Note 13 - Annen gjeld

 

Morbank   Konsern 
31.12.17 31.12.18 (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
21 84 Utsatt skatt 147 81
337 389 Betalbar skatt 448 367
9 10 Formuesskatt 10 9
70 30 Tidsavgrensninger 413 444
108 115 Avsetninger 115 108
4 148 Tapsavsetninger garantier og ubenyttede kreditter 148 4
24 21 Pensjonsforpliktelser 21 24
88 97 Trasseringsgjeld 97 88
16 11 Leverandørgjeld 66 82
0 699 Gjeld verdipapirer 809 162
- - Egenkapitalinstrumenter 31 244
232 288 Annen gjeld 366 311
909 1.892 Sum annen gjeld 2.670 1.923

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN