Note 7 - Tapsavsetning på utlån og garantier

 

Morbank (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.377 77 -10 1.445
Utlån til amortisert kost Privatmarked 35 3 -8 30
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -14 - 132
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.559 66 -17 1.608
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.446 63 -17 1.495
Annen gjeld - avsetninger 81 1 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -0 - 32

 

Morbank (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 916 371 -114 1.173
Utlån til amortisert kost Privatmarked 34 11 -7 39
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 30 - 139
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.060 412 -121 1.352
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 937 387 -121 1.203
Annen gjeld - avsetninger 100 20 0 120
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 6 - 29

 

 

Morbank (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 916 667 -206 1.377
Utlån til amortisert kost Privatmarked 34 12 -11 35
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 38 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.060 715 -217 1.559
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 937 725 -217 1.446
Annen gjeld - avsetninger 100 -19 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 9 - 32

  

 

Konsern (mill. kr) 1.1.21 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.21
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.421 78 -11 1.488
Utlån til amortisert kost Privatmarked 62 -6 -8 48
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 147 -14 - 132
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 0 0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.630 57 -18 1.669
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 1.517 54 -18 1.555
Annen gjeld - avsetninger 81 1 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32 -0 - 32

 

Konsern (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 30.6.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 948 381 -117 1.211
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 8 -7 64
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 30 - 139
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -0 - 1
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.121 418 -124 1.415
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 998 393 -124 1.267
Annen gjeld - avsetninger 100 20 - 119
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 6 - 29

  

Konsern (mill. kr) 1.1.20 Endring avsetning for tap Endring som skyldes konstatering 31.12.20
Utlån til amortisert kost Næringsliv 948 682 -209 1.421
Utlån til amortisert kost Privatmarked 63 10 -11 62
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Privatmarked 109 38 - 147
Utlån til virkelig verdi over utvidet resultat Næringsliv 1 -1 - 0
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.121 729 -220 1.630
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån 998 739 -220 1.517
Annen gjeld - avsetninger 100 -19 - 81
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 23 9 - 32

 

 

Avsetning til tap på utlån      
  30.6.21 30.6.20 31.12.20
Morbank (mill.kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 35 97 47 180 25 73 45 143 25 73 45 143
Overført til (fra) trinn 1  19 -19 -0 - 14 -14 -0 - 14 -13 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -2 2 -0 - -2 2 -0 - -1 2 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -4 4 - -0 -3 3 - -0 -3 3 -
Netto ny måling av tap  -19 20 -6 -5 -16 8 6 -3 -17 12 9 5
Nye utstedte eller kjøpte utlån 9 5 1 15 9 5 0 14 13 13 0 26
Utlån som har blitt fraregnet -7 -17 -2 -26 -5 -13 -1 -19 -8 -23 -2 -33
Endring som skyldes endrede forutsetninger 3 6 - 9 7 39 -0 46 10 38 2 50
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) 0 0 -8 -8     -7 -7 - - -11 -11
Utgående balanse 38 90 36 165 33 96 46 175 35 97 47 180
Næringsliv                        
Inngående balanse 88 387 823 1.299 66 210 540 816 66 210 540 816
Overført til (fra) Trinn 1  9 -9 -0 - 9 -9 -0 - 14 -14 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -2 2 - - -4 4 -0 - -4 4 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -2 -73 75 - -0 -2 2 - -0 -1 1 -
Netto ny måling av tap  -18 5 36 24 -11 36 317 342 -2 72 486 556
Nye utstedte eller kjøpte utlån 19 12 112 143 22 10 1 33 45 99 1 144
Utlån som har blitt fraregnet -10 -87 -2 -99 -17 -43 -0 -60 -30 -96 -1 -127
Endring som skyldes endringer i forutsetninger 1 4 - 6 7 34 0 41 -0 113 2  
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -10 -10 - - -114 -114 - - -206 -206
Utgående balanse 85 242 1.034 1.362 104 336 745 1.057 88 387 823 1.299
Total balanseført tapsavsetning  123 333 1.071 1.527 137 432 792 1.232 123 484 870 1.478

 

 

             
30.6.21 30.6.20 31.12.20
Konsern (mill. kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Privatmarked                        
Inngående balanse 42 107 58 207 32 84 56 172 32 84 56 172
Overført til (fra) trinn 1  23 -23 -0 - 16 -15 -0 -0 14 -13 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -2 2 -0 - -2 3 -1 - 0 -0 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -5 5 - -0 -5 5 -0 -1 -2 3 -
Netto ny måling av tap  -21 21 -2 -1 -17 10 10 3 -17 11 11 5
Nye utstedte eller kjøpte utlån 11 6 1 18 11 5 0 16 12 15 5 31
Utlån som har blitt fraregnet -8 -18 -2 -28 -5 -14 -8 -28 -6 -20 1 -25
Endring som skyldes endrede forutsetninger 1 4 -2 3 6 37 -1 43 7 33 -6 35
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -8 -8 - - -7 -7 - - -11 -11
Utgående balanse 46 96 49 190 40 107 54 200 42 107 58 207
Næringsliv                        
Inngående balanse 98 399 845 1.342 71 217 560 849 71 218 560 849
Overført til (fra) Trinn 1  10 -10 0 - 10 -10 -0 - 14 -14 -0 -
Overført til (fra) trinn 2 -3 3 - - -4 4 -0 - -2 2 -0 -
Overført til (fra) trinn 3  -2 -74 76 - -0 -2 2 - -1 0 1 -
Netto ny måling av tap  -18 7 39 27 -9 39 318 348 -2 72 484 555
Nye utstedte eller kjøpte utlån 21 14 114 148 24 10 1 35 46 103 3 151
Utlån som har blitt fraregnet -12 -90 -11 -113 -18 -43 -1 -62 -26 -93 10 -109
Endring som skyldes endrede forutsetninger 0 3 -1 3 7 34 -0 41 -2 111 -4 106
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -10 -10 - - -117 -117 - - -209 -209
Utgående balanse 94 251 1.052 1.398 81 249 763 1.093 98 399 845 1.342
Total balanseført tapsavsetning  140 347 1.101 1.587 120 356 817 1.293 140 507 902 1.549

 

Avsetning til tap på garantier og ubenyttede kreditter    
  30.6.21 30.6.20 31.12.20
Morbank og Konsern
(mill. kr)
Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Inngående balanse 27 50 4 81 14 29 57 100 14 29 57 100
Overført til (fra) Trinn 1  4 -4 -0 -         2 -2 -0 -
Overført til (fra) Trinn 2 -6 6 - - 2 -2 -0 - -0 0 -0 -
Overført til (fra) Trinn 3  -0 -1 1 - -0 0 - - -0 -0 0 -
Netto ny måling av tap  -7 5 -0 -3 -0 -0 0 - 2 16 -54 -36
Nye utstedte eller kjøpte utlån 5 3 0 8 -1 17 -0 16 11 8 0 19
Utlån som har blitt fraregnet -1 -3 -0 -4 4 0 0 4 -5 -13 -0 -19
Endring som skyldes endrede forutsetninger 0 1 - 1 -2 -3 -0 -5 3 12 0 16
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - - - 2 3 -0 5 - - - -
Utgående balanse 22 57 3 81 18 45 57 120 27 50 4 81
Herav                        
Privatmarked       2       3        2
Næringsliv       79       117        79

    

Næringsfordeling av avsetning til tap på utlån    
  30.6.21 30.6.20 31.12.20
Morbank (mill.kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 10 26 2 39 2 25 9 36  2  34  5  41
Fiske og fangst 3 0 0 4 4 0  - 4  6  2  0  8
Havbruk 0 0 0 1 1 1 - 1  2  0  3  5
Industri og bergverk 6 22 13 41 5 16 3 24  8  25  2  35
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 13 8 38 59 10 9 16 35  11  27  17  55
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 8 26 16 50 10 12 5 27 10 30 17  58
Sjøfart og offshore 14 122 717 853 11 125 564 701  10  180  614  804
Eiendomsdrift 18 49 34 101 17 38 37 92  20  56  38  114
Forretningsmessig tjenesteyting 10 15 207 233 9 19 133 161  12  56  142  210
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 7 7 9 23 7 7 1 16  8  10  2  19
Offentlig forvaltning 0 - - 0 - - - -  0  0  0  0
Øvrige sektorer 0 1 - 1 -        0  0  0  0
Lønnstakere 2 54 34 90   83 23 106  2  65  31  97
Sum avsetning til tap på utlån 91 333 1.071 1.495 75 336 792 1.203 91 484 870 1.446
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32     32 29     29 32     32
Total balanseført tapsavsetning  123 333 1.071 1.527 104 336 792 1.232  123  484  870 1.478

 

       
  30.6.21 30.6.20 31.12.20
Konsern (mill.kr) Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total Trinn1 Trinn 2 Trinn 3 Total
Jordbruk og skogbruk 11 28 3 42 3 27 10 39  3  36  5  44
Fiske og fangst 3 0 0 4 4 0  - 4  6  2  0  8
Havbruk 1 1 0 2 1 1 - 2  3  1  3  6
Industri og bergverk 8 23 18 49 6 19 7 32  10  27  7  44
Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 16 10 41 67 12 13 17 42  13  31  20  64
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 9 27 18 54 11 13 10 34 12 31 19  62
Sjøfart og offshore 14 122 717 853 11 125 564 701  10  180  614  804
Eiendomsdrift 19 50 34 102 17 38 38 93  20  56  39  115
Forretningsmessig tjenesteyting 11 17 211 239 10 20 134 164  13  57  143  213
Transport og annen tjenesteytende virksomhet 9 9 21 38 9 8 5 23  10  12  10  32
Offentlig forvaltning 0 - - 0 - - - -  0  0  0  0
Øvrige sektorer 0 1 - 1 - - - -  0  0  2  2
Lønnstakere 7 60 38 105 6 92 31 129  7  73  41  122
Sum avsetning til tap på utlån 108 347 1.101 1.556 91 356 817 1.264 108 507 902 1.517
Utvidet resultat - virkelig verdi justering av tap 32     32 29 - - 29 32     32
Total balanseført tapsavsetning  140 347 1.101 1.587 120 356 817 1.293  140  507  902 1.549

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN