Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
Januar - Desember   Januar - Desember
2017 2018 (mill. kr) 2018 2017
         
    Renteinntekter    
137 166 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  62 44
3.150 3.275 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 3.676 3.476
284 295 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  291 281
- 0 Andre renteinntekter 28 23
3.571 3.737 Sum renteinntekter 4.057 3.825
         
    Rentekostnader    
133 142 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  154 137
654 749 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 734 636
668 615 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 615 668
95 84 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 86 97
-0 0 Andre rentekostnader 15 13
49 50 Avgift Sparebankenes sikringsfond 50 49
1.599 1.640 Rentekostnader og lignende kostnader  1.655 1.600
         
1.972 2.097 Netto renteinntekter 2.403 2.225

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN