Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode.

Per 30. juni 2018 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk kapitalbuffer 2,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 12,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 2,1 prosent. Totalt minstekrav til ren kjernekapital inklusive pilar 2-kravet er dermed 14,1 prosent.

Motsyklisk kapitalbuffer økte fra 1,5 prosent til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2017.

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. For andre kvartal 2018 er morbanken og konsern under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer.

Deler av konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån er utstedt i henhold til gammelt regelverk. Disse har vært gjenstand for nedtrapping med 50 prosent i 2017 og 60 prosent i 2018. Per 30. juni 2018 hadde morbanken 450 millioner kroner i fondsobligasjoner som vil være gjenstand for nedtrapping. Tilsvarende for ansvarlig lån er 659 millioner kroner.

 

Morbank   Konsern
31.12.17 30.6.17 30.6.18 (mill. kr) 30.6.18 30.6.17 31.12.17
15.372 14.672 15.895 Sum balanseført egenkapital 17.984 16.733 17.510
-950 -933 -1.094 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.136 -1.198 -993
-522 -480 -532 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.044 -872 -984
-893 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -893
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -621 -514 -565
- - - Ikke-kontrollernde eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 357 241 324
- -1.106 -1.285 Periodens resultat -1.209 -759 -
- 726 690 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 prosent etter skatt av konsernresultat for 2018) 614 380 -
-30 -32 -28 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -46 -50 -41
-350 -195 -298 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -299 -257 -333
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 4 7 7
- - - Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -74 -3 -212
12.627 12.653 13.349 Sum ren kjernekapital 14.528 13.709 13.820
950 950 1.114 Fondsobligasjon 1.592 1.358 1.427
459 459 367 Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser 367 459 459
14.036 14.062 14.830 Sum kjernekapital 16.488 15.526 15.707
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.000 1.000 1.000 Ansvarlig kapital 1.621 1.710 1.615
561 561 449 Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser 449 561 561
-254 -245 -141 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -141 -245 -254
1.307 1.317 1.308 Sum tilleggskapital 1.930 2.026 1.922
15.343 15.378 16.138 Netto ansvarlig kapital 18.418 17.552 17.629

 

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
978 1.106 951 Spesialiserte foretak 1.072 1.232 1.107
1.098 1.031 1.115 Foretak 1.128 1.045 1.113
1.370 1.277 1.459 Massemarked eiendom 2.010 1.759 1.892
90 91 93 Massemarked øvrig 96 94 91
1.198 1.234 1.037 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 1
4.733 4.739 4.655 Sum kredittrisiko IRB 4.307 4.131 4.205
             
3 5 2 Stater og sentralbanker 2 5 3
80 74 84 Obligasjoner med fortrinnsrett 146 131 146
431 489 407 Institusjoner 262 429 333
0 5 - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 9 9 4
25 23 46 Foretak 255 142 226
18 17 16 Massemarked 438 418 405
13 16 14 Engasjementer med pant i fast eiendom 195 306 193
232 221 260 Egenkapitalposisjoner 359 339 344
70 64 66 Øvrige eiendeler 128 164 166
872 914 895 Sum kredittrisiko Standardmetoden 1.796 1.942 1.820
             
16 28 21 Gjeldsrisiko 23 29 18
- - - Egenkapitalrisiko 11 6 22
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 4 1 1
341 341 370 Operasjonell risiko 575 510 510
52 67 45 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 110 123 117
- - - Overgangsordning 946 634 891
6.015 6.089 5.986 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.771 7.376 7.585
75.182 76.107 74.823 Beregningsgrunnlag 97.137 92.202 94.807
3.383 3.425 3.367 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.371 4.149 4.266
             
      Bufferkrav       
1.880 1.903 1.871 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.428 2.305 2.370
2.255 2.283 2.245 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.914 2.766 2.844
1.504 1.142 1.496 Motsykliskbuffer, 2,0 prosent (1,5 prosent) 1.943 1.383 1.896
5.639 5.327 5.612 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 7.285 6.454 7.111
3.605 3.900 4.370 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 2.872 3.106 2.444
      Kapitaldekning      
16,8 % 16,6 % 17,8 % Ren kjernekapitaldekning 15,0 % 14,9 % 14,6 %
18,7 % 18,5 % 19,8 % Kjernekapitaldekning 17,0 % 16,8 % 16,6 %
20,4 % 20,2 % 21,6 % Kapitaldekning 19,0 % 19,0 % 18,6 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
145.821 145.532 152.080 Balanseposter 216.406 207.760 210.764
7.112 7.555 7.235 Poster utenom balansen 9.345 9.400 9.295
-902 -707 -858 Øvrige justeringer -1.480 -1.190 -1.580
152.032 152.380 158.457 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 224.271 215.969 218.479
14.036 14.062 14.830 Kjernekapital 16.488 15.526 15.707
9,2 % 9,2 % 9,4 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,4 % 7,2 % 7,2 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN