Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata

Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data

Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2014    
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 227 4.139  - 4.366
- Obligasjoner og sertifikater 3.711 11.945  - 15.655
- Egenkapitalinstrumenter 49  -   1.038 1.087
- Fastrentelån  -  -   2.522 2.522
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter  -  -  
  36
36
Sum eiendeler 3.987 16.084   3.596 23.667
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 763 2.806 - 3.569
Sum forpliktelser 763 2.806 - 3.569

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 30. juni 2013    
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 101 2.683 - 2.784
- Obligasjoner og sertifikater 4.260 12.682 - 16.942
- Egenkapitalinstrumenter 98   -   821 919
- Fastrentelån   -   -   2.752 2.752
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   -   46 46
Sum eiendeler 4.459 15.365   3.619 23.444
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 100 2.188 - 2.288
Sum forpliktelser 100 2.188 - 2.288

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2013     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 111 2.939 - 3.050
- Obligasjoner og sertifikater 4.003 11.539 - 15.542
- Egenkapitalinstrumenter 67   -   909 976
- Fastrentelån   -   -   2.648 2.648
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   -   40 40
Sum eiendeler 4.181 14.477   3.597 22.256
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 334 1.961 - 2.295
Sum forpliktelser 334 1.961 - 2.295

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2014    
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.14   2.648   909   40 3.597
Tilgang 21   16  -   37
Avhending   -153 -80  - -233
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 6   192 -3   195
Utgående balanse 30.6.14   2.522   1.038   36 3.596

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 30. juni 2013    
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.13   2.585   601   46 3.231
Tilgang 330   249  -   579
Avhending   -166 -4  - -170
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 3 -24  - -21
Utgående balanse 30.6.13   2.752   821   46 3.619

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2013    
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.13   2.585   601   46 3.231
Tilgang 413   388 -   801
Avhending   -343 -151 - -495
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter   -6   72 -6   61
Utgående balanse 31.12.13   2.648   909   40 3.597

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN