Note 1 - Regnskapsprinsipper

SpareBank 1 SMN avlegger kvartalsregnskapet i samsvar med børsforskrift, børsregler og International Financial Reporting Standards (IFRS), godkjent av EU, herunder IAS 34 om delårsrapportering. Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2022. Konsernet har i denne kvartalsrapporten benyttet de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap med unntak av implementering av IFRS 17 i det tilknyttede selskapet SpareBank 1 Gruppen, som beskrevet under.

IFRS 17 Forsikringskontrakter

IFRS 17 Forsikringskontrakter erstatter IFRS 4 Forsikringskontrakter og angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger forsikringskontrakter. Formål med ny standard er å eliminere uensartet praksis i regnskapsføring av forsikringskontrakter og hovedtrekkene i den nye modellen er som følger:

Et estimat på nåverdien av fremtidige kontantstrømmer for en gruppe av forsikringskontrakter. Fremtidige kontantstrømmer omfatter fremtidige premieinnbetalinger og utbetalinger av forsikringsoppgjør, erstatninger og andre utbetalinger til forsikringstaker. Estimatet skal ta hensyn til en eksplisitt justering for risiko og estimatene skal være basert på forholdene på balansedato.

En kontraktsmargin («Contractual Service Margin») som er lik dag én-gevinsten i estimatet av nåverdien av fremtidige kontantstrømmer fra en gruppe av forsikringskontrakter. Dette svarer til fortjenesteelementet i forsikringskontraktene som skal innregnes over den perioden tjenesten ytes, det vil si over dekningsperioden til forsikringene.

Visse endringer i estimatet for nåverdien av fremtidige kontantstrømmer justeres mot kontraktsmarginen, og innregnes derved i resultatet over gjenværende periode de aktuelle kontraktene dekker.

Effekten av endring i diskonteringsrente skal, som et valg av regnskapsprinsipp, presenteres enten i det ordinære resultatet eller i andre inntekter og kostnader.

IFRS 17 skal som et utgangspunkt anvendes retrospektivt, men det er åpnet for en modifisert retrospektiv anvendelse eller en anvendelse basert på virkelig verdi på overgangstidspunktet dersom retrospektiv anvendelse er upraktisk («impracticable»).

Ikrafttredelsestidspunktet er 1. januar 2023 med krav om at det oppgis sammenliknbare tall. Tidlig implementering er tillatt.

Effekten på egenkapitalen i konsernet som følge av at det tilknyttede selskapet SpareBank 1 Gruppen implementerer denne standarden per 1. januar 2022 er 234 millioner kroner i redusert egenkapital. Totalresultatet for 2022 fra Gruppen omarbeidet til IFRS 17/IFRS 9 er justert med 32 millioner, slik at effekten på egenkapitalen 1. januar 2023 er 202 millioner kroner. Konsernets resultat for 2022 og øvrige nøkkeltall er ikke omarbeidet.

 

IFRS 17 effekter for konsernet  
Implementering IFRS 17/IFRS 9 per 1.1.22 -234
Korrigert totalresultat fra SpareBank 1 Gruppen for 2022 som følge av implementering IFRS 17/IFRS 9 32
Implementeringseffekt på egenkapital per 01.01.23 -202
   
   
Korreksjon av sammenligningstall  Første kvartal
2022
Konsernets andel av innregnet resultat fra SpareBank 1 Gruppen Q1 2022 13
Effekt av implementering IFRS 17/IFRS 9 23
Konsernets korrigerte resultat fra SpareBank 1 Gruppen for Q1 2022  36
Eksporter til Excel

 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN