Note 4 - Kapitaldekning

SpareBank 1 SMN benytter interne målemetoder (Internal Rating Based Approach) for kredittrisiko. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Fra 31. mars 2015 har banken tillatelse til å benytte Avansert IRB for de foretaksporteføljene som tidligere ble rapportert etter grunnleggende IRB-metode. EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRDIV ble inntatt i norsk rett med virkning fra 31. desember 2019. Med dette falt Basel-1 gulvet bort og SMB-rabatt ble innført. 

Per 30. juni 2020 er kravet til bevaringsbuffer 2,5 prosent, systemrisikobuffer 3,0 prosent og den norske motsyklisk kapitalbuffer 1,0 prosent. Disse kravene er i tillegg til kravet om ren kjernekapital på 4,5 prosent, slik at samlet minstekrav til ren kjernekapital er 11,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et pilar 2-krav for SpareBank 1 SMN på 1,9 prosent, dog minimum 1.794 millioner kroner. Totalt minstekrav per 30. juni 2020 er dermed 12,9 prosent. Motsyklisk kapitalbuffer ble med øyeblikkelig virkning redusert i mars 2020 fra 2,5 prosent ned til 1,0 prosent. Systemrisikobufferen vil øke til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2020. 

Representantskapet vedtok i møtet 26. mars 2020 et revidert forslag til anvendelse av overskudd for 2019 med en total reduksjon på 303 millioner kroner i forhold til opprinnelig forslag på 1.314 millioner kroner i utdeling av utbytte og gaver. Historiske tall per 31. desember 2019 er ikke omarbeidet, men effekt av dette vedtaket per 31. desember 2019 er vist i tabell under. 

Motsyklisk kapitalbuffer beregnes på differensierte satser. For engasjementer i andre land benyttes den motsyklisk kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende land. Dersom landet ikke har fastsatt sats benyttes samme sats som for engasjementer i Norge med mindre Finansdepartementet fastsetter en annen sats. Per 30. juni 2020 er morbanken under unntaksgrensen slik at den norske satsen benyttes på alle aktuelle engasjementer. For konsern er beregnet vektet motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent. 

Konsernets fondsobligasjoner og ansvarlig lån som var utstedt i henhold til gammelt regelverk er nå innfridd slik at konsernet fra første halvår 2020 ikke har noen beholdning omfattet av overgangsbestemmelsene.

 

 

Morbank   Konsern
31.12.19 30.6.19 30.6.20 (mill. kr) 30.6.20 30.6.19 31.12.19
17.822 16.889 17.565 Sum balanseført egenkapital 20.320 19.450 20.420
-1.250 -972 -1.213 Hybridkapital inkludert i egenkapital -1.254 -1.013 -1.293
-512 -519 -501 Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler -1.042 -1.105 -1.099
-1.314 - - Fradrag for avsatt utbytte og gaver - - -1.314
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser bokført i annen egenkapital -768 -781 -761
- - - Ikke-kontrollerende eierinteresser som kan medregnes i ren kjernekapital 401 447 438
- -1.544 -835 Periodens resultat -1.008 -1.729 -
- 694 446 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (0 prosent (50 prosent) etter skatt av konsernresultat) 618 879 -
-33 -31 -51 Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse -62 -44 -45
-305 -290 -227 Positiv verdi av justert forventet tap etter IRB-metoden -248 -309 -351
- - - Verdiendring på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring 14 5 3
-185 -185 -187 Fradrag ren kjernekapital for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -424 -175 -168
14.222 14.042 14.997 Sum ren kjernekapital 16.547 15.625 15.830
1.250 1.000 1.250 Fondsobligasjon 1.635 1.384 1.637
275 275 - Fondsobligasjon omfattet av overgangsbestemmelser - 275 275
15.747 15.318 16.247 Sum kjernekapital 18.182 17.284 17.742
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
1.750 1.750 1.750 Ansvarlig kapital 2.240 2.310 2.240
12 182 - Ansvarlig kapital omfattet av overgangsbestemmelser - 182 12
-140 -141 -157 Fradrag for vesentlige investeringer i finansinstitusjoner -157 -141 -140
1.623 1.791 1.593 Sum tilleggskapital 2.083 2.351 2.113
17.370 17.108 17.841 Netto ansvarlig kapital 20.266 19.634 19.854

 

      Minimumskrav ansvarlig kapital      
911 938 981 Spesialiserte foretak 1.166 1.094 1.101
1.139 1.156 1.042 Foretak 1.052 1.163 1.149
1.628 1.521 1.608 Massemarked eiendom 2.290 2.166 2.299
98 99 112 Massemarked øvrig 115 102 101
984 1.115 1.006 Egenkapitalposisjoner IRB 1 1 1
4.760 4.829 4.748 Sum kredittrisiko IRB 4.624 4.525 4.651
             
2 2 2 Stater og sentralbanker 5 3 3
86 83 115 Obligasjoner med fortrinnsrett 159 136 132
419 412 597 Institusjoner 504 300 282
- - - Lokale og regionale myndigheter, offentlige foretak 17 8 5
42 35 34 Foretak 251 237 239
22 38 18 Massemarked 465 525 463
9 14 15 Engasjementer med pant i fast eiendom 157 207 167
236 236 279 Egenkapitalposisjoner 394 369 377
104 83 93 Øvrige eiendeler 150 167 151
918 902 1.152 Sum kredittrisiko Standardmetoden 2.102 1.952 1.818
             
31 34 43 Gjeldsrisiko 44 35 34
- - - Egenkapitalrisiko 10 14 15
- - - Valutarisiko og oppgjørsrisiko 1 3 3
407 387 407 Operasjonell risiko 720 656 720
29 28 53 Risiko for svekket kredittverdighet for motpart (CVA) 193 122 115
- - - Overgangsordning - 1.032 -
6.145 6.181 6.404 Minimumskrav ansvarlig kapital 7.694 8.339 7.357
76.817 77.257 80.047 Beregningsgrunnlag (RWA) 96.181 104.240 91.956
3.457 3.477 3.602 Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent 4.328 4.691 4.138
             
      Bufferkrav       
1.920 1.931 2.001 Bevaringsbuffer, 2,5 prosent 2.405 2.606 2.299
2.305 2.318 2.401 Systemrisikobuffer, 3,0 prosent 2.885 3.127 2.759
1.920 1.545 800 Motsykliskbuffer, 1,0 (2,5 og 2,0) prosent 962 2.085 2.299
6.145 5.794 5.203 Sum bufferkrav til ren kjernekapital 6.252 7.818 7.357
4.620 4.771 6.192 Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav 5.968 3.116 4.335
      Kapitaldekning      
18,5 % 18,2 % 18,7 % Ren kjernekapitaldekning 17,2 % 15,0 % 17,2 %
20,5 % 19,8 % 20,3 % Kjernekapitaldekning 18,9 % 16,6 % 19,3 %
22,6 % 22,1 % 22,3 % Kapitaldekning 21,1 % 18,8 % 21,6 %
             
      Uvektet kjernekapitalandel      
161.905 156.091 183.256 Balanseposter 255.493 223.781 230.048
6.830 6.824 8.084 Poster utenom balansen 8.944 8.343 7.897
-851 -840 -779 Øvrige justeringer -1.603 -1.458 -1.503
167.885 162.075 190.562 Beregningsgrunnlag for uvektet kjernekapitalandel 262.834 230.667 236.441
15.747 15.318 16.247 Kjernekapital 18.182 17.284 17.742
9,4 % 9,5 % 8,5 % Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 6,9 % 7,5 % 7,5 %

 

Effekt per 31. desember 2019 på korrigert vedtatt overskuddsdisponering: 31.12.19
  Mor Konsern 
Ren kjernekapital 14.525 16.133
Kjernekapital 16.051 18.045
Netto ansvarlig kapital  17.673 20.158
     
Ren kjernekapitaldekning  18,9 % 17,5 %
Kjernekapitaldekning 20,9 % 19,6 %
Kapitaldekning 23,0 % 21,9 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) 9,6 % 7,6 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN