Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.17 30.6.17 30.6.18 (mill. kr) 30.6.18 30.6.17 31.12.17
11.305 10.959 11.825 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 12.137 11.213 11.606
1.311 1.298 1.204 Havbruk 1.556 1.708 1.697
2.850 3.115 2.461 Industri og bergverk 2.794 3.415 3.157
2.794 3.407 2.649 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.349 4.018 3.419
2.432 1.340 2.633 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.902 1.589 2.700
4.639 4.532 4.706 Sjøfart og offshore 4.706 4.532 4.639
14.289 14.692 14.564 Eiendomsdrift 14.623 14.749 14.348
2.510 2.482 2.514 Forretningsmessig tjenesteyting 2.195 2.230 2.260
3.547 3.421 3.747 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.545 4.142 4.322
226 269 7 Offentlig forvaltning 19 282 240
1.669 1.788 1.820 Øvrige sektorer 1.852 1.819 1.699
47.572 47.303 48.128 Sum næring  50.676 49.698 50.087
94.984 90.804 99.959 Lønnstakere 104.114 94.101 98.697
142.556 138.107 148.087 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 154.790 143.800 148.784
34.885 34.181 37.172 Herav Boligkreditt  37.172 34.181 34.885
1.828 2.261 1.831 Herav Næringskreditt 1.831 2.261 1.828
105.843 101.665 109.084 Brutto utlån til kunder 115.787 107.358 112.071
     1.012 - Tap på utlån til amortisert kost  1.052    
     52 - Tap på på utlån til FVOCI  52    
751 551    - Individuelle nedskrivninger   564 765
323 328    - Nedskrivning på grupper av utlån   349 347
104.769 98.056 108.020 Netto utlån til kunder 114.683 103.204 110.959

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN