Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.17 31.12.18 (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
- - Utsatt skattefordel 175 178
115 97 Varige driftsmidler 234 263
61 67 Opptjente ikke motatte inntekter 86 104
35 7 Fordringer verdipapirer 277 322
158 179 Pensjonsmidler 179 171
333 384 Andre eiendeler 737 615
703 733 Sum øvrige eiendeler 1.687 1.654

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN