Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Avsetning til tap på utlån og garantier presenteres etter implementering av IFRS 9 fra 1. januar 2018. Se note 2 og 45 i årsrapporten for 2017 for utfyllende informasjon om implementeringseffekten og overgangen. Sammenligningstall er ikke omarbeidet og informasjonen vedrørende 2. kvartal 2017 er presentert etter tidligere regelverk i IAS 32.
Morbank  
  30.6.18
(mill. kr)  01.jan.18 Endring  avsetning  for tap Netto  konstatert/  innbetalt  tidligere  konstatert 30.jun.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.017 33 14 1.063
Utlån til amortisert kost Privatmarked 32 3 0 35
Utlån til virkelig verdi over OCI Privatmarked 65 3 -0 68
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.114 39 13 1.166
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån       1.064
Annen gjeld - avsetninger       85
Totalresultat - virkelig verdi justering av tap       17

 

Konsern   
  30.6.18
(mill. kr)  01.jan.18 Endring  avsetning  for tap Netto  konstatert/  innbetalt  tidligere  konstatert 31.jun.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.037 33 13 1.083
Utlån til amortisert kost Privatmarked 52 3 -1 22
Utlån til virkelig verdi over OCI Privatmarked 65 3 -0 100
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.154 39 13 1.205
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån       1.103
Annen gjeld - avsetninger       85
Totalresultat - virkelig verdi justering av tap       17

 

Morbank  
  30.6.18
Total balanseført tapsavsetning Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 96 256 762 1.114
Avsetning til tap        
   Overført til (fra) Trinn 1  24 -24 -0 -
   Overført til (fra) Trinn 2 -5 5 -0 -
   Overført til (fra) Trinn 3  -0 -2 2 -
Netto ny måling av tap  -30 48 49 67
Nye utstedte eller kjøpte utlån 28 21 1 50
Utlån som har blitt fraregnet -15 -47 -3 -65
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - -    
Balanse 31. juni 98 257 811 1.166

 

 

Konsern        
  30.6.18
Total balanseført tapsavsetning Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 105 269 780 1.154
Avsetning til tap        
   Overført til (fra) Trinn 1  27 -26 0 -
   Overført til (fra) Trinn 2 -4 4 -0 -
   Overført til (fra) Trinn 3  0 -3 3 -
Netto ny måling av tap  -31 49 47 65
Nye utstedte eller kjøpte utlån 31 23 1 55
Utlån som har blitt fraregnet -16 -48 -4 -69
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -  
Balanse 31. jun 112 266 827 1.205

 

Morbank      
  30.6.17
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.*) 28 597 625
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 5 165 170
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 6 10
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 102 103
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 0 62 62
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 20 590 610
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 6,1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'        
       
  30.6.17
Gruppenedskrivninger (mill.kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 228 318
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. - 10 10
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 90 238 328

 

Konsern      
  30.6.17  
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.*) 31 607 638
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 5 165 170
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 4 6 10
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 1 102 103
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger 0 64 64
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 23 602 625
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 6,1 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'         
       
  30.6.17  
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 100 239 339
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. 2 10 12
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 102 249 351

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN