Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.17 30.6.17 30.6.18 (mill. kr) 30.6.18 30.6.17 31.12.17
3.061 2.944 3.001 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 3.001 2.944 3.061
1.021 974 669 Havbruk 669 974 1.021
2.736 1.994 1.789 Industri og bergverk 1.789 1.994 2.736
3.046 2.769 3.532 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.532 2.769 3.046
4.152 3.627 3.404 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.404 3.627 4.152
1.269 1.309 1.097 Sjøfart og offshore 1.097 1.309 1.269
4.595 5.243 5.522 Eiendomsdrift 5.282 5.002 4.405
6.429 5.940 6.550 Forretningsmessig tjenesteyting 6.550 5.940 6.429
5.846 6.530 6.452 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.086 6.095 5.414
11.284 11.153 11.852 Offentlig forvaltning 11.852 11.153 11.284
2.127 1.988 2.866 Øvrige sektorer 2.735 1.728 1.863
45.565 44.470 46.734 Sum næring  45.997 43.534 44.678
31.797 32.024 34.346 Lønnstakere 34.346 32.024 31.797
77.362 76.494 81.080 Sum innskudd 80.343 75.559 76.476

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN