Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

 

Konsern          
           
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.12.17 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.18
Sertifikatgjeld, nominell verdi - 391 - - 391
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 41.663 12.390 9.815 -775 43.463
Verdijusteringer 207 - - -49 158
Påløpte renter 324 - - -68 256
Totalt 42.194 12.781 9.815 -891 44.269
           
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.12.17 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.18
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.701 750 470 -189 1.793
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 450 - - - 450
Verdijusteringer 40 - - -27 13
Påløpte renter 10 - - 3 12
Totalt  2.201 750 470 -213 2.268
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN