Note 3 - Segmentrapportering

Fra første januar 2014 er bankens SMB portefølje splittet opp og fordelt på henholdsvis Privatmarked og Næringsliv. Aksjeselskaper er overført til Næringsliv. Enkeltpersonforetak, landbrukskunder og lag og foreninger er overført til Privatkunder. Historikk er ikke omarbeidet da dette er vanskelig å rekonstruere på et presist nok nivå.

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel  etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Konsern 30. juni 2014  
Resultatregnskap (mill. kr) PM Næringsliv Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-
huset SMN
SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/ Elim Total
Netto renteinntekter 404 411   -3 1   62   -0  -   -    -33 843
Renter av allokert kapital 21   33 0 - - -  -   -    -54 -
Sum renteinntekter 425 444   -3 1   62   -0  -   -    -87 843
Netto provisjons- og andre inntekter 383   80 12 177 -2 106  -   -  25 780
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0   13 20 - - -   150   55 219 459
Sum inntekter * 809 537 30 178   60 106   150   55 156   2.081
Sum driftskostnader 380 150 31 152   26 87   -   - 57 884
Resultat før tap 428 387   -2 26   34 19   150   55 99   1.197
 Tap på utlån, garantier m.v.  1   28 0 -   3 -   -   -   0 32
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 427 359   -2 26   32 19   150   55 99   1.165
EK avkastning 39,3 % 18,0 %               16,8 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 75.490   34.656   - -   3.511 -  -   -  903 114.561
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt   -28.208 -1.146   - - - -  -   -    -1   -29.355
Individuell nedskrivning utlån   -28   -134   - - -13 -  -   -    -0   -176
Gruppenedskrivning utlån   -90   -188   - - -16 -  -   -   -   -295
Andre eiendeler 239 134   - 256   12 138   1.228   1.164 30.851 34.023
Sum eiendeler 47.403   33.322   - 256   3.494 138   1.228   1.164 31.753 118.758
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 32.150   25.872   - - - -   -   - 1.386 59.408
Annen gjeld og egenkapital 15.253   7.450   - 256   3.494 138   1.228   1.164 30.367 59.351
Sum egenkapital og gjeld 47.403   33.322   - 256   3.494 138   1.228   1.164 31.753 118.758

 

 

Konsern 30. juni 2013  
Resultatregnskap (mill. kr) PM SMB Konsern-
kunder
Markets EM 1 SMN Finans SMN Regnskap SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/
elim
Total
Netto renteinntekter 285 139   325   -2 2   58   -0  -   -    -61 746
Renter av allokert kapital 5   1   19   -0 - - -  -   -    -25 -
Sum renteinntekter 291 140   344   -2 2   58   -0  -   -    -86 746
Netto provisjons- og andre inntekter 310   38   42 19 174 -1 73  -   -  58 713
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0   1   11 27 - -   79   43 53 214
Sum inntekter * 601 179   397 44 176   57 73   79   43 25   1.673
Sum driftskostnader 325   67   138 41 134   21 61   -   - 61 850
Resultat før tap 277 112   259   2 42   35 12   79   43   -36 823
Tap på utlån, garantier m.v. 6   3   24   - -   6 -   -   -   -1 38
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 270 109   235   2 42   29 12   79   43   -35 785
EK avkastning 31,9 % 31,5 % 10,0 %               11,9 %
                       
Balanse                      
Utlån til kunder 63.875   8.827   32.420   - -   3.224 -  -    - 622 108.968
Herav solgt Boligkreditt   -30.485   -402 -577   - - - -  -    - 1.471   -29.992
Individuell nedskrivning utlån   -27 -18 -95   - - -13 -  -    - 0   -153
Gruppenedskrivning utlån   -73 -30 -175   - - -16 -  -    -   -0   -295
Andre eiendeler 254   28   171   - 190   12 49   957   1.136 32.278 35.074
Sum eiendeler 33.544   8.405   31.744   - 190   3.207 49   957   1.136 33.958 113.190
                       
Innskudd fra og gjeld til kunder 24.695   8.640   20.601   - - - 5   -   - 1.354 55.294
Annen gjeld og egenkapital 8.850   -235   11.143   - 190 3.207 44   957   1.136 32.604 57.896
Sum egenkapital og gjeld 33.544   8.405   31.744   - 190 3.207 49   957   1.136 33.958 113.190
 *) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  30.6.14 30.6.13
Kursgevinst/utbytte på aksjer   214 26
Obligasjoner og derivater   -3 5
Valuta- og renteforretninger Markets 34 42
Sum verdiendringer finansielle eiendeler   245 74
SpareBank 1 Gruppen   150 79
SpareBank 1 Boligkreditt  12 13
SpareBank 1 Næringskreditt 20 3
BN Bank 55 43
SpareBank 1 Markets   -18 -
Andre selskaper   -6 2
Sum avkastning på eierinteresser   214 140
Sum   459 214

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN