Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
3.061 3.066 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 3.066 3.061
1.021 742 Havbruk 742 1.021
2.736 1.696 Industri og bergverk 1.696 2.736
3.046 3.541 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.541 3.046
4.152 4.663 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 4.663 4.152
1.269 996 Sjøfart og offshore 996 1.269
4.595 4.949 Eiendomsdrift 4.644 4.405
6.429 6.883 Forretningsmessig tjenesteyting 6.883 6.429
5.846 6.572 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 6.210 5.414
11.284 12.202 Offentlig forvaltning 12.202 11.284
2.127 3.083 Øvrige sektorer 2.917 1.863
45.565 48.393 Sum næring  47.561 44.678
31.797 33.055 Lønnstakere 33.055 31.797
77.362 81.448 Sum innskudd 80.615 76.476

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN