Note 11 - Netto provisjons- og andre inntekter

Morbank   Konsern
  3. kvartal  Januar - September   Januar - September 3. kvartal   
2020 2020 2021 2020 2021 (mill. kr) 2021 2020 2021 2020 2020
                     
          Provisjonsinntekter          
59 16 17 49 51 Garantiprovisjon 49 48 16 16 58
 -  - - - - Meglerprovisjon 221 190 69 72 251
56 15 18 43 48 Provisjon spareprodukter 48 43 18 15 57
408 128 123 272 348 Provisjon fra SpareBank 1 Boligkreditt 348 272 123 128 408
13 4 3 9 11 Provisjon fra SpareBank 1 Næringskreditt 11 9 3 4 13
393 97 107 291 294 Betalingsformidling 291 291 106 97 390
195 49 54 144 159 Provisjon fra forsikringstjenester 159 144 54 49 195
80 20 19 61 58 Andre provisjonsinntekter 53 53 17 17 71
1.205 330 340 869 969 Sum provisjonsinntekter 1.179 1.050 405 399 1.443
                     
          Provisjonskostnader          
83 2 24 60 60 Betalingsformidling 83 80 31 28 112
14 24 3 9 10 Andre provisjonskostnader 69 62 23 21 84
97 26 27 68 69 Sum provisjonskostnader 152 141 54 50 196
                     
          Andre driftsinntekter          
22 5 3 16 21 Driftsinntekter fast eiendom 21 16 3 5 21
 -   -   -  -   -  Eiendomsforvaltning og -omsetning 120 110 38 40 142
 -   -   -  -   -  Verdipapiromsetning 561 332 110 122 583
 -   -   -  -   -  Regnskapsførerhonorarer 416 395 114 105 506
19 3 6 14 10 Andre driftsinntekter 17 17 7 4 18
41 8 9 30 31 Sum andre driftsinntekter 1.134 870 272 277 1.269
1.149 312 321 831 930 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter 2.161 1.779 623 625 2.516

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN