Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.20 30.6.20 30.6.21 (mill. kr) 30.6.21 30.6.20 31.12.20
9.160 8.809 9.313 Jordbruk og skogbruk 9.654 9.206 9.591
5.243 5.104 5.264 Fiske og fangst 5.283 5.118 5.259
1.704 888 2.127 Havbruk 2.398 1.258 2.100
2.234 1.999 2.085 Industri og bergverk 2.729 2.390 2.646
3.195 2.955 3.271 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 4.191 3.795 4.077
2.289 2.244 2.325 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.628 2.578 2.586
4.537 5.006 5.023 Sjøfart og offshore 5.023 5.006 4.537
15.427 14.674 16.393 Eiendomsdrift 16.500 14.753 15.509
3.644 3.123 4.179 Forretningsmessig tjenesteyting 3.969 2.840 3.423
6.032 5.725 5.445 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.386 6.636 6.942
9 6 2 Offentlig forvaltning 32 26 33
1.626 1.610 1.914 Øvrige sektorer 1.923 1.632 1.638
55.099 52.142 57.341 Sum næring  60.716 55.238 58.340
118.714 114.210 122.424 Lønnstakere 128.299 119.861 124.461
173.814 166.353 179.765 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 189.015 175.100 182.801
46.613 43.073 45.707 Herav Boligkreditt  45.707 43.073 46.613
1.540 1.400 1.374 Herav Næringskreditt 1.374 1.400 1.540
125.660 121.880 132.684 Brutto utlån til kunder 141.935 130.627 134.648
1.351 1.092 1.393 - Tapsavsetning utlån til amortisert kost 1.454 1.154 1.421
96 111 101 - Tapsavsetning utlån til virkelig verdi over totalresultat 101 113 96
124.214 120.677 131.190 Netto utlån til kunder 140.379 129.360 133.131

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN