Note 16 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.12.20 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.9.21
Sertifikatgjeld, nominell verdi 341 - 368 28 -
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 39.819 5.367 5.928 -1.106 38.152
Senior non preferred, nominell verdi 1.000 2.500 - - 3.500
Verdijusteringer 569 - - -514 55
Påløpte renter 191 - - -3 188
Totalt 41.920 7.867 6.296 -1.595 41.895
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.12.20 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 30.9.21
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.793 - - - 1.793
Fondsobligasjonslån, nominell verdi - - - - -
Verdijusteringer - - - - -
Påløpte renter 3 - - -0 3
Totalt  1.795 - - -0 1.795

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN