Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.16 31.3.16 31.3.17 (mill. kr) 31.3.17 31.3.16 31.12.16
27 33 27 Utsatt skattefordel 196 187 196
121 132 113 Varige driftsmidler 891 953 906
37 6 80 Opptjente ikke motatte inntekter 118 52 63
20 2.037 486 Fordringer verdipapirer 841 2.353 220
198 124 198 Pensjonsmidler 208 125 208
479 67 267 Andre eiendeler 649 273 784
882 2.398 1.171 Sum øvrige eiendeler 2.903 3.943 2.376

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN