Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.17 30.6.17 30.6.18 (mill. kr) 30.6.18 30.6.17 31.12.17
- 27 - Utsatt skattefordel 148 193 178
115 114 107 Varige driftsmidler 250 884 263
61 87 40 Opptjente ikke motatte inntekter 91 151 104
35 253 4.921 Fordringer verdipapirer 5.351 540 322
158 198 158 Pensjonsmidler 171 208 171
333 312 1.188 Andre eiendeler 1.681 804 615
703 991 6.414 Sum øvrige eiendeler 7.692 2.780 1.654

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN