3. kvartal 2023

  • Resultat før skatt 996 millioner kroner (785 millioner)
  • Resultat 740 millioner kroner (617 millioner)
  • Avkastning på egenkapital 11,1 prosent (10,9 prosent)
  • Ren kjernekapitaldekning 19,7 prosent (19,2 prosent)
  • Vekst i utlån på 1,0 prosent (1,7 prosent) og på innskudd minus 1,4 prosent (minus 2,6 prosent)
  • Netto resultat eierinteresser på minus 2 millioner kroner (108 millioner)
  • Netto resultat finansielle instrumenter (inkludert utbytte) 99 millioner kroner (minus 22 millioner)
  • Tap på utlån og garantier på 35 millioner kroner (22 millioner)
  • Resultat per egenkapitalbevis 3,28 kroner (2,89)
  • Bokført verdi per egenkapitalbevis 116,39 kroner (107,19)
Collage-20232

Egenkapitalavkastning

11,1 %

Resultat etter skatt

740 mill

Ren kjernekapitaldekning

19,7 %

30.09.23

19,2 %

30.09.22

Utlånsvekst

siste 12 mnd.

12,2 %

30.09.23

8,8 %

30.09.22

Innskuddsvekst

siste 12 mnd.

14,7 %

30.09.23

9,9 %

30.09.22

© SpareBank 1 SMN