Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 30.6.18 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.17
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 42.955 8.818 5.839 -1.687 41.663
Verdijusteringer 108 - - -99 207
Påløpte renter 171 - - -153 324
Totalt 43.234 8.818 5.839 -1.939 42.194
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 30.6.18 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.17
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.705 - - 4 1.701
Fondsobligasjonslån, nominell verdi*  450 - - - 450
Verdijusteringer 25 - - -15 40
Påløpte renter 10 - - -0 10
Totalt  2.189 - - -11 2.201

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN