 83 47 Netto inntekter fra valutahandel 46 83 16 11 89
542 72 17 516 700 Sum netto resultat fra finansielle eiendeler 808 753 248 205 951

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN