Note 7 - Tapsavsetning på utlån og garantier

Morbank (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.298 -75 -254 969
Utlån til amortisert kost Privatmarked 31 4 -4 30
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 -11 - 117
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.458 -82 -258 1.117
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.348 -74 -258 1.015
Annen gjeld - avsetninger 79 -8 - 71
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 -0 - 31
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.377 77 -10 1.445
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 3 -8 30
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -14 - 132
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.559 66 -17 1.608
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.446 66 -17 1.495
Annen gjeld - avsetninger 81 1 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -0 - 32
Eksporter til Excel

 

Morbank (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.377 38 -117 1.298
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 8 -12 31
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -19 - 128
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.559 27 -129 1.458
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.446 30 -129 1.348
Annen gjeld - avsetninger 81 -2 - 79
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31
Eksporter til Excel

 

  

 

 

Konsern (mill. kr) 1.1.22 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.22
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.343 -76 -254 1.012
Utlån til amortisert kost Privatmarked 49 7 -4 51
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 128 -11 - 117
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.520 -81 -259 1.181
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.410 -73 -259 1.079
Annen gjeld - avsetninger 79 -8 - 71
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31 -0 - 31
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.421 78 -11 1.488
Utlån til amortisert kost Privatmarked 62 -6 -8 48
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -14 - 132
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.630 57 -18 1.669
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.517 57 -18 1.555
Annen gjeld - avsetninger 81 1 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -0 - 32
Eksporter til Excel

 

Konsern (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.421 50 -128 1.343
Utlån til amortisert kost Privatmarked 62 -1 -12 49
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -19 - 128
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.630 30 -140 1.520
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.517 33 -140 1.410
Annen gjeld - avsetninger 81 -2 - 79
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -1 - 31
Eksporter til Excel

 

 

Avsetning til tap på utlån    
  30.6.22 30.6.21 31.12.21
Morbank (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 39 82 36 156 35 97 47 180 35 97 47 180
Overført til (fra) trinn 1  19 -19 -0 - 19 -19 -0 - 20 -20 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 -0 - -2 2 -0 - -2 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -5 5 - -0 -4 4 - -1 -6 7 -
Netto ny måling av tap  -24 12 2 -10 -19 20 -6 -5 -22 24 -3 -1
Nye utstedte eller kjøpte utlån 12 5 0 18 9 5 1 15 19 17 1 37
Utlån som har blitt fraregnet -7 -14 -2 -23 -7 -17 -2 -26 -12 -32 -4 -48
Endring som skyldes endrede forutsetninger 2 8 -2 8 3 6 - 9 1 -0 - 1
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) 0 0 -4 -4 - - -8 -8 - - -12 -12
Utgående balanse 39 72 34 144 38 90 36 165 39 82 36 156
Næringsliv                        
Inngående balanse 84 268 871 1.223 88 387 823 1.299 88 387 823 1.299
Overført til (fra) trinn 1  27 -26 -0 - 9 -9 -0 - 15 -15 - -
Overført til (fra) trinn 2 -4 95 -91 - -2 2 - - -5 5 - -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -2 3 - -2 -73 75 - -2 -26 28 -
Netto ny måling av tap  29 -0 -44 -15 -18 5 36 24 -26 26 38 39
Nye utstedte eller kjøpte utlån 33 11 5 49 19 12 112 143 32 21 100 153
Utlån som har blitt fraregnet -10 -17 -24 -50 -10 -87 -2 -99 -20 -145 -1 -166
Endring som skyldes endringer i forutsetninger -52 -3 4 -50 1 4 0 6 1 14 - 15
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -254 -254 - - -10 -10 - - -117 -117
Utgående balanse 106 326 470 902 85 242 1.034 1.362 84 268 871 1.223
Total balanseført tapsavsetning  145 398 504 1.046 123 333 1.071 1.527 123 350 907 1.379
Eksporter til Excel

 

 

 

       
  30.6.22 30.6.21 31.12.21
Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 45 89 40 174 42 107 58 207 42 107 58 207
Overført til (fra) trinn 1  20 -20 -0 - 23 -23 -0 - 22 -22 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -2 2 -0 - -2 3 -0 - -2 3 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -5 5 - -0 -5 5 - -1 -7 8 -
Netto ny måling av tap  -25 15 3 -6 -21 21 -2 -1 -23 26 -1 2
Nye utstedte eller kjøpte utlån 14 6 0 21 11 6 1 18 22 20 1 43
Utlån som har blitt fraregnet -7 -15 -3 -25 -8 -18 -2 -28 -14 -37 -9 -60
Endring som skyldes endrede forutsetninger 1 7 -3 6 1 4 -2 3 -0 -2 -4 -5
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -4 -4 - - -8 -8 - - -12 -12
Utgående balanse 46 80 39 165 46 96 49 190 45 89 40 174
Næringsliv                        
Inngående balanse 94 278 896 1.268 98 399 845 1.342 98 399 845 1.342
Overført til (fra) trinn 1  28 -28 -0 - 10 -10 -0 - 20 -20 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -4 96 -91 - -3 3 -0 - -7 7 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -1 -2 3 - -2 -74 76 - -2 -27 29 -
Netto ny måling av tap  29 2 -37 -6 -18 7 39 28 -29 31 42 44
Nye utstedte eller kjøpte utlån 35 12 5 52 21 14 114 148 35 23 112 169
Utlån som har blitt fraregnet -10 -17 -25 -53 -12 -90 -11 -113 -21 -146 -2 -169
Endring som skyldes endrede forutsetninger -53 -3 -4 -61 0 3 -1 3 -2 12 -2 9
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -254 -254 - - -10 -10 - - -128 -128
Utgående balanse 116 337 492 945 94 251 1.052 1.398 94 278 896 1.268
Total balanseført tapsavsetning  163 416 531 1.110 140 347 1.101 1.587 138 367 936 1.442
Eksporter til Excel

 

 

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter    
       
  30.6.22 30.6.21 31.12.21
Morbank og Konsern (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 19 55 5 79 27 50 4 81 27 50 4 81
Overført til (fra) trinn 1  2 -1 -0 - 4 -4 -0 - 6 -6 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -0 0 -0 - -6 6 - - -7 7 - -
Overført til (fra) trinn 3  -0 -0 0 - -0 -1 1 - -0 -1 1 -
Netto ny måling av tap  -6 -5 1 -9 -7 5 -0 -3 -9 4 0 -4
Nye utstedte eller kjøpte utlån 7 3 0 10 5 3 0 8 7 4 0 11
Utlån som har blitt fraregnet -1 -6 -0 -7 -1 -3 -0 -4 -6 -5 -0 -11
Endring som skyldes endrede forutsetninger -1 0 0 -1 0 1 - 1 0 2 - 2
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - - - - - - - - -
Utgående balanse 18 46 7 71 22 57 3 81 19 55 5 79
Herav                        
Privatmarked       3       2        2
Næringsliv       68       79        76
Eksporter til Excel

    

Næringsfordeling av avsetning til tap på utlån    
  30.6.22 30.6.21 31.12.21
Morbank (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 2 29 7 39 10 26 2 39 2 31 6 39
Fiske og fangst 9 12 0 21 3 0 0 4 6 7 0 13
Havbruk 2 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 2
Industri og bergverk 5 31 6 42 6 22 13 41 5 36 15 56
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 14 15 7 36 13 8 38 59 13 16 14 43
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 9 27 3 40 8 26 16 50 8 28 11 46
Sjøfart og offshore 19 175 200 394 14 122 717 853 14 118 555 687
Eiendomsdrift 25 46 29 101 18 49 34 101 20 50 36 105
Forretningsmessig tjenesteyting 16 16 209 241 10 15 207 233 13 12 222 247
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 8 6 16 30 7 7 9 23 7 6 17 30
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0
Øvrige sektorer 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 - 0
Lønnstakere 3 40 26 68 2 54 34 90 2 47 30 79
Sum avsetning til tap på utlån 113 398 504 1.015 91 333 1.071 1.495 91 350 907 1.348
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31     31 32     32 31     31
Total balanseført tapsavsetning  145 398 504 1.046 123 333 1.071 1.527 123 350 907 1.379
Eksporter til Excel

 

 

       
  30.6.22 30.6.21 31.12.21
Konsern (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 4 30 8 42 11 28 3 42 3 33 7 42
Fiske og fangst 9 12 0 21 3 0 0 4 6 7 0 13
Havbruk 3 0 4 7 1 1 0 2 1 1 1 3
Industri og bergverk 7 33 10 50 8 23 18 49 7 38 21 66
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 18 18 12 48 16 10 41 67 16 19 18 53
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 10 28 6 44 9 27 18 54 9 28 16 53
Sjøfart og offshore 19 175 200 394 14 122 717 853 14 118 555 687
Eiendomsdrift 26 46 29 101 19 50 34 102 20 50 36 106
Forretningsmessig tjenesteyting 17 18 212 247 11 17 211 239 14 14 227 255
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 10 8 20 38 9 9 21 38 8 7 22 37
Offentlig forvaltning 0 - - 0 0 - - 0 0 - 0 0
Øvrige sektorer 0 0 - 0 0 1 - 1 0 0 - 0
Lønnstakere 9 47 30 86 7 60 38 105 7 53 34 95
Sum avsetning til tap på utlån 131 416 531 1.079 108 347 111 1.556 107 367 936 1.410
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 31     31 32     32 31     31
Total balanseført tapsavsetning  163 416 531 1.110 140 347 111 1.587 138 367 936 1.442
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN