Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata

Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data

Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2014    
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 269 4.211 - 4.480
- Obligasjoner og sertifikater 4.111 11.124 - 15.235
- Egenkapitalinstrumenter 46   -   615 661
- Fastrentelån   -   -   2.624 2.624
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   -   33 33
Sum eiendeler 4.426 15.335   3.273 23.034
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 265 3.600 - 3.866
Sum forpliktelser 265 3.600 - 3.866

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. september 2013    
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 68 2.541 2.609
- Obligasjoner og sertifikater 346 18.696 19.042
- Egenkapitalinstrumenter 100  -   832 932
- Fastrentelån   2.701 2.701
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   46 46
Sum eiendeler 514 21.237   3.579 25.329
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 66 1.908 - 1.975
Sum forpliktelser 66 1.908 - 1.975

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2013     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 111 2.939 - 3.050
- Obligasjoner og sertifikater 4.003 11.539 - 15.542
- Egenkapitalinstrumenter 67   -   909 976
- Fastrentelån   -   -   2.648 2.648
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   -   40 40
Sum eiendeler 4.181 14.477   3.597 22.256
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 334 1.961 - 2.295
Sum forpliktelser 334 1.961 - 2.295

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. september 2014    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.14   2.648   909   40 3.598
Tilgang 241   28 -   268
Avhending   -263 -329 -4 -596
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter   -1   8 -3   4
Utgående balanse 30.09.14    2.624   615   33 3.273

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. september 2013    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.13   2.585   601   46 3.231
Tilgang 369   249 -   618
Avhending   -242 -12 - -254
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter   -11 -6 - -17
Utgående balanse 30.09.13   2.701   832   46 3.579

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2013    
         
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 01.01.13   2.585   601   46 3.231
Tilgang 413   388 -   801
Avhending   -343 -151 - -495
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter   -6   72 -6   61
Utgående balanse 31.12.13   2.648   909   40 3.597

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN