Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

 

Konsern 30. juni 2018  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter  498 477 -7 2 131 -0 - - 48 1.149
Renter av anvendt kapital 86 64 - - - - - - -151 -
Sum renteinntekter 584 541 -7 2 131 -0 -  -  -102 1.149
Netto provisjons- og andre inntekter 397 98 245 261 30 253 - - -135 1.149
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 4 58 - - - 117 51 401 632
Sum inntekter  981 643 296 263 162 252 117 51 163 2.929
Sum driftskostnader 398 187 260 245 75 208     -67 1.306
Resultat før tap 583 456 36 18 87 44 117 51 230 1.622
 Tap på utlån, garantier m.v.   10 102  - - 15 - - - -1 127
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 573 354 36 18 72 44 117 51 231 1.496
EK avkastning *) 13,2 % 10,8 %               14,4 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  108.702 39.452  - - 7.304 - - - -668 154.790
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -37.304 -1.699 - - - - - - 0 -39.003
Nedskrivning utlån  -67 -997 - - -39 - - - - -1.103
Andre eiendeler  138 3.291 2.970 1.656 17 395 1.396 1.197 33.842 44.901
Sum eiendeler 71.471 40.094 2.970 1.656 7.282 395 1.396 1.197 33.123 159.584
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  40.372 38.390  - - - - - - 1.581 80.343
Annen gjeld og egenkapital  31.099 1.704 2.970 1.656 7.282 395 1.396 1.197 31.542 79.241
Sum egenkapital og gjeld 71.471 40.094 2.970 1.656 7.282 395 1.396 1.197 33.123 159.584

 

 

 

Konsern 30. juni 2017  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total  
Netto renteinntekter  470 488 -4 1 106 -1 - - -16 1.043  
Renter av anvendt kapital 59 56 - - - - - - -115 -  
Sum renteinntekter 529 544 -4 1 106 -1 -  -  -131 1.043  
Netto provisjons- og andre inntekter 364 96 156 254 27 210 - - -115 993  
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 5 35 - - - 134 48 50 272  
Sum inntekter  894 645 186 255 133 210 134 48 -196 2.308  
Sum driftskostnader 391 194 170 235 67 174     -61 1.169  
Resultat før tap 503 451 16 20 66 36 134 48 -135 1.139  
 Tap på utlån, garantier m.v.   1 166  -  - 8 - - - -0 175  
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 501 286 16 20 58 36 134 48 -135 964  
EK avkastning *) 16,2 % 9,5 %               9,9 %  
                       
Balanse                       
Utlån til kunder  98.262 39.895 - - 6.207 - - - -564 143.800  
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -34.345 -2.097 - - - - - - -0 -36.442  
Individuell nedskrivning utlån  -20 -584 - - -13 - - - -2 -619  
Gruppenedskrivning utlån  -90 -218 - - -23 - - - -20 -351  
Andre eiendeler  177 2.486 1.915 1.509 31 323 1.379 1.103 34.137 43.061  
Sum eiendeler 63.984 39.483 1.915 1.509 6.202 323 1.379 1.103 33.550 149.449  
                        
Innskudd fra og gjeld til kunder  37.437 37.669 - - - - - - 453 75.559  
Annen gjeld og egenkapital  26.547 1.814 1.915 1.509 6.202 323 1.379 1.103 33.097 73.891  
Sum egenkapital og gjeld 63.984 39.483 1.915 1.509 6.202 323 1.379 1.103 33.550 149.449  
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,0 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål per 31. desember 2017

 

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  30.06.2018 30.06.2017
Utbytte 6 4
Gevinst/(tap) på aksjer (inkl utbytte) 268 9
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 142 22
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 12 15
Gevinst/(tap) på valuta 26 19
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner -36 58
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets  37 25
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  -6 -48
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 444 100
SpareBank 1 Gruppen 117 134
SpareBank 1 Boligkreditt  -5 -37
SpareBank 1 Næringskreditt 8 13
BN Bank 53 50
SpareBank 1 Kredittkort   11 7
SpareBank 1 Betaling   -6 -
Andre selskaper 4 -
Sum avkastning på eierinteresser 182 167
Sum 631 272
        
Virkelig verdi sikring       
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet   -115 -177
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko  109 129
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -6 -48

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN