Note 15 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.20 30.9.20 30.9.21 (mill. kr) 30.9.21 30.9.20 31.12.20
8 32 8 Utsatt skatt 81 98 81
322 297 350 Betalbar skatt 440 371 408
11 10 11 Formuesskatt 11 10 11
101 19 89 Tidsavgrensninger 707 477 671
301 238 307 Avsetninger 307 238 301
81 142 82 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 82 142 81
10 11 10 Pensjonsforpliktelser 10 11 10
303 315 274 Leieforpliktelse 481 458 479
74 51 57 Trasseringsgjeld 57 51 74
3 4 1 Leverandørgjeld 33 49 45
13 1 2.052 Gjeld verdipapirer 2.621 311 568
- - - Egenkapitalinstrumenter 90 8 -
239 422 323 Annen gjeld 405 513 355
1.466 1.544 3.562 Sum annen gjeld 5.324 2.737 3.084

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN