Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata

Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data

Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2014         
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 149 3.056 - 3.205
- Obligasjoner og sertifikater 4.170 12.107 - 16.278
- Egenkapitalinstrumenter 63   -   995 1.058
- Fastrentelån   -   -   2.565 2.565
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   -   36 36
Sum eiendeler 4.382 15.164   3.596 23.142
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 409 2.107 - 2.516
Sum forpliktelser 409 2.107 - 2.516

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2013        
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 110 3.002 - 3.112
- Obligasjoner og sertifikater 3.778 14.040 - 17.818
- Egenkapitalinstrumenter 112   -   603 715
- Fastrentelån   -   -   2.746 2.746
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   -   46 46
Sum eiendeler 4.001 17.042   3.395 24.438
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 75 2.639 - 2.714
Sum forpliktelser 75 2.639 - 2.714

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 2013        
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 111 2.939 - 3.050
- Obligasjoner og sertifikater 4.003 11.539 - 15.542
- Egenkapitalinstrumenter 67   -   909 976
- Fastrentelån   -   -   2.648 2.648
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter   -   -   40 40
Sum eiendeler 4.181 14.477   3.597 22.256
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 334 1.961 - 2.295
Sum forpliktelser 334 1.961 - 2.295

 

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 2014    
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.14   2.648   909   40 3.598
Tilgang 17   7 -   24
Avhending   -94 -71 - -165
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter   -6   150 -3   140
Utgående balanse 31.3.14   2.565   995   36 3.596

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 2013    
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.13   2.585   601   46 3.231
Tilgang 243 - -   243
Avhending   -95 - - -95
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 13   2 -   15
Utgående balanse 31.3.13   2.746   603   46 3.395

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 2013    
(mill. kr) Fastrentelån Aksjer til virkelig verdi over resultatet Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.13   2.585   601   46 3.231
Tilgang 413   388 -   801
Avhending   -343 -151 - -495
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter   -6   72 -6   61
Utgående balanse 31.12.13   2.648   909   40 3.598
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN