Note 13 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.17 30.6.17 30.6.18 (mill. kr) 30.6.18 30.6.17 31.12.17
21 0 21 Utsatt skatt 85 34 81
337 48 310 Betalbar skatt 339 99 367
9 8 9 Formuesskatt 9 8 9
70 77 -4 Tidsavgrensninger 383 467 444
112 141 224 Avsetninger 224 141 112
24 26 24 Pensjonsforpliktelser 24 26 24
88 86 87 Trasseringsgjeld 87 86 88
16 31 28 Leverandørgjeld 116 89 82
0 134 74 Gjeld verdipapirer 353 359 162
- - - Egenkapitalinstrumenter 8 226 244
232 361 1.269 Annen gjeld 1.334 436 311
909 913 2.042 Sum annen gjeld 2.962 1.970 1.923

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN