Note 8 - Brutto utlån

 

Morbank Utlån gjenstand for nedskriving Fastrentelån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2018 91.074 9.931 1.560 3.278 105.843
Overført til Trinn 1 2.230 -2.230 0  - -
Overført til Trinn 2 -2.637 2.644 -7  - -
Overført til Trinn 3 -458 -31 489  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -5.487 -65 11 -148 -5.689
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 46.099 2.067 72 2.269 50.507
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -33.363 -2.428 -581 -933 -37.305
Balanse 31. desember 2018 97.458 9.888 1.543 4.467 113.356

 

 

 

Konsern Utlån gjenstand for nedskriving Fastrentelån til virkelig verdi over resultat Total
Brutto utlån -Totalt (mill. kr) Trinn 1  Trinn 2 Trinn 3
Balanse 1. januar 2018 96.286 10.855 1.652 3.278 112.071
Overført til Trinn 1 2.439 -2.391 -48  - -
Overført til Trinn 2 -2.957 2.970 -13  - -
Overført til Trinn 3 -464 -71 536  - -
Netto økning / (reduksjon) saldo eksisterende utlån -6.397 -260 89 -148 -6.716
Nye utstedte eller kjøpte finansielle eiendeler 48.841 2.283 89 2.269 53.483
Finansielle eiendeler som har blitt fraregnet -34.253 -2.556 -622 -933 -38.365
Balanse 31. desember 2018 103.494 10.829 1.682 4.467 120.473

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN