Note 1 - Regnskapsprinsipper

SpareBank 1 SMN avlegger kvartalsregnskapet i samsvar med børsforskrift, børsregler og International Financial Reporting Standards (IFRS), godkjent av EU, herunder IAS 34 om delårsrapportering. Fra første halvår 2007 avlegges også selskapsregnskapet i henhold til IFRS. Dette innebærer at investeringer i tilknyttede selskaper og datterselskaper føres etter kostmetoden. Resultater fra tilknyttede selskaper og datterselskaper er derfor ikke inkludert i morbankens regnskap.

Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2013. Konsernet har i denne kvartalsrapporten benyttet de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap med følgende unntak:

IFRS 10 – Konsolidering. Standarden omhandler definisjon av datterselskap, og legger i større grad vekt på faktisk kontroll enn tidligere regler. Kontroll foreligger kun når investor har makt over relevante aktiviteter hos investeringsobjektet, risiko for variabel avkastning, og i tillegg evne til å bruke makten til å påvirke avkastningen. I tilfeller med brudd på lånevilkår vil banken vurdere om den har oppnådd reell makt i henhold til IFRS 10. Standarden er implementert 1. januar 2014.

IFRS 11 – Felleskontrollert virksomhet erstatter IAS 31 og SIC-13. IFRS 11 fjerner muligheten til å kunne benytte proporsjonal konsolidering for felleskontrollerte foretak. Banken har vurdert effekten av ny standard, spesielt i forholdet til Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA, og kommet til at den ikke vil ha vesentlig betydning for konsernets rapportering. Standarden er implementert 1. januar 2014.

IFRS 12 – Opplysninger om investeringer i andre selskaper. Standarden utvider kravet til noteinformasjon i neste årsregnskap for investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskaper, felleskontrollerte selskaper og strukturerte foretak. Standarden er implementert 1. januar 2014. 

Revidert IAS 27 - Separat finansregnskap og IAS 28 Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet. Som resultat av introduksjon av IFRS 10, 11 og 12 har IASB revidert IAS 27 og IAS 28 som samordner standardene med de nye regnskapsstandardene. Etter revisjonen regulerer IAS 27 kun separate finansregnskap, mens IAS 28 regulerer investeringer i både tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet som skal regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden.

Endringer IAS 32 - Motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Endringen i standarden gjelder presentasjon av finansielle eiendeler og gjeld og medfører ikke vesentlig endring i motregningen av finansielle eiendeler og forpliktelser i regnskapet.

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN