Note 10 - Netto renteinntekter

 

Morbank   Konsern
  1. halvår   1. halvår  
2017 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 2017
             
      Renteinntekter      
137 68 76 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  28 39 44
3.150 1.538 1.584 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 1.774 1.676 3.476
284 153 137 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  136 151 281
- - 0 Andre renteinntekter 14 10 23
3.571 1.759 1.797 Sum renteinntekter 1.951 1.877 3.825
             
      Rentekostnader      
133 69 65 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  70 70 137
654 325 356 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 351 318 636
668 338 310 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 310 338 668
95 53 39 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 40 54 97
-0 -0 0 Andre rentekostnader 6 7 13
49 24 25 Avgift Sparebankenes sikringsfond 25 24 49
1.599 808 795 Rentekostnader og lignende kostnader  802 811 1.600
             
1.972 951 1.002 Netto renteinntekter 1.149 1.066 2.225

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN