Note 6 - Tap på utlån og garantier

 

Morbank   Konsern 
31.12.13 31.12.14 (mill. kr) 31.12.14 31.12.13
22 14 Periodens endring i individuelle nedskrivninger -1 29
- - Periodens endring i gruppenedskrivninger - -
34 51 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 66 40
39 28 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 35 45
-13 -10 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -11 -14
82 83 Periodens tapskostnader 89 101

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN